Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 juli 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende organisatie van het bedrijfsleven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010003400 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor fusie tussen een kredietinstelling en een andere in de financiële sector bedrijvige instelling . - Bekendmaking van overd(...) Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft het Directiecomité van de Commissie vo(...) type wet prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010009611 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 juni 2010, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010000389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2010 zijn de hierna vermelde Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier Mevr. ARENA Marie, Gewezen Minister-President van de Fran De heren : DE CLERCK Stefaan, Minister van Justitie. FLAHAUT André, Gewezen Minister, Tweede(...) type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2009 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de ****, als bedoeld in artikel 74/8, &****; 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 25/06/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010003404 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2010 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010009624 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 21 juni 2010 wordt Mevr. Lebrun, Valérie, geboren op 7 maart 1969, benoe(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010009625 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 21 juni 2010 wordt de heer Toussaint, Géry, geboren op 15 november 1974,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010009627 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010 is de aanwijzing van de heer Wittouck, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twe Bij koninklijk besluit van 22 april 2010, is de aanwijzing van Mevr. Tilgenkamp, A., substituut(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010009626 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 21 juni 2010 wordt Mevr. Douay, Amélie, geboren op 2 maart 1974, benoemd(...) type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010012083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de bedienden type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010012096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de betaling van een dertiende maand (1) type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de slachthuizen en de werkplaatsen voor het uitsnijden van vlees type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010014155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010, dat in werking treedt op 1 januari 2010 wordt aan de heer Pierre Forton, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A5, met de titel van directeur-generaal. Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010, dat in werking treedt op 1 april 2011 wordt aan de heer type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010012104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van fruitconserven, gekonfijte vruchten, appeldeeg, bevroren- en diepbevroren vruchten, jam, stroop- en pectinefabrieken type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010201520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010201529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2009, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010201533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010201540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de aanwending en inning van de bijdrage van 0,10 pct. voor de vorming en tewerkstelling van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010201547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende anciënniteit type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010201575 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juli 2007 in uitvoering van artikel 24 van de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 betreffende de bijkomende vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010201623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en de vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010201713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bepaling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2009 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010201883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 maart 1989, 21 maart 1991, 30 juni 1993, 12 mei 1995, 16 juni 1997, 29 juni 1999, 11 juni 2001, 7 mei 2003, 16 juni 2005 en 3 juli 2007, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risicogroepen voor de jaren 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010201881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende classificatie type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010201887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende het conventioneel brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010031317 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 10 juni 2010 werd de NV KALIS erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 5 jaar. De erkenni Bij ministerieel besluit van 16 juni 2010 werd de BVBA MARKETING AND COMMERCIAL ASSISTANCE erke(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010031328 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten POLITIEZONE 5343. - Bij besluit van 7 juni 2010 wordt de beslissing van 23 april 2010, waarbij de politieraad van de politiezone 5343 de gunningswijze en het bestek betreffende de opdracht voor het POLITIEZONE 5344. - Bij besluit van 17 mei 2010 wordt de beslissing van 24 maart 2010 waarbij d(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010203639 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 203.043 van 19 april 2010 in zake de vzw « Radio Tienen » en André Depré tegen de Belgische Staat, in aanwezigheid van de cvba « Muziekindustrie Maats « Schenden de artikelen 76 en 77 van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I) ar(...)

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010009631 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Hasselt Bij beschikking van 8 juni 2010 werd de heer Kindermans, G., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Hasselt aangewezen, vanaf 1 augustus 2010, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handels

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van ambtenaren-generaal tot mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2010, wordt met toepassing van de artikelen 42 en 79 van het besluit van de Regering van 1 december 2006 tot instelling van een Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2010, wordt met toepassing van(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/07/2007 pub. 06/07/2010 numac 2010031326 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 16 september 1999 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/06/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010031330 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 29 oktober 2009 houdende aanwijzing van de leden van het Regionaal Comité van advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/06/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010031329 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor werken tot behoud van klein erfgoed

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010203604 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 mei 2010 in zake D. D.G. tegen C.M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 juni 2010, heeft de beslagrechter te Gent de vo « Schendt artikel 1404 Ger.W. de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat het aan de schuldenaar (...) type bericht prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010203607 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 27 mei 2010 in zake G.R. en L.R. tegen M.R. en W.L., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 mei 2010, heeft de Vrederechter v « Schendt artikel 215, § 2, B.W. de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet in die zin geïnterp(...) type bericht prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010203609 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 mei 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 mei 2010, is beroep tot vernietigi Die zaak is ingeschreven onder nummer 4935 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

document

type document prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010009628 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen De aanwijzing van Mevr. Vanstraelen, Ingrid, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 augustus 2010. type document prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010009629 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De heer Vanwinsen, A., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 19 juli 2010. type document prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010009630 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde De heer Serrus, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 15 juli 2010.

erratum

type erratum prom. 17/12/2009 pub. 06/07/2010 numac 2010031313 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010203671 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-tolken. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-tolken (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG09054) werd afgesloten op 25 juni 2010. Er is 1 geslaagde. (...) type document prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010203672 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige elektriciens. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige elektriciens (niveau C) voor de Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) (AFG10015) werd afgesloten op 30 juni 2(...) Er zijn 2 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010203680 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs Saniport. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs Saniport (niveau C) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG10803(...) Er zijn 20 geslaagden. type document prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010203681 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen luchtvaart. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen luchtvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG09881) werd afgeslote(...) Er zijn 7 geslaagden. type document prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010203682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010003389 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen Sector invordering. - Centrale Diensten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2009, nr. 4, worden de hierna- volgende ambtenaren, met ingang van 1 maart 2009, benoemd tot de graad van eers Vakrichting « fiscaliteit » : - Mevr. Andriessens, Elke; - De heer Crucifix, Patrice; - D(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010009620 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Griffier bij het vredegerecht van het vierde kanton Gent : 1; Griffier bij de politierechtbank te Antwerpen : 1; Griffier bij de politierechtbank te Hasselt : 1; Secretaris bij het parket van de Secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Dendermonde : 1. Voor bovenvermelde plaatsen(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010009621 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2010 : bladzijde 36986, regel 34, dienen de twee plaatsen van assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg bladzijde 36987, regel 46, Franstalige tekst lezen : « tribunal de commerce » au lieu de « tribunal(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010009636 bron federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Derde oproep tot kandidaten voor de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens De wet van 4 februari 2010 betreffende d Geïnteresseerden worden op de hoogte gebracht van het feit dat de bovenvermelde bestuurlijke Commis(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010203678 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** algemene **** milieu-gezondheid. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** algemene **** milieu-gezondheid (niveau ****) voor de **** ****, Vei(...) Er is 1 geslaagde.

document

type document prom. -- pub. 06/07/2010 numac 2010031318 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 23 april 2010 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming TPF UTILITIES, gelegen Parc industriel d'Ivoz Ramet 1, te 4400 Flémalle, geregistreerd als koeltechnisch bedrij De registratie draagt het nummer ENREF/00127. Bij beslissing van14 mei 2010 van de leidende (...)
^