Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/12/2009 pub. 20/04/2010 numac 2010000201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010009401 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2010 is machtiging verleend aan : ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. **** ****, ****, beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun ****(...) type wet prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010009406 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2010 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****(...) Bij koninklijk besluit van 18 maart 2010 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** Ja(...) type wet prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010009408 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 24 maart 2010 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig ver Bij koninklijk besluit van 24 maart 2010 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010009407 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 is machtiging verleend aan ****. **** **** ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 is machtiging verleend aan, de heer ****-****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2009054745 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** ****, **** ****, weduwe zonder kinderen van De ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 20/04/2010 numac 2009205988 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het moment van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010000217 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 22 maart 2010, wordt de aanwijzing van de heer Rummens, Alain, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone La Hulpe/Lasne/Rixensart, met ingang v type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010011174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 wordt aan de heer Paul Corbeels, attaché bij de Algemene Directie Economisch Potentieel, met ingang van 1 mei 2010, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wo De heer Corbeels wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010011181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 25/03/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010011185 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010024084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 maart 2010 wordt Mevr. Bagyary, Shilla, attaché bij de Federale Wetenschappelijke Instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met ingang van 1 december 2009, eervol ontslag uit haar am Mevr. Bagyary, Shilla, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 december 2009, haar aanspraken op een (...) type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010024108 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden apothekers van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 12/01/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 28/01/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot wijziging de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2003 tot coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der vlasbereiding" type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een syndicale premie ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", "Bosuitbatingsfonds" genaamd type koninklijk besluit prom. 09/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de werkgeversbijdrage voor risicogroepen verschuldigd aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", "Bosuitbatingsfonds" genaamd type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 09/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de bijdragen verschuldigd aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", "Bosuitbatingfonds" genaamd type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002 tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers ter uitvoering van de artikelen 3, 4 en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200575 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de risicogroepen - (inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen) (1) type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200580 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel" type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende vrijwillige deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de inspanning ten voordele van personen die behoren tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010201472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1979 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief voor het Nationaal Paritair Comité voor de sport type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010202113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt aan de heer Amssoms, Christiaan, op het einde van de maand juni 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010202110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt aan de heer Steylaerts, Walter, op het einde van de maand juli 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/04/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010003251 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van zilveren herdenkingsmuntstukken van 5 euro ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de inhuldiging van de eerste Spoorweglijn in België type ministerieel besluit prom. 14/04/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010022213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010009429 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel Bij beschikking van 10 maart 2010 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, is aan Mevr. Schmitz, A., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010029200 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2008 tot aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010029203 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Toekenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 maart 2010 wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van leraar kunstvakken toegekend aan de heer Beldi Christian voor het volgende vak : Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 maart 2010 wordt een beroepsbekendh(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Sectorraad voor de gezinsopvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010029198 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 4 juli 2008 betreffende de juridische erkenning van de elektronische formulieren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Comité van Sector XVII type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 betreffende het examen voor de toelating tot de studies ingericht in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 tot regeling van de organisatie en werking van de examencommissie voor het hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden bedoeld bij de artikelen 15 en 18 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Filmcommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd secundair kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de examencommissie voor de examens voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de commissaris van de Regering bij de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010029219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de toekenning of de intrekking van de hoedanigheid van topsporter, sportbelofte of trainingspartner type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Permanente Opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010029232 bron ministerie van de franse gemeenschap Hulpverlening aan de jeugd. - Erkenningscommissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2010 wordt vanaf 18 maart 2010 tot plaatsvervangend lid van de Erkenningscommissie benoemd : de heer Stéphane ALBES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 maart 2010 wordt vanaf 17 december 2009 een beroepsbekendheid toegekend in verband met het ambt meester-assistent voor de te begeven cursus « vreemde taa

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010202018 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, vermeld in artikel 16.2.9 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010202108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de notarisbedienden Bij besluit van de Directeur-generaal van 31 maart 2010, dat uitwerking heeft met ingang van Paritair Comité voor het garagebedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 31 maart 20(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010011183 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt Bericht Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages . - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalings(...) Overeenkomstig artikel 7bis, § 2, van voornoemd koninklijk besluit werden de referentie-indexen(...) type bericht prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-10/0008 : Sofiprotéol/Saipol Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 13 april 2010, ont Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de vervaardiging van planta(...) type bericht prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010018148 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Adrianus Nooijens, Johanna Smulders, Marcus Nooijens, Ilo Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2010. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010018149 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Jan Van De Vyver, wonende te 2970 Schilde, Boskant 12, heeft op 12 maart 2010 de schorsing en de ni(...) type bericht prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010018152 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Lukoil Belgium met zetel te 1800 Vilvoorde, Mediala Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2010. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010018153 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Lode Van De Vyver, wonende te 1050 Elsene, Borrensstraat 15, heeft op 12 maart 2010 de schorsing en(...) type bericht prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010018151 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Zorgnet Vlaanderen, de VZW Algemeen Ziekenhuis Hei Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2010. Deze zaak is inge(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010018142 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 februari 2010 en 28 februari 2010 BENAMING -(...) DENOMINATION FARMACEUTISCHE VORM VERPAKKING - FORME PHARMACEUTIQUE CONDITIONNEMENT HOUDE(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010202109 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 2010 wordt de herziening van het gewestplan Doornik-Leuze-Pérulwez aangenomen overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde kaart, met betrekking tot :

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010000160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 maart 2010, dat in werking treedt op 4 maart 2010, genomen krachtens koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in kerken en aan

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010024103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie Huishoudelijk reglement van de Wetenschappelijke Raad Onderhavig huishoudelijk reglement wordt toegepast conform de bepalingen van artikels 4 en 7 van het koninklijk besluit van 20 april Artikel 1. - Samenstelling van de Raad Overeenkomstig artikel 7, § 1 van het Koninklijk bes(...) type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010024104 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie Huishoudelijk reglement van de jury Onderhavig huishoudelijk reglement wordt toegepast conform de bepalingen van artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot w Artikel 1. - Bevoegdheid van de jury a. wetenschappelijk personeel Overeenkomstig artikel 4,(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010042004 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010000190 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 2 maart 2010 wordt de heer Cyprien Ameloot, de heer Jean Liwoke Losambea, de heer Pascal Musongela Lumbila, de heer Sébastien Parent en de heer Cédric van Hamme benoemd tot rijksambtenaar i Bij koninklijk besluit van 8 maart 2010 wordt de heer Nabil Charhia benoemd tot rijksambtenaar (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010011172 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2010, wordt de heer Taverniers, Peter, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010021051 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën . - Vacature (m/v) van een betrekking van eerstaanwezend assistent in proefperiode (wetenschappelijk personeel) bij het Rijksarchief te Sint-Hubert 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE I(...) -Het gaat om een voltijdse betrekking van statutair wetenschappelijk personeelslid. - Titel en k(...)

document

type document prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010201362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen Bij besluit van de Directeur-generaal van 10 maart 2010, dat in werking treedt de worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huide(...) type document prom. -- pub. 20/04/2010 numac 2010201361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Oost- en West-Vlaanderen Bij besluit van de Directeur-generaal van 10 maart 2010, dat in werking tree worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Oost- e(...)
^