Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007087 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering van een aanvullingsofficier Bij koninklijk besluit nr. 7886 van 20 januari 2010, wordt kapitein-commandant J. Timmers van het korps van de infanterie op 1 april 2010 gepensioneerd in toepassing der samengeorden type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007088 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit nr. 7887 van 20 januari 2010, wordt de heer Willy Van de Vijver, op 1 mei 2010 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt gemach Bij koninklijk besluit nr. 7888 van 20 januari 2010, wordt Mevr. Denise Geypens, op 1 mei 2010 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007089 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag van een militair van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 7891 van 20 januari 2010, houdt de luitenant-ter-zee ****. de **** op tot het reservekader te behoren, door hem vroegtijdig met definitief verlof te zenden, type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007092 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Bevordering tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 7893 van 20 januari 2010, wordt **** van het vliegwezen ****-****. **** benoemd in de graad van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007095 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7897 van 28 januari 2010 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de **** **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007096 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de aanvullingsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7900 van 28 januari 2010 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de aanvullingsoffici Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007097 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Wijzigingen Bij koninklijk besluit nr. 7901 van 28 januari 2010, in het koninklijk besluit nr. 7567 van 18 mei 2009 houdende toekenning van eervolle onderscheidingen voor bewezen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007101 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstellingen in de **** van kandidaat-officieren Bij koninklijk besluit ****. 7905 van 4 februari 2010 : **** De leerlingen van de 146**** promotie van de faculteit sociale en militaire wetenschappen van wie de name ****. **** en ****. ****. De kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving, houders van ****(...) type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010007106 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007107 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 7914 van 11 februari 2010, wordt luitenant-ter-zee eerste klasse ****. **** benoemd tot Commandeur in de Orde van **** **** voor « De diensten bewezen aan **** **** zal van heden af rang in de Orde innemen als houder van deze nieuwe onderscheiding. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007113 bron ministerie van landsverdediging Onderwijzend militair personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7947 van 24 februari 2010 : Wordt luitenant-kolonel J-L. Hiel, op 20 januari 2010, ontslagen uit het ambt van hoofdofficier adjunct van de directeur van het academisch onde type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007115 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van reserveofficieren gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7948 van 24 februari 2010 : Wordt de kandidaat-reserveofficier ****. **** op 1 juli 2009 aangesteld in de **** **** de kandidaten-reserveofficieren van wie de namen volgen, op 1 november 2009 aangesteld in de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007114 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag van een militair van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 7949 van 24 februari 2010, de luitenant-kolonel ****. De Wolf houdt op tot het reservekader te behoren, door ontslag op zijn verzoek, vanaf 1 februari 2010. Hij type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010011193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2009 tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010018145 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling AIB Vinçotte International NV - G-017 « Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen » type koninklijk besluit prom. 23/03/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010018155 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 22/04/2010 numac 2010200231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010201469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1) type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010201468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , met uitzondering van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren (1) type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010201103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit metaalhandel in de sector van de militaire industrie, gelegen op de grondgebieden van Eigenbrakel en van Doornik en die onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010024121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW "Enjeu"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de **** ****, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de instellingen voor openbaar nut die onder het **** **** ressorteren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010031197 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW Sociaal Verhuurkantoor HECTOR DENIS type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010031196 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van een toelage voor het jaar 2010 aan VZW Sociaal Verhuurkantoor HECTOR DENIS

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010202153 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 juni 2007 waarbij het mandaat wordt beëindigd en waarbij bestuurders aangewezen worden, die het Gewest vertegenwoordigen bij de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010202173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van twee nieuwe gewone leden van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010202195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil wallon de l'Economie sociale"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/03/2009 pub. 22/04/2010 numac 2010000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief NPU-4 betreffende de disciplines. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010202174 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief nr. 2010/MINFP/01 betreffende het vaderschapsverlof en de interpretatie van artikel 397 van de Waalse Ambtenarencode

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010202193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Kennisgeving Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch De heer FIAS, Pascal, wonende te 2800 MECHELEN, Tenderstraat 24, wordt erkend als deskundige be(...) type erkenning prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010202192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Kennisgeving Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherm De heer ASSELBERGHS, Dirk, wonende te 3360 BIERBEEK-OPVELP, Culostraat 4, wordt erkend als desk(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Lijst van de postale operatoren die een aangifte hebben gedaan voor het verstrekken van een postdienst die geen deel uitmaakt van de universele dienst Overeenkomstig De lijst is éénmaal per jaar bijgewerkt. De operatoren die in deze lijst zijn opgenomen, hebben (...) type lijst prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010014076 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Lijst van de postale operatoren aan wie een individuele vergunning voor het verstrekken van een niet-voorbehouden dienst die deel uitmaakt van de universele dienst werd Overeenkomstig artikel 148sexies, § 3, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007099 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Bevordering van lagere officieren van het reservekader. - Erratum In het Belgisch **** ****. 53 van 16 februari 2010, ****. 9521, in de **** tekst, dient men te lezen « Krijgsmacht - Benoemingen van lagere officieren va

