Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 juli 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010009622 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 juni 2010 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens (...) Bij koninklijk besluit van 15 juni 2010 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010054861 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** ****, weduwe van **** **** ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010022316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken et federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1993 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemde personeel van de plaatselijke besturen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010024155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 mei 2010, Mevr. Celik, Ayla, geboren op 19 mei 1964, verliest ambtshalve en zonder vooropzeg de hoedanigheid van ambtenaar in de functie als attaché bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010024223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Federale Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 15 december 2009 wordt Mevr. Martens, Sofie, attaché A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, met ingang van 1 september 2009, via de federale mobiliteit, overgeplaatst naar de Federal type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010027154 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 juni 2010 : - worden de hiernavermelde personen benoemd tot Officier in de Kroonorde : De heer Hugues Baufays, attaché; Mevr. Bernadette Gany, attaché; De heer Freddy Ruggiero, attaché; - worden de hiernavermelde personen benoemd tot Ridder in type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010029312 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Secundair onderwijs. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt de heer LOOR, Jean-Pierre, Leraar op het Institut technique et commercial des Aumôniers du Travail te BOUSSU Hij neemt rang in de Orde in vanaf 8 april 2001. In artikel 1, § 3, van het koninklijk besl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010203351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verduidelijking inzake artikel 17, 1°, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers Verduidelijking inzake artikel 17, 1°, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010203688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2008 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Nationale Orden aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" Bij het koninklijk Artikel 1. In artikel 1, § 5, van het koninklijk besluit van 3 oktober 2008, waarbij eervolle(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010203712 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 16 juli 2008 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Orde van Leopold II aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" Bij koninklijk Artikel 1. In artikel 1, § 3, van het koninklijk besluit van 16 juli 2008, waarbij eervolle o(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010203710 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2008 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Orde van Leopold II in sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" Bij koninklijk be Artikel 1. In artikel 1, § 5, van het koninklijk besluit van 29 juni 2008 "houdende toek(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010203711 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Nationale Orden aan sommige mandatarissen van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" Bij koninklijk besluit v Artikel 1. In artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 "houdende toeken(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010203717 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2008 "houdende toekenning van eervolle onderscheidingen in de Kroonorde aan sommige personeelsleden van het Vlaams Gewest" Bij koninklijk besluit van 2 juni 2 Artikel 1. In het artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 12 november 2008 waarbij eer(...) type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010203741 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1991 betreffende de samenstelling en de wijze van toekenning van het identificatienummer van de natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/07/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010003411 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de voorzitter van de Waarnemingspost voor de gewestelijke fiscaliteit type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 3 juni 2010 wordt Mevr. Brigitte Minart, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, ontheven uit haar functie van Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van Belgi Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010 wordt de heer Joris Couvreur ont(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - ministerieel besluit van 3 juni 2010 : De heren : Ti José Pieters, Vice-Consul bij de Ambassade van België te Zagreb; - ministerieel besluit van 7 ju(...) type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad van State. - Ministerieel besluit van 3 februari 2009 tot invoering van een identificatieverplichting van metaalwederverkopers. - Vernietiging Bij arrest nr. 205.838 van 28 juni 2010, vernietigt de Raad van State, afdeling bestuursrechtspra

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/06/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010027148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat « Ronveaux », te Bergen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010203704 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010203736 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2009 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission wallonne pour l'Energie" en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010203737 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010203744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 juni 2010, dat uitwerking heeft m Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel Bij besluit van de (...)

document

type document prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010203782 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** scheikundige bij het laboratorium Douane en Accijnzen. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** scheikundige bij het laboratorium Douane en Accijnzen (niveau ****) voor de **** ****(...) Er zijn 4 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010203796 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige werklieden van openbare reinheid. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige werklieden van openbare reinheid (niveau E) voor Net Brussel - Gewestelijk Agentschap voor Netheid (AFB08804)(...) Er zijn 703 geslaagden. type document prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010203804 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige werklieden van openbare reinheid. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige werklieden van openbare reinheid (niveau E) voor Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid ((...) Er zijn 16 geslaagden. type document prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010203820 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technici in instrumentatie. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige technici in instrumentatie (niveau C) voor het Geofysisch Centrum van het KMI te Dourbes (AFG10014) werd afgesloten(...) Er zijn 4 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010009640 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 juni 2010 wordt de heer Marc Willocx, met ingang van 1 mei 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Overeenko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010009641 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 juni 2010 wordt Mevr. Ellen De Raedt, met ingang van 14 januari 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Over type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010011267 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 mei 2010 werd, met ingang van 1 februari 2010, de heer Christophe Herinckx, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 7 mei 2010 werd, met ingang van 1 februari 2010, Mevr. Emilie Screve(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010015128 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010 en met ingang van 1 februari 2010, met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2009, wordt Mevr. Karla BASSELIER tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Neder Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010 en met ingang van 1 februari 2010, met terugwerkende kra(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010029313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 april 2010 : Wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : Directeur bij de « Ecole d'Enseignement secondaire spécial de la Communauté française Le trèfle », (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010029314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Buitengewoon onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 april 2010 Wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : de heer SCHUTTEN F Directeur bij de « Ecole d'Enseignement spécial La Buissonnière », te Seraing. Ranginneming op 8(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010029354 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Basisonderwijs van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 maart 2010 Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : Ranginneming op 15 november type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010029315 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Buitengewoon onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 april 2010 : Wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : de heer HODEIGE, Alain, Fern Leraar aan het « Institut provincial d'Enseignement secondaire spécialisé », te Soumagne. Rangin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010029351 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Secundair onderwijs. - Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 maart 2010 Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : De heer Steurs, Wil Leraar op het Athénée Charles Janssens, te 1050 Brussel. Ranginneming op 8 april 2004. De hee(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010029352 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Basisonderwijs van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 maart 2010 Wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer Eerstaanwezend Inspecteur van het Basisonderwijs, te 1000 Brussel. Ranginneming op 15 november 2(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010029353 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Basisonderwijs van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 maart 2010 : Wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : De heer Kantoninspecteur van het basisonderwijs, te 1000 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2002. D(...)

document

type document prom. -- pub. 14/07/2010 numac 2010021071 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het voorbereidend programma voor PROBA-V in het kader van de uitbouw van de Belgische operationele capaciteit voor de verwerking van satellietbeelden I. Inleiding Op 6 februari 2009 keurde de Ministerraad de uitbouw van een « Bel Dit omhelst het uitvoeren van uitvoeren van voorbereidende studies voor het gebruik van de gegevens(...)
^