Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/06/2009 pub. 09/03/2010 numac 2009015101 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale Akten : type wet prom. 19/06/2008 pub. 09/03/2010 numac 2010015013 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels, I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 09/03/2010 numac 2009202032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de rusttijd tussen twee dagprestaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010002012 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2010, wordt de heer Koen Verlinden, adviseur - klasse A3, door verhoging in de klasse tot de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Bij koninklijk besluit van 8 februari 2010, wordt de heer Urbain Bruggeman, adviseur - klasse A(...) type koninklijk besluit prom. 23/02/2010 pub. 09/03/2010 numac 2010003130 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2007 houdende hervorming van de loopbaan van de bedienden der hypotheekbewaarders type koninklijk besluit prom. 02/03/2010 pub. 09/03/2010 numac 2010003131 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 met betrekking tot het voorstel van aanslag type koninklijk besluit prom. 03/03/2010 pub. 09/03/2010 numac 2010003137 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 2004 houdende oprichting van de dienst « voorafgaande beslissingen in fiscale zaken » bij de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010009187 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 28 januari 2010 wordt Mevr. Birgit Debels, stagedoend attaché (operation(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010009197 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 26 februari 2010 : - is de heer Peeters, E., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burg - zijn benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : De heer Boveroux, J.-M., geassocie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010011043 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 9 december 2009 werd, met ingang van 1 november 2009, de heer Paul LAURENT, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de titel Bij koninklijk besluit van 13 december 2009 werd, met ranginneming op 1 december 2009, de heer (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010011056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 13 januari 2010 werd, met ranginneming op 1 december 2009, Mevr. Muriel VOSSEN, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de ti Bij koninklijk besluit van 13 januari 2010 werd, met ranginneming op 1 november 2009, Mevr. Bri(...) type koninklijk besluit prom. 25/02/2010 pub. 09/03/2010 numac 2010014054 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 09/03/2010 numac 2010015035 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van de interdepartementale provisie ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd voor het dekken van allerlei uitgaven die verband houden met het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010015036 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Aanstelling Bij koninklijk besluit van 4 februari 2010 wordt de heer Benoît Standaert belast met de functie van Consul-Generaal van België te Atlanta, met als ressort de Staten Alabama, Arkansas, Noord-Carolina, Zuid-Caroli Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010015039 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 13 juli 2008 wordt aan de heer Alphonse Van Bever eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen vanaf 1 mei 2009 Bij koninklijk besluit van 13 juli 2008 wordt aan Mevr. Nicole de Clippele eervol ontslag uit h(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010018094 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Lloyd's Register EMEA - Rijnkaa G-005 « Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie » (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Ontheffing functies Bij koninklijk besluit van 13 juli 2008 wordt de heer Alphonse Van Bever ontheven uit zijn functie van Consul bij het Consulaat-Generaal van België te Rijsel. Bij koninklijk besluit van 13 juli 20 Bij ministerieel besluit van 11 maart 2009 wordt met ingang van 1 november 2009 eervol ontslag (...) type koninklijk besluit prom. 22/02/2010 pub. 09/03/2010 numac 2010022163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/01/2010 pub. 09/03/2010 numac 2010200291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010201042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eretekens in de Kroonorde Bij koninklijk besluit van 11 februari 2010, worden benoemd tot de graad van Grootofficier in de Kroonorde : De heer Jan Gysen, administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale e Hij neemt zijn rang in de Orde in op 15 november 2009. type koninklijk besluit prom. 22/02/2010 pub. 09/03/2010 numac 2010201062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/02/2010 pub. 09/03/2010 numac 2010003129 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 1991 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van de bedienden van de hypotheekbewaarders type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Binnencarrière. - Hoofdbestuur Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 16 februari 2010 wordt Mevr. Saskia Bruynooghe van 22 februari tot en met 31 december 2010, einde van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie, aan de Permanen Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 25/02/2010 pub. 09/03/2010 numac 2010021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010009198 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik Bij beschikking van 25 februari 2010 werd de heer Wettinck, Ch., vrederechter van het kanton Grâce-Hollogne, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen, vanaf 1 april 2010, om he

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2010 pub. 09/03/2010 numac 2010029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Koeltechnicus » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2010 pub. 09/03/2010 numac 2010029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Chemisch technicus » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 09/03/2010 numac 2010029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de nadere regels voor de subsidiëring van associatieve en expressieradio's met een cultureel doeleinde of voor permanente opvoeding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/02/2010 pub. 09/03/2010 numac 2010031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter vastlegging van de tarieven van toepassing op de collectieve taxi's

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010018082 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De BVBA De Zalm, met zetel te 2200 Herentals, Grote Markt 21, heeft op 7 januari 2010 de schorsing (...) type bericht prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010018091 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Ferdinand Verbist, wonende te 3680 Maaseik, Mgr. Koningst Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 195.263/XII-6084. Voor de Hoofdgriffier, I.(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 3 december 2009, wordt het ministerieel beslu De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...)

erratum

type erratum prom. 21/02/2010 pub. 09/03/2010 numac 2010201099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 79bis en 79ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010201138 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders sociaal overleg (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders sociaal overleg (m/v) (nivea(...) Er zijn 15 geslaagden. type document prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010201137 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige programmeurs (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige programmeurs (m/v) (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG09843) werd afgesloten op (...) Er zijn 3 geslaagden. type document prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010201140 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders sociaal overleg (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders sociaal overleg (m(...) Er zijn 20 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010000129 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 24 februari 2010, wordt de heer Cazaerck, Werner, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Lier, met ingang van 24 november 2009. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010011051 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijke besluiten van 20 oktober 2009 en 14 januari 2010 werd, met ingang van 23 juli 2009, Mevr. Sandrine MAON, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd to Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010022155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010, d Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Vanclooster, A., benoemd bij voornoemd Comité, in de hoedanigh(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010022156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2010, wordt ee Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Vanclooster, A., benoemd bij voornoemd Comité, in de hoedanigh(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/03/2010 numac 2010201139 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen **** selectie van **** industrieel ingenieurs projecten (niveau ****) voor de Regie der Gebouwen. - Uitslag **** vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieurs projecten (****/****) (****(...) Er zijn 2 geslaagden. (...)

document

type document prom. 21/01/2010 pub. 09/03/2010 numac 2010031135 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de Nationale Klimaatcommissie
^