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007084 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Vrijwillige mobiliteit. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7885 van 20 januari 2010, wordt de heer Xavier Dumont, attaché bij het Ministerie van Landsverdediging benoemd op 1 november 2009. Een beroep tot nietigverklari type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007090 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7890 van 20 januari 2009, wordt op 9 mei 2008, Mevr. Isabelle Degrave in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Aan de betrokkene wordt de vakrichting « M Voor de vaststelling van haar anciënniteit in de klasse A1 worden de gepresteerde diensten met inga(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007094 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Geografisch Instituut. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7899 van 28 januari 2010, wordt de heer Victor Godin, benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde. Hij zal vanaf 15 november 2 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007098 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7903 van 28 januari 2010, wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier ****. ****, **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007100 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen in de **** van kandidaat-**** **** koninklijk besluit ****. 7904 van 4 februari 2010 : Landmacht **** de aangestelde onderluitenants kandidaat-**** van wie de namen volgen, Korps van de artillerie ****. **** en ****. ****. Korps van de **** ****. S(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007102 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7907 van 4 februari 2010 wordt op 1 juni 2009, Mevr. Sophie Laurent in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënniteit i Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007103 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7910 van 4 februari 2010 wordt op 1 februari 2010, Mevr. Annie Van Paemel, eerstaanwezend morele consulent, benoemd tot morele consulent hoofd van dienst op 1 februari 2010. Een bero type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007104 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming. - Wijzigingen Bij koninklijk besluit nr. 7912 van 11 februari 2008 : in het koninklijk besluit nr. 7278 van 14 november 2008 betreffende de benoeming in vast verband van een ambtenaar van niveau A, waarbij Mevr. Elo « Voor de vaststelling van de anciënniteit in de klasse A1 worden de werkelijke diensten gepresteer(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007105 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen en benoemingen in de **** van kandidaat-hulpofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7911 van 11 februari 2010 : **** aangestelde onderluitenants kandidaat-hulpofficieren van wie de namen volgen, worden op 27 **** ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. **** ****, ****. ****, S. ****, S. ****, S. ****, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007108 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 7917 van 11 februari 2010, wordt de heer Peter Bormans, op 1 september 2009 in vast verband tot burgerlijk leraar aan de hogere secundaire technische school bij de Konin Bij koninklijk besluit nr. 7918 van 11 februari 2010, wordt Mevr. Dominique Delcourt, op 10 sep(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007112 bron ministerie van landsverdediging Leger. - **** Benoeming van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaten reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7946 van 24 februari 2010, wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier ****. ****, **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007111 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7928 van 21 februari 2010 wordt benoemd op 28 juni 2010 in de graad van geneesheer-****-kolonel, geneesheer-**** **** koninklijk besluit ****. 7929 van 21 februari 2010 wordt benoemd op 28 juni 2010 in de graad (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007110 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7920 van 21 februari 2010, worden de kapitein-commandanten ****. ****, ****. **** en ****. **** benoemd op 26 juni 2010 in de **** **** koninklijk besluit ****. 7921 van 21 februari 2010, worden de kapitein-commandanten S. ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010009413 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt de heer Didier Vander Gucht, met ingang van 1 maart 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010009415 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt Mevr. Sylvie Boquet, met ingang van 1 maart 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overeenkomsti type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010009412 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt de heer Pieter De Coster, met ingang van 1 oktober 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. O type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010009435 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt de heer David Jordens, met ingang van 20 augustus 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Ov

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010031185 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Samenstelling van een ****. - Oproep van kandidaten **** **** stelt een **** samen voor betrekkingen van de graad van directeur, niveau ****, rang ****3 . **** **** heeft een geldigheidsduur van drie jaar, ****(...) **** **** **** kandidaten, mannelijk of vrouwelijk, moeten aan de volgende ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010007091 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7894 van 20 januari 2010, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. **** op 1 januari 2009 aangesteld in de

document

type document prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010201454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Luik, Luxemburg, Namen en Henegouwen en van Waals-Brabant Bij besluit van de directeur-generaal van 1 worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Luik, L(...) type document prom. -- pub. 22/04/2010 numac 2010201453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Limburg en van Vlaams-Brabant Bij besluit van de directeur-generaal van 16 maart 2010, dat in werking worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Limburg (...)
^