Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 02/03/2010 pub. 06/04/2010 numac 2010009383 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010054809 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het Kadaster, registratie en domeinen,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/2010 pub. 06/04/2010 numac 2010002022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 25/03/2010 pub. 06/04/2010 numac 2010002023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010003230 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 23 maart 2010, wordt de heer Monbaliu, M.R.C., aangeduid voor zes jaar met ingang van 1 april 2010, als houder van de managementfunctie - 1 « Administrateur-generaal van de Thesaurie » bij de Fe Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010009391 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 december 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan Mevr. Maquoi, G., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standpl Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010009389 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 maart 2010 is de heer Sacré, L., advocaat, plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Hoei, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik. Hij is gelijktijdig be Bij koninklijke besluiten van 10 januari 2010 : - is de aanwijzing van de heer Denoyelle, Ch(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010009390 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 maart 2010, is de heer Joukes, R., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2010 pub. 06/04/2010 numac 2010011148 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 18/03/2010 pub. 06/04/2010 numac 2010011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010011159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning EB-2010-0016-A Bij ministerieel besluit van 24 maart 2010 wordt een domeinconcessie aan de t.h.v. SEASTAR toegekend voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de pro type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010018132 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriële besluiten van 15 maart 2010, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3 en dragen de titel van adviseur : Met in Bij de buitendiensten : - Mevr. Van Cauwenberghe, Magda, attaché (A2), in de betrekking van advi(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010018131 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij de Buitendiensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriële besluiten van 15 maart 2010, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3 en dragen de titel va - De heer Defeijt, Frank, attaché (A2), in de betrekking van adviseur Laboratorium - Coördinator vo(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010031167 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Vernietigingen door de Raad van State Het arrest nr. 200.074 van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Ve Kamer, van 26 januari 2010 vernietigt het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 6 Het arrest nr. 200.074 van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Ve Kamer, van 26 ja(...)

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010009399 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 14 december 2009 werd de heer Mys, M., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen, vanaf 1 juni 2010, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsza

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2010 pub. 06/04/2010 numac 2010201824 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij diverse regelgevingen i.v.m. aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet in overeenstemming gebracht worden met Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt en tot uitvoering van het decreet van 10 december 2009 houdende wijziging van diverse wetgevingen met betrekking tot de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet met het oog op het omzetten van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2010 pub. 06/04/2010 numac 2010201825 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de Waalse regelgeving met het oog op de omzetting van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt en tot uitvoering van het decreet van 10 december 2009 houdende wijziging van diverse wetgevingen met het oog op de omzetting van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010018134 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Beersel, de gemeente Beveren, de gemeente Bra Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2009. Deze zaak is ing(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010011160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning EB-2006-0009bisA In gevolge een aanvraag tot wijziging en uitbreiding van de domeinconcessie van de NV ELECTRAWINDS - DEPRET - WE POWER - ASPIRAVI, afgekort « NV ELDEPASCO »

erratum

type erratum prom. 08/03/2010 pub. 06/04/2010 numac 2010002025 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. - Erratum type erratum prom. 15/03/2010 pub. 06/04/2010 numac 2010003234 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid. -- Erratum

document

type document prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010009392 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Mevr. Fumal, E., raadsheer in het hof van beroep te Luik, is voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 24 april 2010. type document prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010009398 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Luik De aanwijzing van de heer Vangoethem, M., rechter in arbeidsrechtbank te Luik, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 3 april 2010. type document prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010009397 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne De aanwijzing van de heer Riguelle, L., rechter in rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang va

registratie

type registratie prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010095320 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 23 maart 2010 wo Deze onderneming mag hypothecaire kredietovereenkomsten sluiten in België via vestigingen van een b(...)

document

type document prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010201834 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs pensioendienst. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs pensioendienst (niveau A) voor de PDOS (Pensioendienst voor de Overheidssector) (ANG09058) werd afges(...) Er zijn 7 geslaagden. type document prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010201835 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige strategisch medewerkers onderzoeken en politieke ondersteuning . - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige strategisch medewerkers onderzoeken en politieke ondersteuning met betrekking tot zorgve Er zijn 2 geslaagden. type document prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010201840 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** stafmedewerkers rekrutering en selectie. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** stafmedewerkers rekrutering en selectie (niveau ****) voor de Rijksdienst voor ****(...) Er zijn 5 geslaagden. type document prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010201836 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-revisoren. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-revisoren (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG09890) werd afgesloten op 16 maart 20(...) Er zijn 4 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010201843 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen risico- en verstrekkingenbeheer. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen risico- en verstrekkingenbeheer (niveau A) voor het RIZIV (ANG10802) werd afgesloten op 12(...) Er zijn 6 geslaagden. type document prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010201846 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige maatschappelijke assistenten. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige maatschappelijke assistenten (niveau B) voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) van(...) Er zijn 12 geslaagden. type document prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010201849 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch assistent bouwkunde. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige technisch assistent bouwkunde (niveau C) voor het RIZIV (AFG09021) werd afgesloten op 19 maart 2010. Er is 1 ges(...) type document prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010201851 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundigen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de penitentiaire instellingen voor de FOD Justitie (AFG09884) werd afgesloten op 25 maart 2010. (...) Er zijn 35 geslaagden. type document prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010201850 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Justitie (ANG09884) werd afgesloten op 18 maart 2010. Er zijn 41 geslaagden(...) type document prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010201852 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige operationeel medewerkers. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige operationeel medewerkers (niveau D) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG09810) werd afgesloten op 23 maart 2010. Er zi(...) type document prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010201856 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG09027) werd afgesloten op 22 maart 2010. Er zijn 3 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010201854 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisoren . - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisoren (F/N-ALL) (m/v) (niveau A) voor de Centrale Dienst voor Duitse vertaling voor de FOD Binnenlandse Zake(...) Er zijn 5 geslaagden. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type document prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010201857 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal controleur. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige sociaal controleur (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (AFG09823) werd afgesloten op 5 maart 2010. Hierbij is er 1 ge(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2010 wordt Mevr. Daphné Berne benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 dec Bij koninklijk besluit van 22 februari 2010 wordt Mevr. Alice Garrot benoemd tot rijksambtenaar(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010003221 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 januari 2006 nr. 5 worden bevorderd : Orde van Leopold II Grootofficier Administratie der thesaurie De heer DUJARDIN, J.L.M.J.G., auditeur-generaal van fin Administratie der directe belastingen Hoofdbestuur De heer SOETAERTS, F.G.A.G., auditeur-gene(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010201855 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** **** **** en selectie. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** **** **** en selectie (niveau ****) voor de Rijksdienst voor **** (****) (****0(...) Er zijn 5 geslaagden. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/04/2010 numac 2010201838 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** geneesheren bij de Inspectiedienst. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** geneesheren bij de Inspectiedienst (niveau ****) voor de **** ****(...) Er zijn geen geslaagden.
^