Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 februari 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010009063 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 10 januari 2010 is machtiging verleend aan : Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en, de genaamde ****, ****(...) beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam (...) type wet prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010009107 bron rechterlijke macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie Mevrn. Devos, M. en Jannone, A., respectievelijk ondervoorzitter en rechter in de rechtbank van eerste aanleg te

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 10/02/2010 numac 2009003481 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de overheidssector type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2009024382 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2009 wordt de heer Flemal, Jean-Marie, bevorderd met ingang van 1 januari 2009 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van adviseur A3 - « Verantwoordelijke Dispatching va Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2009206053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector betreft, van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 10/02/2010 numac 2010003042 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934, en het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010009106 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 februari 2010, dat in werking treedt op 28 februari 2010, is aan de heer Herremans, J.-P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Charl Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010014026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor goederenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 zal het Instituut Wegtransport & Logistiek De schriftelijke proef van dit examen zal plaatsvinden op 21 maart 2010. De aanvragen tot deelne(...) type koninklijk besluit prom. 25/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010014029 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg voor voetgangers nr. 208 op de spoorlijn 132, baanvak La Sambre-Mariembourg, te Mariembourg machtigt mits de aanleg van een voetpad en het plaatsen van een afsluiting type koninklijk besluit prom. 15/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010022075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Geneeskundige Raad type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010200366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 januari 2010, wordt aan de heer Maerevoet Georges, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrecht type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010200408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt, met ingang van 1 januari 2010, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Philippe PIERLOT, attaché. Het is hem vergund aanspraak op het definitief vroegtijdig p type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010200410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt, met ingang van 1 april 2010, eervol ontslag verleend aan de heer Frédéric DELISTRIE, adviseur-generaal. Het is hem vergund aanspraak op het definitief pensioen te doen gel type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010200411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 30 maart 2009 wordt, met ingang van 1 maart 2010, eervol ontslag verleend aan de heer Jean-Robert VIGNERON, attaché. Het is hem vergund aanspraak op het definitief pensioen te doen gelden. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010200477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt de heer Guido MENTINK met ingang van 1 februari 2010 eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur. Het is hem vergund aanspraak op het pensioen te doen gelden. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010200478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt de heer Jean-Pierre MARTIN met ingang van 1 februari 2010 eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het pensioen te doen gelden. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010200481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 januari 2010 wordt aan de heer Brichard, Jacques, op het einde van de maand januari 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010200480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 januari 2010, wordt aan de heer Haan, Marc, op het einde van de maand november 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010200479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 januari 2010 wordt aan de heer Vander Elst, Jacques, op het einde van de maand september 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010200528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 26 januari 2010 is het laboratorium SGS Belgium NV - Environmental Services, Haven 407, Polderdijkweg 1 O Groep : 2 O Methode : ECO/AV/As/001 en ECO/M/As/001 O Gebaseerd op : NBN T96-102 O Verri(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/2010 pub. 10/02/2010 numac 2009003482 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 08/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010003064 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit van houdende goedkeuring van de reglementen van de Nationale Bank van België type ministerieel besluit prom. 07/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010011023 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van **** op hun grondgebied in 2008. Volgens de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, artikel 53 dat de financiële tegemoetkoming zoals hierboven vermeld toekent type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010200522 bron waalse overheidsdienst Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 10 december 2009 wordt de "**** **** **** de ****" vanaf 10 december 2009 voor twee jaar als **** erkend voor de dienstverlening werving en selectie. **** **** **** ministerieel besluit van 10 december 2009 wordt de "**** **** régionale **** ****'****(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010200527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 26 januari 2010 wordt de VOF GEKA, Rijckerstraat 39, te 3770 Riemst, gemachtigd het in artikel 177 van het Algemeen Reglement voor de arbe type ministerieel besluit prom. 15/07/2009 pub. 10/02/2010 numac 2010200564 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 15/07/2009 pub. 10/02/2010 numac 2010200562 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 15/07/2009 pub. 10/02/2010 numac 2010200563 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 04 en 21 van de organisatieafdelingen 18, 30 en 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 15/07/2009 pub. 10/02/2010 numac 2010200565 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 15/07/2009 pub. 10/02/2010 numac 2010200566 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2009205709 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 179/2009 van 12 november 2009 Rolnummer 4632 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, § 1, eerste lid en tweede lid, 2°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de u Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, rechter M. Melchior, waarnemend (...) type arrest prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2009205719 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 181/2009 van 12 november 2009 Rolnummer 4652 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1017, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals dat artikel werd gewijzigd bij artikel 129 van de wet van 13 december Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, rechter M. Melchior, waarnemend (...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010200588 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 196.826 v(...) Hetzelfde arrest beveelt de bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op dezel(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010031079 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010031080 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oproep tot de kandidaturen van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de social profitsector en de werknemers met het oog op de hernieuwing van de mandaten van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010200521 bron waalse overheidsdienst Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2010 wordt de heer Francis Tihon vanaf 21 januari 2010 voor vijf jaar benoemd tot voorzitter van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemidd type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010200571 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010018047 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Luc Janssens, de heer Marc Willems, de heer Flore Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2009. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010018052 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Oiltanking Stolthaven Antwerp , met maatschap(...) Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2009. Deze zaak is inge(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010014028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvo Erkenning van rijschool (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010011061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Levering van elektriciteit. - Individuele vergunning EF 2009 - 0021 - A Bij ministerieel besluit van 1 februari 2010 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de maatschappij RWE Supply & Trading GmbH,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2010 numac 2010009108 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Turnhout : 1; - te Brussel : 1 ; - te Leuven : 1; - te Dendermonde : 1; - te Gent : 1 (vanaf 1 augustus (...) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2009; - te Br(...)
^