Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 oktober 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/10/2010 numac 2010009828 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****-****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende ****(...) Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010000622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van subsidies voor personeelskosten, infrastructuur, materieel en uitrusting en coördinatie aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone sluiten met de Staat

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205221 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen type ministerieel besluit prom. 25/08/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205362 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 06/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205364 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 06/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205363 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 19/10/2010 numac 2010009851 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 30 september 2010 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen werd de heer Collinet, T., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, aangewezen, vanaf

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 19/10/2010 numac 2010029572 bron ministerie van de franse gemeenschap Filmselectiecommissie. - Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2010, worden de heren Jean-Jacques Andrien, Jean-François Bastin en Jean-Marie Buchet aangesteld tot plaatsvervangend lid van de Filmselectiec

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205220 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2010 van het Vlaams Parlement type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205272 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de preventieve en de ambulante gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot registratie van Inno.com als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot officiële naamswijziging van de Katholieke Hogeschool Mechelen en de Lessius Hogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205286 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding Master of ICT Enterprise Architecture als nieuwe opleiding van Inno.com

overeenkomst

type overeenkomst prom. 11/10/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010022438 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2010 numac 2010003583 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010, nr. 3, worden bevorderd : Leopoldsorde Commandeur Administratie der directe belastingen De heer CORNETTE, J.C.C., De (...) De heer GOOS, R.A.A., De heer HERREMERRE, P.L., directeurs bij een fiscaal bestuur. Admini(...)
^