Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 augustus 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010009658 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Dinant type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2010 numac 2010009693 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2009, dat in werking treedt op 23 augustus 2010, is aan de heer Tytgat, Ch., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Jemeppe-sur-Sambre. Het is hem vergun Bij koninklijk besluit van 14 juli 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging,(...) type koninklijk besluit prom. 20/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010022353 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkomig toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de logopedisten. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de vastheid van betrekking en de waarborg van inkomen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bedienden van de voedingsnijverheid" type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de opleiding en vorming ten voordele van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2009, gesloten in het "Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot ontbinding van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der bedienden van de suikernijverheid en haar bijproducten" type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007 tot invoering van een tijdelijk brug-pensioenstelsel op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de betaling van één of twee carenzdag per jaar (1) type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vergoeding van de verplaatsingstijd en terugbetaling van de vervoerkosten tussen de woonplaatsen van opeenvolgende gebruikers type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende het tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende bijkomende inspanningen inzake opleiding type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de inspanningen ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren" type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010024346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 78, § 2, 3), van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, nopens de vorm voor het voorstellen van de beoordeling van het risico voor mens en milieu en van de risicobeperkende maatregelen type ministerieel besluit prom. 20/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010035574 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van declaratief attest van woonrecht en van negatief declaratief attest

decreet

type decreet prom. 16/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010031362 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet 2010/238 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden type decreet prom. 16/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010035569 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen in Parijs op 2 november 2001 type decreet prom. 16/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010035568 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst houdende stichting van de Europese Conferentie voor Moleculaire Biologie, opgemaakt in Genève op 13 februari 1969 type decreet prom. 16/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010035575 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en van het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid type decreet prom. 22/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010204226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010031361 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/571 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/293 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 april 2008 tot opstelling van de lijst van tolken gebarentaal en van de lijst van tolken voor elke andere hulp bij de communicatie

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/08/2010 numac 2010018291 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Moghadam Touraj, woonplaats kiezend bij Mr. Bruno Soenen, Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 196.674/XII-6218. Voor de Hoofdgriffier, I.(...) type bericht prom. -- pub. 09/08/2010 numac 2010018292 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Eric NINANE heeft de nietigverklaring gevorderd va Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 197.062/VIII-7386. Voor de Hoofdgriffier, G(...) type bericht prom. -- pub. 09/08/2010 numac 2010024348 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Dit bericht dient tot wijziging van het in het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2010 gepubliceerde officieel bericht tot aanvulling van de lijsten met werk(...) In deze lijsten wordt volgende wijziging aangebracht voor de werkzame stof malathion : in de kolom (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 09/08/2010 numac 2010009694 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Kamer van Notarissen Samenstelling Directiecomité Nationale Kamer van Notarissen per 1 september 2010 : Voorzitter : Patrick VAN HOESTENBERGHE, notaris te Jabbeke. Vice-Voorzitter : Didier GYSELINCK, notaris te Brussel. Pennin Secretaris : Benoît LAMBRECHTS, notaris te Gilly. Verslaggever : Jean-Paul VAN USSEL, notaris te(...)

erratum

type erratum prom. 05/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010022352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2010 numac 2010003461 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 november 2009, nr. 4, worden bevorderd : Kroonorde Officier Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, sector van de De heer ROUSSELLE, H.M.T.A.G., Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur. Administrat(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/08/2010 numac 2010031356 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Personeel. - Benoemingen Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 24 juni 2010, wordt op 1 juli 2010 de heer Henry de Generet, Philippe, benoemd, op het Franse kader, tot de graad van Directeur voo Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 24 jun(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2010 numac 2010204237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten. - Beheerscomité. - Hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 20 juli 2010 : Worden hernieuwd voor een termijn - Mevrouwen LEMAUVAIS, Liliane en MORTIER, Vinciane, - De heren CRIJNS, Guy, HAMELINCK, Luc, LUY(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/08/2010 numac 2010009695 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : -te Antwerpen : 1 ; - te Mechelen : 3 (waarvan 1 vanaf 1 mei 2011); - te Turnhout : 1 (vanaf 1 april 2011); - te H(...) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2010. - te Bruss(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/08/2010 numac 2010009698 bron federale overheidsdienst justitie **** voor gerechtelijke opleiding **** van **** (niveau ****) Het **** voor gerechtelijke opleiding zal eerlang overgaan tot de aanwerving van twee **** **** (****/****) (niveau ****-****(...) ****. **** **** kandidaten moeten : 1)burger van de **** **** zijn; 2) van ****(...)
^