Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 september 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2010 numac 2010003510 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 11 december 2008, nr. 2, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hiernavolgende ambtenaren : Administratie der directe belastingen - De heer (...) Administratie van de btw, registratie en domeinen Sector van de btw (Buitendiensten) - De hee(...) type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010003517 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 27 juli 2010 op de liquiditeit van de kredietinstellingen, financiële holdings, vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010011354 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2010 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de tijdelijke collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomsten en de tijdelijke individuele vermindering van de arbeidsprestaties om het hoofd te bieden aan de crisis in toepassing van de wet van 19 juni 2009 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de groentenijverheid type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203721 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot vaststelling van de minimumleeftijd voor tewerkstelling van zeevarenden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende een aanvullende vergoeding ten voordele van oudere ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling van personen behorende tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen naar aanleiding van bepaalde familiegebeurtenissen, staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203905 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijzen van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan georganiseerde werknemers type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, tot ontbinding van het "Sociaal Fonds voor het gewoon pottengoed in potaarde"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/09/2010 numac 2010011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van verschillende leden Bij ministerieel besluit van 8 september 2010 : - worden aanvaard de ontslagen aangeboden door de heer Pierre CLAESSENS, werkend lid en de - worden benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten : Mevr. Els DEVRI(...) type ministerieel besluit prom. 08/09/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/09/2010 numac 2010031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Hernieuwingen vergunning Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 29 juli 2010, ontvangt **** **** ****, **** 1, bus ****, 1831 ****, een hernieuwing van de **** - **** en selectie. Deze hernieuwing van de vergunning wordt toegekend voor een duur van één (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/09/2010 numac 2010031418 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Hernieuwingen vergunning Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 29 juli 2010, ontvangt **** ****, **** 5, bus ****, 1831 ****, een hernieuwing van de gelijkgestelde verg - Werving en selectie. Deze hernieuwing van de vergunning wordt toegekend voor een duur van één (...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/08/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010204789 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief waarbij de directeur-generaal van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu zijn afgevaardigde aanwijst in het kader van artikel 1, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodembeheer

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/09/2010 numac 2010018330 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Paul Van Egdom, Luc Aertssen, Henri Pauls, Ludo Sarens, Johan Michielsens, de NV Pauls Convoy Servi(...) type bericht prom. -- pub. 16/09/2010 numac 2010018329 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jozef Bakelants, Jan Bakelants, Paul Van De Vel en Godeli Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2010. Deze zaken zijn inges(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/09/2010 numac 2010031414 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 29 juli 2010, ontvangt WORK EXPRESS SP, Murckowska, 14, PL 40-265 KATOWICE, een gelijkgestelde vergunning als privé-tewerkstelli - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten aan ondernemingen die vallen onder het Paritair Comité(...)

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 16/09/2010 numac 2010018325 bron nationale bank van belgie Mededeling De Nationale Bank van België brengt ter kennis van het publiek dat de bureaus en kassen, alsmede de loketten van de dienst Rijkskassier, van haar vestigingen in het Waalse Gewest op maandag 27 september 2010 zullen gesloten blijven.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/09/2010 numac 2010009758 bron hoge raad voor de justitie **** van twee **** administratieve deskundigen De Hoge **** voor de Justitie (****) werft twee **** administratieve deskundigen aan (****/****). **** van de functie : De **** is een federaal orgaan met als voornaamste (...) - het voordragen van kandidaten in het kader van de benoeming en de aanwijzing van magistraten, (...)

document

type document prom. -- pub. 16/09/2010 numac 2010204266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer Bij besluit van de directeur-generaal, van 3 augustus 2010, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belg worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer : 1. als vert(...)
^