Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/05/2007 pub. 27/04/2010 numac 2010000202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden. - Duitse vertaling type wet prom. 23/10/2009 pub. 27/04/2010 numac 2010000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken. - Duitse vertaling type wet prom. 30/12/2009 pub. 27/04/2010 numac 2010000205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de strijd tegen piraterij op zee. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 22/12/2009 pub. 27/04/2010 numac 2010000213 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 10/04/1992 pub. 27/04/2010 numac 2010000216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010054817 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Plasman, Henriette Plasman, Henriette Marie Adrienne Philomène Ghislaine, geboren te Ni Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2009204346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 113, 133 en 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 131nonies in hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010003260 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 van betrekkingen waaraan de titel van eerste attaché van financiën is verbonden bij de Centrale Diensten van de Fiscale Administraties, bij de Administratie der Thesaurie en bij de Algemene Diensten van het Alge I. Onderwerp Bij toepassing van artikel 47 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 (organ(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010009450 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 april 2010, is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Brussel van : de heren : - De Moor, A., wonende te Sint-Pieters-Woluwe - Dufays, A., wonende te Sint-Pieters-Woluwe; - Wuestenberghs, R., wonende te Eigenbrakel, vo(...) type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010018156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010022214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis, § 8, en 17quater, §§ 1 en 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010024117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 23/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010201915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 30 september 2009 van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2010 type koninklijk besluit prom. 23/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010201930 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 16 september 2009 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2010.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010003269 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststellingen Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2009 is aan de heer Andrien, Brice J.-M. J., ambtenaar van de klasse A1 bij de Waalse Diensten 1 - Directie te Bergen, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang va Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type ministerieel besluit prom. 19/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010011156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten type ministerieel besluit prom. 19/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010011197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 57 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010024120 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 18 maart 2010 wordt met ingang van 1 oktober 2010, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Renders, Gérard, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelf type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010024119 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 18 maart 2010 wordt met ingang van 1 augustus 2010, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Nagant, Michel, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelf type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010202152 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 29 maart 2010 wordt de beraadslaging van 15 februari 2010 vernietigd, waarbij de gemeenteraad van Edingen over de toekenning van een toelage aan de "ASBL A.I.D. - Escale" v EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 29 maart 2010 wordt de beraadslaging van 28 februari 20(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029236 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het werkliedenpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029237 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010029239 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van roerende culturele goederen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2010 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, 32 stukken van de schat van Oignies, in de Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2010 heeft de Minister va(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden en van de voorzitter van de Hoge Raad voor studietoelagen en studieleningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bevoegdheidsdelegaties voor het « Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets (Secretariaat voor Steun voor het interne beheer en het Interne Toezicht op de Kabinetten) van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van beroep voor studietoelagen en studieleningen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 maart 2010, in artikel 1, A., 5° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008 houden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende fusie door opslorping van het internaat verbonden aan het « Athénée royal de Gembloux » door het internaat verbonden aan het « Institut technique de la Communauté française » te Gembloux

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010031200 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Park-Alsemberg » op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010035290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot de kredietregeling, vermeld in artikel 4.1.16 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010018144 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Leemans, Rudolf, De Jong, Alberta en Van Oeckelen, Maria Adriana, die allen woonplaats kiezen bij M(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010003250 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 507 van 9 april 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010003261 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 647 van 20 april 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010018147 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 december 2009 en 1 april 2010 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op d Deze lijst vervangt de lijsten die op 20 januari en 10 maart 2010 gepubliceerd werden

strafwetboek

type strafwetboek prom. 08/06/1867 pub. 27/04/2010 numac 2010000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Strafwetboek, Boek II, Titel I tot III

document

type document prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010003255 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 van betrekkingen waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden in de buitendiensten van de FOD Financiën I. Onderwerp Bij toepassing van de artikelen 47 en 48 van het A. de betrekkingen die vacant zijn; B. de betrekkingen die eventueel vacant zullen worden ingevo(...) type document prom. 08/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010003264 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot hergroepering bij de Administratie van de btw, registratie en domeinen van de ontvangkantoren der domeinen en penale boeten van Kortrijk en Ieper en van Veurne en Brugge en houdende herverdeling van hun bevoegdheden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010015055 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 maart 2010 wordt de heer Maarten VERVOORT, met ingang van 1 februari 2010, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de tite Bij koninklijk besluit van 17 maart 2010 wordt de heer Eddy NIERYNCK, met ingang van 1 februari 201(...)
^