Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 juli 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010003403 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...) type wet prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010003402 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993(...) artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen of tussen d(...) type wet prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010009623 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 juni 2010 is machtiging verleend aan ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig ****

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010054815 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, weduwnaar van **** ****, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 12/07/2010 numac 2010000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010009643 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 juli 2010 is het koninklijk besluit van 2 juni 2010, waarbij de heer Schrevens, B., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charleroi, werd benoemd tot Ridder type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010009644 bron federale overheidsdienst justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarders Zittijd september 2010 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de (...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij ter post aangetekende brief aan de voorzitter van de Na(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010009645 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 juli 2010 : - is aan de heer Van Peteghem, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Sint-Niklaas. Het is he - is de aanwijzing van Mevr. Clavie, M., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van b(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010027149 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" **** eretekens Bij koninklijk besluit van 19 mei 2010, wordt de **** Medaille 1**** klasse ****(...) Voor 25 jaar **** **** heer **** ****, attaché; De heer **** ****, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010027151 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 mei 2010 : -worden de volgende personen benoemd tot Officier in de Kroonorde : Mevr. Brigitte Albert, attaché; De heer Alain Gillet, eerste attaché - wordt bevorderd tot Ridder in de Kroo Mevr Bernadette Abrassart, assistent; - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Kro(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010027150 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst « Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux » Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2009, worden de burgerlijke eretekens toegekend aan de hierna vermelde leden van de « Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux » : Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijke Kruis 1e klasse aan : De heer Christian Goffoy,(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/07/2010 pub. 12/07/2010 numac 2010002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2009 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale raad van beroep type ministerieel besluit prom. 08/06/2010 pub. 12/07/2010 numac 2010035468 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de rapportering inzake de uitbreiding van het toepassingsgebied in het kader van het Europese emissiehandelsysteem type ministerieel besluit prom. 18/05/2010 pub. 12/07/2010 numac 2010203674 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2009 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie die ermee belast is naar de kennis van het Duits te peilen bij het personeel van de onderwijsinstellingen in de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 24/06/2010 pub. 12/07/2010 numac 2010203676 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2008 ter benoeming van de leden van de beroepscommissie voor het gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010203691 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 24 juni 2010 wordt de beraadslaging van de gemeenteraad van Moeskroen, van 3 mei 2010, vernietigd, waarbij de raad twee loten van de overheidsopdracht voor aanneming van werken bet

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010202764 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 37/2010 van 22 april 2010 Rolnummer 4744 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 1 en 2 van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten i Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, de rechters R(...) type arrest prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010202824 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 38/2010 van 22 april 2010 Rolnummer 4749 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 30, § 1, vierde lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit emeritus voorzitter P. Martens, overeenkomstig artikel (...) type arrest prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010202872 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 51/2010 van 29 april 2010 Rolnummer 4868 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en, overeenkomstig artikel 60bis (...) type arrest prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010203024 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 41/2010 van 29 april 2010 Rolnummer 4650 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 35 van de ordonnantie van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010203026 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 43/2010 van 29 april 2010 Rolnummer 4703 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 69 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij artikel 61 van de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010203025 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 42/2010 van 29 april 2010 Rolnummer 4693 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 15 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, gesteld door het Hof van Beroep te Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2010 pub. 12/07/2010 numac 2010035458 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de stad Oudenaarde aan landinrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2010 pub. 12/07/2010 numac 2010035471 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 12/07/2010 numac 2010203684 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de psychosociale gerontologie als nieuwe opleiding van de HUB-EHSAL

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/07/2010 numac 2010203690 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij besluit van de Waalse Regering, van 10 juni 2010, wordt Mevr. Pascale Van De Wijngaert vanaf 10 juni 2010 tot 30 juni 2012 benoemd tot lid van de Raad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het "Agence wallonne pou Bij besluit van de Waalse Regering, van 10 juni 2010, wordt de heer Patrick De Bucquois vanaf 1(...)

erratum

type erratum prom. 10/06/2010 pub. 12/07/2010 numac 2010031332 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de bemiddelaar bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel. - Erratum

document

type document prom. 24/06/2010 pub. 12/07/2010 numac 2010203673 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 3 juli 2009 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers
^