Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 januari 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009009911 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornaam. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 december 2009 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 15 december 2009 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009009920 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 december 2009 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** in ** ***** ****, wonende te *****, om, behoud(...) type wet prom. 07/05/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009015082 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met en uitvoering van het Avenant, ondertekend te Brussel op 12 december 2008, bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999 (2) type wet prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2010011000 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. - Publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raad ? Advies over de algemene voorwaarden vaste telefonie, internet en mobiele telefonie van KPN Belgiu(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009003478 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende verhuiskosten, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009015150 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 15 april 2008 wordt de heer Michel TILEMANS geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Kameroen, met standplaats te Brazzaville. Bij koninkl Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2009 wordt de heer Patrick RENAULT geaccrediteerd als Amba(...) type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009018537 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Project Farmaka » voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009018536 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2010 aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009018538 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatieaanvulling voor het jaar 2009 ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009022603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009022604 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2010015001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 13 december 2009 werd aan de heer Jacques de Baenst eervol ontslag uit zijn functie verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 juni 2010 en g Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afd(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2010015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2009 werd aan de heer Paul Mees eervol ontslag uit zijn functie verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 mei 2010 en gemachtig Bij koninklijk besluit van 13 december 2009 werd aan de heer Jacques François eervol ontslag ui(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009000888 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretarissen en de adjunct-secretarissen van de Commissie van advies voor vreemdelingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009003470 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststelling Bij ministerieel besluit van 29 juni 2009, is aan de heer Valcke, Walter J., ambtenaar van de klasse A2 bij de Vlaamse Diensten - Directie te Gent, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 januari 2 Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009031600 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Hernieuwing vergunningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 26 november 2009, ontvangt de heer **** ****-**** , **** **** **** 42, 1342 ****, een he(...) - Werving en selectie. Deze hernieuwing van de vergunning wordt toegekend voor een duur van één (...) type ministerieel besluit prom. 12/10/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009036179 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 november 2000 houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor het aankopen van personenalarmtoestellen type ministerieel besluit prom. 02/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009205925 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het verstrekken van de gegevens over de aansluitingen, de aanvragen tot tenlasteneming en de tenlastenemingen in het kader van de zorgverzekering type ministerieel besluit prom. 06/03/2009 pub. 08/01/2010 numac 2010027000 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 1, 4°, en 2 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009036167 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een pakket wekelijkse uren-leraar voor een school voor voltijds secundair onderwijs in opheffing ingevolge het niet bereiken van de rationalisatienorm type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009036184 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van bepalingen betreffende de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2010031001 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2010031003 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2010031002 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009014332 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninlijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrément de l'école de cond(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009022626 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan de afleveringswijze gewijzigd werd tussen 1 mei 2009 en 31 mei 2009 BENAMING EN FARMACEUTISCHE VORM DENOMINATION ET FORME PHARMACEUTIQUE VERGUNNINGSNUMMER EN HOUDER VAN DE VERGUNNING N° D'AUTO(...) type lijst prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009022625 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 november 2009 en 30 november 2009 BENAMING(...) DENOMINATION FARMACEUTISCHE VORM VERPAKKING FORME PHARMACEUTIQUE CONDITIONNEMENT HOUDER (...) type lijst prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009022624 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 oktober 2009 en 31 oktober 2009 BENAMING(...) DENOMINATION FARMACEUTISCHE VORM VERPAKKING FORME PHARMACEUTIQUE CONDITIONNEMENT HOUDER (...) type lijst prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009022636 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 14 december 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2010018000 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Zevende lijst van de apothekers en dierenartsen erkend, na 1 oktober 1995, als verantwoordelijken voor de farmaceutische voorlichting inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik volgens artikel 16, artikel 17, § 2 en artikel 18 van het 797 ROGIERS Hendrik Dierenarts/Vétérinaire(...) type lijst prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2010018001 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Zevende lijst van de apothekers en geneesheren erkend als verantwoordelijken voor de farmaceutische voorlichting volgens artikel 13, § 2 en § 3 en artikel 14 van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de re 810 BERLAIMONT Valérie Pharmacien/Apotheke(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009000880 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 10 november 2009, wordt de vergunning om een Dit besluit gaat in op 24 september 2009. Bij ministerieel besluit van 10 november 2009, wo(...) type vergunning prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009000881 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 1 december 2009, wordt het ministerieel beslu De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009000882 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 24 november 2009, wordt de vergunning tot h De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - beheer van alarmcentra(...) type vergunning prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009031599 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 november 2009, ontvangt AGO CONSTRUCT BVBA, Minister Vanden Peereboomlaan, 68, 8500 Kortrijk, een gelijkgestelde vergunning al - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten aan ondernemingen die vallen onder het Paritair Comité(...)

