Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 september 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/02/1983 pub. 23/09/2010 numac 2010000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van een testament in de internationale vorm en tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het testament. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010002064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Verlenging van het beheerscontract tussen De Post en de Belgische Staat Het beheerscontract tussen De Post en de Belgische Staat, gesloten voor een duur van vijf jaren op basis van de artikelen 4 en volgende van de wet van 21 maart 1991 betreffe Krachtens artikel 5, § 3, tweede lid, van de wet van 21 maart 1991, wordt het contract van rec(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010000534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 10 juli 2010 op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010000533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 juli 2010 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Henegouwen, Luik, Namen en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige winden die op 14 juli 2010 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 2 juli 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2010 waarbij de hagel die op 21 en 22 juli 2009 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Limburg en Luik als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010000549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie-korpschef. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit, d.d. 10 september 2010, wordt aan de heer Van Der Jeught, François, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie-korpschef bi Hij wordt gemachtigd de graad van hoofdcommissaris van politie alsook de titel van korpschef van de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie-korpschef. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit, d.d. 10 september 2010, wordt aan de heer Peer, Jacques, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie-korpschef bij het polit Hij wordt gemachtigd de graad van hoofdcommissaris van politie alsook de titel van korpschef van de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010003528 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 14 januari 2009, nr. 3, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hiernavolgende ambtenaren : Administratie der directe belastingen - De heer M(...) - De heer DEVRIES, M.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Waregem (Inv.), vanaf(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010003534 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 14 april 2009, nr. 2, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hiernavolgende ambtenaren : Administratie van de btw, registratie en domeinen Sector der registratie en domeinen (Buitend(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010009796 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 september 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is Mevr. Barranco, C., licentiaat in de re De standplaats wordt gevestigd te Genepiën. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akt(...) type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010021091 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010027206 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Sociale actie. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 9 juli 2010, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van het O.C.M.W. van Doornik : Om 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis van eerste kl Mevr. Marguerite Derasse, hoofdverpleegkundige; Mevr. Anne Varlet, administratief diensthoofd. type koninklijk besluit prom. 22/07/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010024374 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 2003 betreffende de wijze waarop het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gemachtigd is de ontvangsten te innen, uitgaven te doen, in te staan voor het boekhoudkundig beheer hiervan en van de overgedragen reserves van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten, het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010027205 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 15 juni 2010 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de intercommunale AISH : Om 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis van eer Mevr. Simone Louis, hoofdverpleegkundige. Om 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis van tweede k(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010009797 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008 houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010018326 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 2 augustus 2010 wordt met ingang van 1 februari 2011, eervol ontslag uit zijn functies van adviseur-generaal verleend aan de heer De Wit, Karel Jan, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010204889 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 19 juli 2010 wordt de "SA Altran" van 19 juli 2010 tot 3 februari 2012 erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - 1. " - 2. "Projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie". Bij ministerieel(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010204867 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 25 juni 2010 in zake de stad Bergen tegen Edouard Deschamps, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 juli 2010, heeft het Hof v « 1) Schenden de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiver(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010204858 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 betreffende de "Conseil supérieur du Logement" type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010204860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Regering in de Beroepscommissie van het Consortium voor de validering van de competenties type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010204857 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010204859 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de leden van de Commissie "Chèques" ingesteld bij het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010204862 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. ingesteld bij het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010204861 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de leden van de Commissie "EFT-OISP" ingesteld bij het decreet van 1 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces en van de bedrijven voor vorming door arbeid

bericht

type bericht prom. 06/07/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010000529 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van het **** afgeleverd tijdens de zomervakantie van 2010 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om hun procedure voor **** die ingesteld werd op grond van de artikelen 10, 10bis, 40bis of 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, voort te zetten. - **** vertaling type bericht prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010204868 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 juli 2010, hebben de vzw « Jurilev Die zaak is ingeschreven onder nummer 4987 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010204866 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 juni 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 juli 2010, is beroep tot gehele of Die zaak is ingeschreven onder nummer 4989 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010204865 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 juni 2010 in zake de nv « Fortis Bank » tegen V.B., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 juli 2010, heeft de Rechtbank va « Schenden de bepalingen van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, (...) type bericht prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010204870 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 juni 2010 in zake de nv « Optimo » tegen de « NMBS-Holding », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 juli 2010, heeft de Re « Schendt artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkhei(...) type bericht prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010204871 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 juni 2010 in zake de nv « DKV Belgium » tegen « Ethias Gemeen Recht », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 juli 2010, he « Schendt artikel 41 wet landverzekeringsovereenkomst [van 25 juni 1992], dat slechts een wettelijk(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010003522 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze overdracht werd door de Oostenrijkse toezichthouder, de FMA, op 19 juli 2010 goedgekeurd. D(...)

erratum

type erratum prom. 31/08/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010014217 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010022407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter en van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van Bij hetzelfde besluit, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 30 september 20(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opdracht : Manager-directeur-generaal belast met de nieuwe directie « Internationaal Ondernemen » Oproep tot kandidaten Opdracht De manager wordt belast met de reorganisatie van de nieuwe directie « Internationaal Ondernemen ». Die omvat d Algemene en managementactiviteiten I. Leidinggeven De nieuwe directie « Internationaal ondern(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/09/2010 numac 2010204929 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** economisch financieel adviseurs. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** economisch financieel adviseurs (niveau ****) voor de **** **** (****10823) werd ****(...) Er zijn 12 geslaagden.
^