Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 juli 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2010 numac 2010000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 13 juni 2010 wordt Mevr. Anne Vagman, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Rechtsfaculteit van de « Université libre de Bruxelles », tijdens het academ type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2010 numac 2010000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 04/05/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010003330 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreft, uitstel van inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 04/05/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010003329 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest betreft, uitstel van inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2010 numac 2010009614 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 juni 2010, is aan Mevr. Aerts, K., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist in de vakklasse A1 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Dit besluit treedt Bij koninklijk besluit van 17 juni 2010, is benoemd tot griffier bij het arbeidshof te Antwerpe(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2010 numac 2010009619 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 april 2010 is de heer Delvaux, J., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerl type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2010 numac 2010009618 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 september 2009, dat in werking treedt op 31 juli 2010, is de heer Delbrouck, I., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan Bij koninklijk besluit van 27 september 2009, dat in werking treedt op 31 juli 2010, is de heer(...) type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding in geval van overstap van een 1/5e vermindering naar een loopbaanhalvering voor de werknemers van 55 jaar type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, als deelneming in de kosten van de Veiligheidsinstantie voor het toezicht op de veiligheid van het spoorvervoer en de ontwikkeling van de regelgeving type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010202093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010202105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010202117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar voor de bedienden type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010202119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010202130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de levenslange vorming van de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010202132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de premies voor de arbeiders uit de bakkerijen en de banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010202138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010202137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot bepaling voor 2009 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010202158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010202191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het deeltijds werk type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010203592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot ontslag van een lid van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 02/07/2010 numac 2010009617 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Hoei Bij beschikking van 19 maart 2010 werd de heer Pleinevaux, J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Hoei aangewezen, vanaf 1 augustus 2010, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszake

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/07/2010 numac 2010029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van ambtenaren-generaal tot mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 april 2010, wordt Mevr. Ludmilla AKSAJEF bij mandaat benoemd in het volgende ambt : adjunct-directeur-generaal van de algemene dienst Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 april 2010, wordt de heer Alain LAI(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/07/2010 numac 2010029399 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 februari 2008 houdende aanstelling van de leden van het pedagogisch begeleidingscomité bedoeld in artikel 25 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2004 houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld bij artikel 54 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, en voor de toekenning van toelagen aan deze diensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 02/07/2010 numac 2010029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de vrije gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Architectuurinstituten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/07/2010 numac 2010029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Toekenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 2010 wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van leraar meester-assistent voor de te begeven cursus « Tuin- en/of landschapsarchitectuur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010035438 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/07/2010 numac 2010029401 bron ministerie van de franse gemeenschap Hulpverlening aan de jeugd. - Erkenningscommissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2010 wordt de heer Alexandre Liefhooghe tot werkend lid benoemd van de Erkenningscommissie ter vervanging van de heer De heer Eric Dubois wordt tot plaatsvervangend lid van de Erkenningscommissie benoemd ter vervangin(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/07/2010 numac 2010018246 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in het Ne(...) 1. Mary Ann Masschelein; 2. Wim Vandeputte; 3. Pieterjan Naeyaert; 4. Filip Van Steenberge(...) type bericht prom. -- pub. 02/07/2010 numac 2010018255 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Gerd Meyer heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 196.775/XIII-5603. Voor de Hoofdgriffier, G(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/07/2010 numac 2010009613 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2010, bladzijde 32227, regel 39, lezen : « griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel » i.p.v. « griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij de rechtbank van kooph type erratum prom. -- pub. 02/07/2010 numac 2010009616 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Luik. - Erratum De bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2010, pagina 20135, voor een termijn van drie jaar, van de aanwijzing van de heer Vangoethem, M., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, tot ondervoorz

document

type document prom. -- pub. 02/07/2010 numac 2010203594 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** **** **** ****. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** **** **** **** (niveau ****3) voor de **** (****10023) werd afgesloten op 21 juni 2010. Er is 1 geslaagde. (...) type document prom. -- pub. 02/07/2010 numac 2010203632 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundigen . - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundigen (Brandwondencentrum) (m/v) (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (AFG10804) werd afgesl(...) Er zijn 10 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2010 numac 2010003384 bron federale overheidsdienst financien Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2009, nr. 1, worden de hierna- volgende ambtenaren, met ingang van 1 maart 2009, benoemd tot de graad van eerste attaché van financiën Vakrichting « juridische normen en geschillen » : Mevr. Orban, Nathalie. Vakrichting « inform(...)
^