Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/02/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010009184 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 11/03/2010 numac 2009012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van havens die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juni 1972 op de havenarbeid type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 11/03/2010 numac 2009205011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de goedkeuring van de bedragen vastgelegd in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004 en 20 april 2005 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" en de vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkgeversbijdragen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 betreffende de uitbetaling van de tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 11/03/2010 numac 2009205152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, tot ontbinding van het "Sociaal Fonds voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk" type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 11/03/2010 numac 2009205190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de "stand-by" type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 11/03/2010 numac 2009205201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de bedragen van de vakbondspremies voor de arbeiders van de glasindustrie in 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2010 numac 2010009209 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 maart 2010 : - is de heer De Peuter, S., advocaat, plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Hij i - is de heer Donnet, A., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sene(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2010 numac 2010009207 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 november 2009, in werking tredend op 31 maart 2010 's avonds, is Mevr. Van den Bunder, R., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betrokken Bij koninklijk besluit van 2 maart 2010, uitwerking hebbend met ingang van 28 februari 2010 's (...) type koninklijk besluit prom. 24/02/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010003136 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het eerste trimester van 2010, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2010 numac 2010011113 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunning Bij het koninklijk besluit van 26 februari 2010, wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen van 21 augustus 1997 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 10 type koninklijk besluit prom. 22/02/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010201121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 34/1 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis inzake beroepsziekten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2010 numac 2010011105 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 03/03/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de kilometervergoeding dat de kosten dekt die voortvloeien uit het gebruik van een eigen voertuig door een personeelslid van het ministerie of een instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2010 numac 2010201189 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 6 november 2009 wordt de heer Claude Miest, eerste attaché, op 1 februari 2010 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 10 november 2009 wordt de heer Jacques Duvivier, directeur, op 1 januari Bij ministerieel besluit van 11 november 2009 wordt de heer Guy Haesen, eerste attaché, op 1 ja(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/03/2010 numac 2010200987 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 9/2010 van 4 februari 2010 Rolnummer 4724 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 931, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Grondwettelijk Hof, sa wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Technicus in de grafische industrie » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/03/2010 numac 2010029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Directeur van de pedagogische categorie van de « Haute Ecole du Hainaut ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2010, wordt de heer Alain DELBECQ aangesteld tot Directeur van de pedagogische categorie

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/01/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010031074 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de klerken bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/01/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010031075 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de adjuncten bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/01/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010031073 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de contractuele personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/01/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010031078 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de Directeurs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/01/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010031077 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de attachés, geneesheren en ingenieur bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/01/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010031076 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de assistenten bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/03/2010 numac 2010018095 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV EMPIRE heeft de nietigverklaring gevorderd van het b Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 195.442/XV-1202. Voor de Hoofdgriffier, G. (...) type bericht prom. -- pub. 11/03/2010 numac 2010018096 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De heren Jan DE NAYER en Jean VERRART hebben de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van omze(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/03/2010 numac 2010003134 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 645 van 19 februari 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document

type document prom. -- pub. 11/03/2010 numac 2009054739 bron federale overheidsdienst financien **** nalatenschap van ****, **** ****, **** ****, weduwe van ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** 95, is overleden te ****-****'**** op 14 augustus 2002, zonder Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...) type document prom. -- pub. 11/03/2010 numac 2010003135 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 17/12/2009 pub. 11/03/2010 numac 2010031040 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldidingsregeling van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp met ingang van 1 januari 2010. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2010 numac 2010014056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 februari 2010 wordt de heer Eli Belinga Bomba vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met rangi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2010 numac 2010022160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 februari 2010, dat in werking tre Bij hetzelfde besluit, wordt de heer ELSEN, Chr., benoemd bij genoemde Commissie, in de hoedani(...)

document

type document prom. -- pub. 11/03/2010 numac 2010018090 bron studiebeurzen Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant School- en academiejaar 2010-2011 De Commissie heeft tot opdracht aan jongeren en hun ouders steun te verlenen door het toekennen van studiebeurzen middels de opbrengst van de stichtingen wa Deze aanplakbrief vermeldt het rangnummer, de benaming en de datum van alle stichtingen waarvan tha(...) type document prom. -- pub. 11/03/2010 numac 2010031004 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Bevorderingen door overgang naar een hoger niveau Bij beslissing van de raad van bestuur van 27 november 2009 wordt de heer Jamal Hadrani bevorderd tot de graad van adjunct door overgang naar het hoger niveau in het Franse taa(...) Bij beslissing van de raad van bestuur van 27 november 2009 wordt de heer Gaëtan Fostier bevord(...)
^