Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten type wet prom. 18/12/2009 pub. 10/03/2010 numac 2010022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 10/03/2010 numac 2009203269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 27/10/2009 pub. 10/03/2010 numac 2009204712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de modaliteiten van het sectorale reservefonds bestemd voor het sectoraal pensioenplan georganiseerd door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bewakingsdiensten" type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007066 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 7825 van 21 december 2009 wordt kolonel militair administrateur ****. **** op 7 december 2009 aangewezen voor het ambt van directeur-generaal budget en financiën ad **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007070 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Toekenning van het hogere stafbrevet Bij koninklijk besluit nr. 7866 van 2 december 2009 wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor K. Callaerts, van het korps van de infanterie. Dit besluit heeft uitwerking met ing type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007072 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 7867 van 22 december 2009 : Wordt luitenant-generaal ****. **** op 1 januari 2010 ontslagen uit het ambt van Vleugeladjudant van de Koning en wordt op dezelfde datum type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007073 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7817 van 17 december 2009 wordt aan de heer Daniel Etienne-Bawin, op 1 mei 2010 eervol ontslag uit zijn ambt van adviseur verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007074 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgangen van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7871 van 30 december 2009 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007080 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Ontslag. - **** Bij koninklijk besluit ****. 7879 van 10 januari 2010 : Wordt kolonel militair administrateur ****. **** op 26 december 2009 ontslagen uit het ambt van directeur-generaal budget en **** **** generaal-majoor ****. **** op 26 december 2009 aangewezen voor het ambt van directeur-generaal ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007077 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Opname van **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7878 van 10 januari 2010 : Wordt de **** ****. ****, op 31 december 2009 met haar graad en haar anciënniteit Voor verdere bevordering wordt zij gerangschikt na luitenant ****. ****. Wordt de ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007079 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van kandidaten -beroepsofficieren in de **** **** koninklijk besluit ****. 7874 van 30 december 2009 : Landmacht **** leerlingen van de 161**** promotie van de polytechnische faculteit van wie de namen volgen, word ****. **** ****, ****. de **** de **** de **** (ridder), ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007083 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk personeel. - Ambtshalve ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7883 van 14 januari 2010 wordt Mevr. Petra Heylen, attaché, ambtshalve uit haar betrekking ontslagen. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2009. type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010007081 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van twee vice-voorzitters van de Raad van Beheer van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007082 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7882 van 14 januari 2010 wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren be Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007086 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Bevordering van lagere officieren van het reservekader. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 7889 van 20 januari 2010, ingevolge het arrest nr. 196.017 van de Raad van State van 14 september 2009, wordt de datum van ancië "Voor verdere bevordering wordt hij gerangschikt na kapitein P. Reyniers." type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010009205 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 maart 2010, is een einde gesteld, op datum van 28 februari 2010, aan het verlof wegens opdracht, verleend aan Mevr. Chapaux, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen. Bij konink Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010014053 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010018093 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel Bij koninklijk besluit van 13 juni 2005 wordt de heer Bulcke, Johan, geboren op 31 augustus 1969, met ingang van 1 maart 2005 vast benoemd in de graad van informaticus bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie. Bij konin Bij koninklijk besluit van 15 juni 2009 wordt de heer Mees, Florias, geboren op 15 december 196(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010021018 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel Bij koninklijk besluit van 9 juli 2008 wordt de heer Van Camp, Michel, geboren op 19 april 1959, werkleider bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, bevorderd in rang C van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk per Bij koninklijk besluit van 27 januari 2009 wordt Mevr. Van Kalck, Michèle, assistent-stagiair b(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010021016 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel Bij koninklijk besluit van 6 december 2009 wordt Mevr. Wagner, Monique, geboren op 30 januari 1946, adviseur van de klasse A3 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, met ingang van 1 januari 2009 bevorderd Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 wordt eervol ontslag met ingang van 1 september 201(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010021017 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009 wordt de heer Leloup, Geert, assistent-stagiair bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, bevestigd en benoemd bij dezelfde instelling tot wetenschappelijk personeelslid va Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009 wordt Mevr. Herrebout, Els, assistent-stagiair bij het (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010201176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Vergunningen tot wijziging van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen r Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2009, bevestigd bij koninklijk besluit van 21 februari 2010, (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010003093 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2010-2015 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2010-2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2009 pub. 10/03/2010 numac 2010007093 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de indeling in de groepen van de wetenschappelijke activiteiten van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 01/03/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 1997 waarbij de uitvoer van sommige goederen aan vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010015037 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 28 mei 2008 worden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de diplomatieke of consulaire post vermeld onder hun naam : Portelange, Julie : Vice-Consul bij het Consul Leleux, Mahé : Vice-Consul bij de Ambassade van België te Moskou. Pochet, Emmanuel : Vice(...) type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035175 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen type ministerieel besluit prom. 04/03/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035200 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2009 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010201106 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 199.465 van 13 januari 2010 in zake de vzw « Airline Operators Comittee Brussels » en Luc Geens tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de « Schendt artikel 9 van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder i(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010201170 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van twee ambtenaren die de overtredingen van de reglementering op het personenvervoer moeten vaststellen type besluit van de waalse regering prom. 25/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010201169 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 25/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010201168 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" type besluit van de waalse regering prom. 25/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010201173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Hastière

