Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/05/2009 pub. 23/04/2010 numac 2010000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector type wet prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009427 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat de betekening en de kennisgeving bij gerechtsbrief betreft type wet prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2009205785 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de voorafname toegepast op de beschikbare middelen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid-Globaal Beheer met het oog op de financiering van het opleidingsfonds dienstencheques voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 19/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2009205784 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2010, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de start- en stagebonussen met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, w), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 19/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2009205786 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2010, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 19/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2009205788 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2010, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, v), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 19/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2009205787 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2010, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, r), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 19/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2009205792 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake socialezekerheidsbijdrage voor het scheppen van onderzoeksmandaten type koninklijk besluit prom. 19/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2009205791 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van het bedrag voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde ter financiering van het betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 24/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2009205797 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 19/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2009205795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type koninklijk besluit prom. 19/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2009205796 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 19/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2009205793 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2010, van de aanpassing van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector bedoeld in artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010000095 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 tot vaststelling van de eerste twee taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 1981 betreffende de Commissie van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 19/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010000230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de afgifte van **** aan vreemdelingen, de levering ervan, alsmede de terugbetaling door de gemeenten, aan de Staat, van de kosten inzake levering van **** en tot afschaffing van het koninklijk besluit van 2 april 1984 betreffende de afgifte van **** voor vreemdelingen, de levering ervan, alsmede de terugbetaling door de gemeenten, aan de Staat, van de kosten inzake levering van formulieren van de **** voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010009443 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 september 2009 is de heer Van der Linden, M., geassocieerd notaris ter standplaats Hasselt , benoemd tot Officier in de Kroonorde.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010009445 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 april 2010, zijn benoemd tot : griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, Mevr. Rutté, G., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; secretaris bij het parket van de (...) type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010011162 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het recht voor inschrijving op de lijst van personen die gemachtigd zijn de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep te voeren en van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de voorzitters, aan de ondervoorzitters en aan de leden die geen ambtenaar zijn van de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010011178 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010018146 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner S.A. - 62 rue H G-017 « Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen » type koninklijk besluit prom. 12/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010024110 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010024115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden verpleegkundigen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 19/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010201931 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010003256 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 19/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010003262 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,250 % - 28 maart 2041 » type ministerieel besluit prom. 19/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010003263 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010035284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling en indeling van de ambten in de centra voor volwassenenonderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en de leden van de examencommissies ingesteld krachtens het decreet van 8 maart 2007 betreffende de Algemene Inspectiedienst, de Dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de Cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de Algemene Inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010202156 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Overlegkamer ingesteld binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010202155 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de samenstelling van de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling ingesteld bij het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 16 januari 2009 wordt de vergunning voor het aan Bij besluit van 16 januari 2009 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderne(...)

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010021050 bron departement onderwijs Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Agenda Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, die plaats heeft op maandag 26 april 2010 om 14 u. 30 m., in een vergaderzaal van de Kanselarij van de Eerst Op de agenda : 1. Goedkeuring van de notulen van de installatievergadering van 25 januari 2010 (...)

erratum

type erratum prom. 19/03/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010021057 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorziter of plaatsvervangend voorzitter in de Inter-departementale raad van beroep van de federale wetenschappelijke instellingen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010031198 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan. - Erratum type erratum prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010031199 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010202273 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige landmeters (niveau B) voor de FOD Financiën (AFG10021) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010202274 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés managementondersteuning (niveau A) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (ANG10007) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010202272 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juridisch deskundigen in het domein van immobiliën (niveau B) voor de FOD Financiën (AFG10010) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er (...) Toelaatbaarheidsvereisten op de uiterste inschrijvingsdatum : - Ofwel in het bezit zijn van de (...) type document prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010202277 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten invordering (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG10817) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzond(...) Toelaatbaarheidsvereisten op de uiterste inschrijvingsdatum : Ofwel : ? een diploma van mas(...) type document prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010202275 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs managementondersteuning (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ANG10012) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die tw(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010202276 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige landmeters (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG10018) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst opges(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van de v(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010009444 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 1 ; - te Dendermonde : 1 (vanaf 1 januari 2011); - te Aarlen : 3; - te Dinant : 2 (waarvan 1 va(...) 1 vanaf 1 september 2010); - te Bergen : 1 (vanaf 1 september 2010). Deze plaats vervangt dez(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010009441 bron federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Oproep tot kandidaten voor de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens De wet van 4 februari 2010 betreffende de meth Geïnteresseerden worden op de hoogte gebracht van het feit dat de bovenvermelde bestuurlijke Commis(...)

document

type document prom. -- pub. 23/04/2010 numac 2010201455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 maart 2010, dat in werking treedt de d worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en(...)
^