Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot het behoud van de schoonheid der landschappen type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009009815 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 november 2009 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) Bij koninklijk besluit van 17 november 2009 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009040206 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 juni 2009 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. ACTIF (millions d'euros)(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009054768 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** ****, weduwnaar van **** **** **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 12 november 2009 wordt de heer Marc Oswald, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Rechtsfaculteit van de « Université libre de Bruxelles », tijd type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009000717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 12 november 2009 wordt de heer Alexander Van Steenberghe, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Rechtsfaculteit van de KULeuven, tijdens het ac type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009000767 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 19 november 2009 wordt de heer Philippe Bouvier, auditeur-generaal bij de Raad van State, gemachtigd om in de hoedanigheid van uitgenodigd lector aan de Rechtsfacultei type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 19 november 2009 wordt Mevr. Claudine Mertes, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Rechtsfaculteit van de « Université libre de Bruxelles », tijdens he type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009000769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 19 november 2009 wordt de heer Luc Donnay, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om de cursussen « Mise en oeuvre des arrêts du Conseil d'Etat » (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009000813 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit, d.d. 23 november 2009 wordt aan de heer Claessens, Henri, op zijn verzoek, met ingang van 1 februari 2010, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie- Hij wordt gemachtigd de graad van hoofdcommissaris van politie alsook de titel van korpschef van de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009009831 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009, is de aanwijzing van Mevr. Muylaert, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van Bij koninklijk besluit van 27 september 2009, is de aanwijzing van Mevr. Julien, Ch., rechter i(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009009832 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2009, in werking tredend op 30 november 2009 's avonds, is Mevr. Rifflart, Y., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar Bij koninklijk besluit van 20 november 2009, is op haar verzoek, aan Mevr. d'Hollander, Y., ont(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009009834 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 26 november 2009 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : - Mevr. Valérie ARICKX, geboren op 12 september 1 - Mevr. Anja BILLOOYE, geboren op 24 juni 1971, te Asse, Nederlands taalkader, vakrichting « Juridi(...) type koninklijk besluit prom. 12/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009014308 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 4.527.103,91 EUR in 2009 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009018489 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1bis van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009021120 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort en die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 20/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009022568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 28/10/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009024409 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 28/10/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009024411 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek type koninklijk besluit prom. 28/10/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009024412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009024127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Tijdelijk vervroegd pensioen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2009 wordt de heer Verdoodt, Dominique, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 oktobe Het koninklijk besluit van 13 januari 2009 waardoor de heer Verdoodt, Dominique, geboren op 19 juli(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009009808 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009009821 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 16/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009009827 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een assessor van de Franstalige afdeling van de raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie in het kader van de evaluatiecyclus voor de niveaus A en B type ministerieel besluit prom. 16/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009009830 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend assessor van de Franstalige afdeling van de raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie in het kader van de evaluatiecyclus voor de niveaus A en B type ministerieel besluit prom. 23/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009018499 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot aanduiding van de gemachtigde van de Minister bedoeld in artikel 9 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 19/06/2002 pub. 04/12/2009 numac 2009021119 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende toelating voor de toekenning van toelagen voor buitengewone prestaties aan sommige personeelsleden van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009205536 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 22 september 2009, dat uitwerking heeft op 1 maart 2008, wordt Mevr. Catherine Poncelet in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministerieel besluit van 24 september 2009 wordt de heer Eric Dasselb Bij ministerieel besluit van 24 september 2009 wordt de heer Jean-Pol Ducarme, inspecteur-gener(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009205578 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2009 wordt de « SPRL ARCEA » vanaf 12 oktober 2009 tot 25 november 2011 erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 1. Ruimte 3. Mijnen en groeven; 4. Industriële processen inzake energie; 5. Industriële processen inza(...) type ministerieel besluit prom. 25/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009205587 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2008 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009205605 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Verlenging aanstelling Bij ministerieel besluit van 25 november 2009 wordt het mandaat van de heer Hans D'HONDT, Voorzitter van het Directiecomité, met ingang van 25 november 2009 verlengd voor een periode van maximum zes maanden, in toepassing

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009205508 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 8 oktober 2009 in zake Catherine Bruneel tegen de nv « Centea » en in aanwezigheid van Roberto Palmeri, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof « Schenden de artikelen 4, § 2, en 6, § 2, van de wet op het gebruik der talen in gerecht(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009205571 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 197.279 van 26 oktober 2009 in zake R.L. tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 november 2009, heeft « Schendt artikel 14, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 197(...)

decreet

type decreet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009205535 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de samenwerkingsovereenkomst gesloten op 8 oktober 2009 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest in het kader van de versterking van de samenwerkingsverbanden inzake statistieken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/10/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009029749 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2007 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/10/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009029753 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009036097 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 tot aanwijzing van de vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type besluit van de vlaamse regering prom. 20/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009036101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het parlementair toezicht op het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009036104 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie 0101 B van het programma DB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009205478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de wijze waarop toegang wordt verleend tot het Grootschalig Referentie Bestand , de voorwaarden voor het gebruik van de in het GRB opgenomen grootschalige referentiegegevens en de vergoedingen die verschuldigd zijn voor de toegang tot het GRB

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009205613 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch assistenten bouwkunde (niveau C) voor het RIZIV (AFG09021) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009205615 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige archiefverantwoordelijken (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG09037) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de t(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009205616 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige beleidsmedewerkers internationale relaties (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG09038) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009205647 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige specialisten in toegepaste moleculaire biologie (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG09048) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

document

type document prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009205614 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Generieke test voor **** administratief en technisch personeel (niveau ****) voor de **** **** (****09006) Na deze selectie wordt een lijst met geschikte of niet geschikte kandidaten aangelegd. De lijst met geschikten blijft(...) **** **** geslaagd bent voor deze selectie, moet **** - om benoemd te worden - op de datum van de ****(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009024395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2009 wordt Mevr. Boute, Elfride, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 mei 2009, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overh Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2009 wordt Mevr. Stadsbader, Coralie, in vast dienstverba(...)

document

type document prom. -- pub. 04/12/2009 numac 2009024363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst is een aanvulling van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoffen (...) Nummer, richtlijn tot opneming in bijlage I van Ri(...)
^