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010200881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende de opheffing van een paritair comité De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel, Kunstlaan 7, brengt ter kennis van De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asie(...) type bericht prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010201107 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 januari 2010 in zake de stad Antwerpen, college van burgemeester en schepenen, tegen de nv « Mercator Verzekeringen », waarvan de expeditie ter gri « Schendt artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de wet verplichte aansprakelij(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010014049 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenning van de rijschool type erkenning prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010014050 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenning van de rijschool type erkenning prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010014052 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenning van de rijschool

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010018088 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 juni 2009 en 30 juni 2009 Rechtzetting van de lijst verschenen in Belgisch Staatsblad op (...) BENAMING - DENOMINATION FARMACEUTISCHE VORM type lijst prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010018089 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan de afleveringswijze gewijzigd werd tussen 1 juli 2009 en 31 juli 2009 BENAMING EN FARMACEUTISCHE VORM - DENOMINATION ET FORME PHARMACEUTIQUE VERGUNNINGSNUMMER EN HOUDER VAN DE VERGUNNING N° D'AUT(...) type lijst prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010018087 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor parallelinvoer is toegekend tussen 1 december 2009 en 31 december 2009 BENAMING - DENOMINATION FARMACEUTISCHE - FORME PHARMACEUTIQUE HOUDER VAN DE VERGUNNING - DETENTEUR D'AUTORISATION DATUM EERSTE (...) type lijst prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010018092 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 januari 2010 en 28 februari 2010 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing o Instelling Plaats Type van menselijk lichaams(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010000114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 9 november 2009 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakin De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : -toezicht op en bescherm(...)

erratum

type erratum prom. 08/12/2009 pub. 10/03/2010 numac 2010201188 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steun die aan de melkproducenten verleend wordt in het kader van de uitzonderlijke vermindering van de melkprijzen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007067 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 7824 van 21 december 2009 : Wordt luitenant-generaal ***** benoemd tot vleugeladjudant van de Koning op 1 januari 2010. Wordt generaal-majoor ****. **** ben type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007068 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit ****. 7823 van 21 december 2009 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit **** 7100 van 9 mei 2008, waarbij ****. Hebben de volgende benoeming plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december 2005 : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007065 bron ministerie van landsverdediging **** Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren **** koninklijk besluit ****. 7822 van 21 december 2009 worden op 26 december 2002 benoemd in de marine in de graad van : ****, de **** ****, **** ****. **** in het korps van de officieren van de diensten. ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007069 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7834 van 21 december 2009 wordt benoemd op 28 december 2009 in de graad van ****, ****-kolonel ****. ****, **** **** koninklijk besluit ****. 7835 van 21 december 2009, wordt benoemd op 28 december 2009 in de ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007076 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7877 van 10 januari 2010 wordt de heer Wim Smit, aalmoezenier tweede klasse van de katholieke eredienst, op 1 oktober 2009, tot aalmoezenier eerste klasse benoemd.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/03/2010 numac 2010007075 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7873 van 30 december 2009 wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 oktober 2009, aangesteld in de ****
^