Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 maart 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010011095 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 21 februari 2010, wordt de beslissing van de deputatie van de provinciale raad van Antwerpen, van 2 april 2009, waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, e type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010011098 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 21 februari 2010, wordt de beslissing van de deputatie van de provinciale raad van Antwerpen, van 9 april 2009 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20 te 1000 Brussel, een type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010011097 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 21 februari 2010, wordt de beslissing van de Deputatie van de Provinciale Raad van Antwerpen van 14 mei 2009 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, een type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010011096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 21 februari 2010, wordt de beslissing van de Deputatie van de Provinciale Raad van Antwerpen van 14 mei 2009 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, een type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 04/03/2010 numac 2010018083 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 2, 4°, van de wet van 1 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzake het co-titulariaat van apotheken type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 04/03/2010 numac 2010200583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/02/2010 pub. 04/03/2010 numac 2010011083 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken type ministerieel besluit prom. 01/03/2010 pub. 04/03/2010 numac 2010024063 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010031129 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het **** **** **** van 19 februari 2010, wordt **** **** ****, **** 55, bus ****, 1070 ****, erkend als privé-**** **** - **** en selectie. Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van vier jaar en draagt het(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010201023 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 30 december 2009, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap EPUR uit Grâce-Hollogne onder de hande Het uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2010 (op blz. 4787) wordt v(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010200535 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 22 december 2009 in zake E. J. tegen D. V., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 december 2009, heeft het Hof van Beroep te « 1. Schendt artikel 42, § 2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007 [betreffende de hervorm(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010200915 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 18 januari 2010 in zake het Fonds voor de Beroepsziekten tegen Albert Neyman, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 januari « Schendt artikel 36, eerste lid, van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de v(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010200916 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 15 januari 2010 in zake Tom De Roep, handelend in zijn hoedanigheid van gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, tegen Georges Depoorter, waarvan de e 1. « Schendt artikel 6.1.1, vierde lid, VCRO het door artikel 16 Grondwet en artikel 1.1 Eerste Aan(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010200932 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 199.594 van 18 januari 2010 in zake Timothy Bogaert tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 januari « Schendt artikel 19 van de wet van 27 december 1961 betreffende het statuut van de onderofficieren(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010200934 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 199.420 van 11 januari 2010 in zake de vzw « Unie van Zelfstandige Ondernemers » en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie « a. Schendt artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, zoa(...)

decreet

type decreet prom. 12/02/2010 pub. 04/03/2010 numac 2010035166 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, opgemaakt in Lanzarote op 25 oktober 2007 type decreet prom. 04/02/2010 pub. 04/03/2010 numac 2010201036 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek houdende diverse bepalingen met betrekking tot het waterbeleid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2009 pub. 04/03/2010 numac 2010031127 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van een Regeringscommissaris op de Franse taalrol en een Regeringscommissaris op de Nederlandse taalrol bij Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010201022 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening. - Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2010 wordt de inhoud van het planeffectonderzoek betreffende het voorontwerp van herziening van het gewestplan Namen met het oog op de opneming (...) De inhoud van het bij voornoemd besluit bepaalde effectenonderzoek ligt ter inzage op volgend adres(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken PREV 31 : Omzendbrief ter verduidelijking van de functie, het profiel en de erkenning van de technopreventieve adviseurs Ter attentie van : de dames en heren Gouverneurs, de dames en heren Korpschefs, de dames en heren Burgemeesters Inbraak in woningen blijft één van de drie belangrijkste criminaliteitsvormen in Belgi

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010200883 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 december 2009 in zake de bvba « Etablissements Central Jardin » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen « Schendt artikel 194quater, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ing(...) type bericht prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010200884 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 januari 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 januari 2010, heeft de vzw « f Die zaak is ingeschreven onder nummer 4850 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010200925 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 januari 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 januari 2010, heeft de vzw « b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 januari 2010 ter post aangetekende br(...) type bericht prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010200926 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 januari 2010 in zake André Bastin tegen de nv « Brussels Airlines », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 januari 2010, h 1. « Schendt artikel 2, § 2 van de wet van 19 maart 1991, in samenlezing met artikel 83 van de(...) type bericht prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010200956 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 januari 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 januari 2010, hebben Monique N Die zaak is ingeschreven onder nummer 4848 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010031131 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 19 februari 2010, ontvangt **** ****, **** 38, 2280 ****, een gelijkgestelde vergunning als privé-**** - **** en selectie. Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van één jaar en draagt het(...)

erratum

type erratum prom. 19/01/2010 pub. 04/03/2010 numac 2010022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010200945 bron vlaamse overheid Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten met betrekking tot de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de Ministerraad van de Europese Unie Gelet op de artikelen 39, 167 en 168 van de Grondwet;

erratum

type erratum prom. 29/10/2007 pub. 04/03/2010 numac 2010201040 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de behandelingsprocedure en -termijnen voor een aanvraag voor hergebruik van overheidsinformatie alsook het toezicht op de verplichting om bestuursdocumenten beschikbaar te stellen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij hetzelfde besluit, worden de heren Cools, P. en Niesten, F., benoemd bij het genoemd comité, al(...)

document

type document prom. -- pub. 04/03/2010 numac 2010003127 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Vaststelling van afstand van de toelating van verzekeringstakken Het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft, tijdens zijn vergadering d.d. 23 februari 2010, de afstand van toelating vastgesteld van de De afstand wordt vastgesteld op datum van 31 december 2009. Brussel, 23 februari 2010. De Voo(...)
^