Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/04/2010 numac 2010022218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering-Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 26 november 2009 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van de artikelen 5 en 6 van de nomenclatuur : (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/04/2010 pub. 29/04/2010 numac 2010002028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 29/04/2010 numac 2010003257 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 29/04/2010 numac 2010009453 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot oprichting te Saint-Hubert van een gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2010 numac 2010009459 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 april 2010 is de heer Louckx, Fr., licentiaat in de rechten, benoemd tot referendaris bij het Hof van Cassatie voor en stage van drie jaar. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 29/04/2010 numac 2010022217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 29/04/2010 numac 2010022219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/03/2010 pub. 29/04/2010 numac 2010000209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 19/04/2010 pub. 29/04/2010 numac 2010003258 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie type ministerieel besluit prom. 08/04/2010 pub. 29/04/2010 numac 2010011199 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een werkend ambtenaar van de Vestigingsraad type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/04/2010 numac 2010011200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/04/2010 numac 2010201181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Verlenging erkenning van een cursusmodule aanvulling tot coördinator van de specifieke aanvullende vorming voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 16 maart 20 type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/04/2010 numac 2010202241 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 10 maart 2010, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Eloy Water uit Sprimont onder de handelsn

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/04/2010 numac 2010201942 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 201/2009 van 17 december 2009 Rolnummer 4774 In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de bijzondere wet van 12 juli 2009 « tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 jan Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter P. Martens en de rechters-ve(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 29/04/2010 numac 2010202239 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2010 dat in werking treedt op 1 april 2010, wordt de heer Jean Janss, directeur, bevorderd door verhoging in graad tot inspecteur-generaal voor de betrekking van inspecteur-gen(...) Bij besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2010 dat in werking treedt op 1 april 2010, wor(...)

bericht

type bericht prom. 19/04/2010 pub. 29/04/2010 numac 2010018160 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het einde van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type bericht prom. -- pub. 29/04/2010 numac 2010018161 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechspraak van de Raad van State De NV Beeckman-De Neve met zetel te 9280 Lebbeke, Stations Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2010. Deze zaak is inge(...)

erratum

type erratum prom. 06/04/2010 pub. 29/04/2010 numac 2010009463 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling. - Erratum

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 29/04/2010 numac 2010015084 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 21 april 2010 hebben H.E. de Heren Mohamed Mahmoud Ould Brahim Khlil en Dato Paduka Serbini Bin Haji Ali de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Hen bij Zijne H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)
^