erratum

type erratum prom. 09/05/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009031595 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten aan ambtenaren van het Ministerie van het **** **** Gewest. - Errata

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009036226 bron vlaamse overheid Actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen Aankondiging openbaar onderzoek Op 18 december 2009 heeft de Vlaamse Regering een actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Voor die herziening wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 10 februari 2010 tot en me(...)

document

type document prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2010200001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige controleurs in elektronische veiligheidssystemen en telecommunicatie (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG09027) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009000845 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2009 wordt de heer **** **** benoemd als griffier bij de Raad voor ****, met ingang van 1 oktober 2009. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009029756 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Gespecialiseerd, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 maart 2009. Worden benoemd tot Off De heer MOUTON Jacques Directeur op het « Institut Provincial d'Enseignement spécial » te MIC(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009029755 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Gespecialiseerd, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 maart 2009. Wordt benoemd tot Offi De heer HUON Michel Directeur op de « Ecole Secondaire Spécialisée Mixte Les Colibris » te K(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009029760 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal - Dienst Nationale Orden. - Onderwijs voor sociale promotie, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 mei 2009, worden ben De heer DEMAL Guy, Victor, Valentin, Eredirecteur op de « Ecole Industrielle et Commerciale de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009029759 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Onderwijs voor sociale promotie, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 mei 2009, wordt bev De heer van BELLINGEN Alain, Werner, Blanche, Noël, Onderdirecteur op de « université du Travail(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009029764 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger kunstonderwijs, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2009, wordt bevorderd t De heer CRUNELLE Marc Hoogleraar op de « Intercommunale d'Enseignement Supérieur d'Architecture (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009029765 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger kunstonderwijs, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2009, worden benoemd to De heer BARLET Jacques, Emile, Joseph, Hoogleraar op de « Intercommunale d'Enseignement Supérieu(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009029766 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Onderwijs voor sociale promotie, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009, wordt be De heer DE LA MARCHE René Werkmeester op de « Université du travail Paul PASTUR » te CHARLER(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009029767 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 mei 200 wordt bevorderd tot Officier van de Leopoldsorde : De heer MOUSSIAUX Alain Werkleider op de «(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009029768 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 mei 200 worden bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde : De heer BECKERS Pierre Gewone hoogleraar(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009029772 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Secundair, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009, worden benoemd tot Officier in Mevr. BONNET Françoise Leraar op het « Collège Sainte-Marie » te SAINT-GHISLAIN. Ranginnem(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009029771 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Secundair, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009, wordt benoemd tot Ridder in de Kro De heer BRISON Bernard Leraar op het « Institut Technique et Commercial des Aumôniers du Travail(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009029770 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Secundair, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009, worden benoemd tot Officier in De heer ANGENOT, Jacques, Robert, Jean, Simon, Directeur op het « Institut Notre-Dame », te 1(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009029769 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 mei 200 worden bevorderd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heer ALBERT Adelin Gewone h(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009029774 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Basis, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009, worden benoemd tot Ridder in de Kr Mevr. CECCONELLO Anne-Marie Leraar lager onderwijs van de « Ecole communale des Trixhes » te (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009029773 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Basis, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009, worden benoemd tot Ridder in de Le De heer HOFMAN Jacques, Georges, Jean, Directeur op de « Ecole communale » te HERSTAL. Ran(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/01/2010 numac 2009011571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Diamantsector. - Deskundigen. - Oproep kandidaten In uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector wordt door de Speciale Commissie voor de Diamantsector Standplaats : Antwerpen. Tien jaar veelzijdige beroepservaring in het diamantvak, alsook kennis (...)
^