Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 oktober 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2009 pub. 22/10/2010 numac 2010000593 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen. - Duitse vertaling type wet prom. 11/03/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010015056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Quebec, ondertekend te Quebec op 28 maart 2006 (2) type wet prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010020042 bron wetgevende kamers - senaat Vacature van een ambt van rechter in het Grondwettelijk Hof Het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2010 maakte een vacature bekend van een ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof. De Senaat dient over te gaan tot de voordracht In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34, § 1, 1°, van de bijzondere wet van(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010009862 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2010 wordt het koninklijk besluit van 13 juli 2008 waarbij de heer VANDOREN André Charles, geboren te Halle op 19 januari 1950, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, wo Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010009859 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 10 september 2010 wordt, met ingang van 1 februari 2010, ontslag uit zij(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010009863 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse eredienst. - Oprichting van een plaats van predikant bij de protestantse geloofsgemeenschap te 9000 Gent Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2010, wordt een wedd Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 september 2010. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010014229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 28 september 2010 dat in werking treedt op 1 juni 2011 wordt aan de heer Albert Ledouble, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van adviseur. Hij wo type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010021098 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955. - Addendum type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010021097 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit in uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010003590 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010009864 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2010, dat onmiddellijk in werking treedt, is de heer Desterbeck, Fr., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, ontslagen als directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagnem Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 04/10/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010014230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling die opleidingscursussen verstrekt voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1, 2 en 7 type ministerieel besluit prom. 28/09/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010018337 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende het geïnformatiseerd register in de slachthuizen type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010205412 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 2 tot toekenning van de erkenning als opleidingscentrum voor de organisatie van de opleidingen en examens betreffende de certificering van de bestaande woongebouwen

arrest

type arrest prom. 15/10/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010031451 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer type arrest prom. 03/12/2009 pub. 22/10/2010 numac 2010031482 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen. - Rechtzetting

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010029574 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010029579 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2007 houdende aanstelling van de voorzitter, de leden, de afgevaardigde van de Regering en de secretaris van de reaffectatiecommissie bedoeld in artikelen 97 en volgende van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010029580 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht bij artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010031489 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 20 mei 2010, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de gewone esdoorn op het perceel gelege(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010035744 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden bouw en mechanica-elektriciteit, de indeling van studiegebieden en de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010035760 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs, het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 17/09/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het experimenteel erkennen van het nieuw studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde voor het secundair volwassenenonderwijs en de vastlegging van de modulaire structuur voor dat experimenteel nieuw studiegebied

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010205275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Bij besluit van de Directeur-generaal van 27 september 2010, dat uitwerking heeft met i Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten Bij besluit van de Directeur-genera(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/10/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010205436 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief voor het opmaken van de belastingverordeningen, met inbegrip van die inzake de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing type omzendbrief prom. 05/10/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010205437 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief voor het opmaken van de belastingsverordeningen, met inbegrip van die voor de aanvullende belastingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010003578 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht tot vaststelling van de modellen van certificaten noodzakelijk voor het verkrijgen van de belastingvermindering beoogd in artikel 145 24 , § 2, WIB 92 Bericht in het Nederlands, zie Belgisch Staatsblad van 22 september 2010, blz. 58666. Geset(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010015187 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 13 oktober 2010 hebben H.E. de Heer Samuel Jefferson Chandler, de Heer Thomas Hanney, de Heer Mauricio Lautaro Sandino Montes, en de Heer Joel Musa Nhleko de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, d H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en na afloop van de audiëntie, n(...)

document

type document prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010205319 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden laboratorium (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG10036) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? bur(...) type document prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010205450 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bouwcontroleur. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige bouwcontroleur (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG10822) werd afgesloten op 7 oktober 2010. Er zijn 14 ges(...) type document prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010205456 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige werfcontroleurs (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG10010) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010205464 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés Communicatie (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG10831) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook e(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

erratum

type erratum prom. 17/07/2008 pub. 22/10/2010 numac 2010205496 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010014196 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010, wordt de heer Bart Colaers vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met rangi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 september 2010 wordt Mevr. Sarah Carré vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlande taalkader, met ranginnem Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2010 numac 2010205563 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Ontslagverlening en benoeming Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2010 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt : - wordt eervol ontslag uit zijn manda - wordt de heer Cabooter, Koen, benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Socia(...)
^