Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010009240 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2010 is machtiging verleend aan ****. **** ****, **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, **** **** koninklijk besluit van 8 maart 2010 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren (...) type wet prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010009347 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 maart 2010 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** type wet prom. 31/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010024096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010009382 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 maart 2010 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Willems, A.-M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde met ingang van 28 februari 2010 's avonds; Betrokkene mag ha Bij koninklijk besluit van 18 maart 2010 is voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010009386 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 januari 2010, is de heer Grondal, A., plaatsvervangend rechter in de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het bur type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010009385 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009, dat in werking treedt op 30 april 2010, is Mevr. De Kempeneer, I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pe Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, dat in werking treedt op 30 april 2010, is de heer(...) type koninklijk besluit prom. 22/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010022203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010024036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010201733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 maart 2010 wordt aan de heer De Moor, John, op het einde van de maand juni 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010201734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 maart 2010 wordt aan de heer Van Daele, Robert, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Doo type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010201735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 maart 2010 wordt aan de heer Ostachkov, Georges, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010009395 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 houdende de organisatie van het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd te Tongeren type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010011157 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 18 maart 2010, genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 1977 PR/002-0554-01 : Omvormer 12V-230V KOTRONIC SP-150/12V PR/002-0616-01 : Omvormer 24V-2(...) type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010018130 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage III bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010018135 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Vaartland met zetel te 2600 Antwerpen, Wapenstilsta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2009. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010018136 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Franciscus en Petrus De Schutter, die beiden woonplaats k Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2010. Deze zaak is inge(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010014068 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Lijst van de postale operatoren aan wie een individuele vergunning voor het verstrekken van een niet-voorbehouden dienst die deel uitmaakt van de universele dienst werd Overeenkomstig artikel 148sexies § 3 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming v(...) type lijst prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010014069 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Lijst van de postale operatoren die een aangifte hebben gedaan voor het verstrekken van een postdienst die geen deel uitmaakt van de universele dienst Overeenkomstig De lijst is éénmaal per jaar bijgewerkt. De operatoren die in deze lijst zijn opgenomen, hebben (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 8 februari 2010 werd het artikel 1 van het ministerieel besl « De vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming wordt verleend aan de BVBA DLS SEC(...)

erratum

type erratum prom. 22/12/2009 pub. 02/04/2010 numac 2010003204 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen . - Errata

document

type document prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010201829 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige senior process analysts (niveau A) voor FEDICT (FOD Informatie- en Communicatietechnologie) (AFG10023) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010201830 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren Drugbeleid (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG10813) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzonder(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010201831 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige auditoren (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG10008) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010201847 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur financiering van de Staat en de financiële markten FOD Financiën (ANG10706) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR.(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : Minimum zes jaar titularis te zijn van(...) type document prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010201848 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur Particuliere voor de FOD Financiën (ANG10707) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste inschrijvin(...) Minimum zes jaar titularis te zijn van een functie van niveau A in een ministerie, een federale ove(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010022189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 maart 2010, dat in werking treedt d Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden van voornoemde raad, voor een termijn verstrijkend (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010201726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 maart 2010 wordt Mevr. Valérie Burnel, stagedoend attaché, met ingang van 21 november 2009 tot Rijksambtenaar benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst W Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010201724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik, ter vervanging van de heer Raffaele Apruzzese De betrokken organisati De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010201725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer Jacques De Ganseman De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 02/04/2010 numac 2010009388 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Er is een einde gesteld, op de datum van 7 december 2009, aan de associatie « Benedicte Strobbe & Strobbe Ann », ter standplaats Waregem, en aan de aanstelling van Mevr. Strobbe, A., als geassocieerd notaris ter standplaats Waregem
^