Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 november 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/08/2007 pub. 30/11/2009 numac 2009000785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen Duitse vertaling type wet prom. 22/10/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009205058 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/10/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009022583 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 23/10/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009022584 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/10/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009022582 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, K, en 25, §§ 1 en 2, d), en e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2009 numac 2009040311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2009 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2009, 111.36 punten bedraagt, tege Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2009 numac 2009205498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden Personeel. - Ontslag. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 10 november 2009, wordt, met ingang van 1 januari 2010, aan de heer Bassez, Laurent, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van directeur van Hu De heer Bassez, L. wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van d(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2009 numac 2009009817 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 23 november 2009 : - is aan Mevr. Van Landuyt, S., medewerker bij de griffie van het arbeidshof te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit hof te vervullen. Dit blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Me(...) type ministerieel besluit prom. 16/11/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 16/11/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009011496 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 26/10/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009011505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor boekhoudkundige normen van 17 december 2008 type ministerieel besluit prom. 20/11/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009011506 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van steden en gemeenten waarvan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen genieten van een verhoogde staatstoelage voor specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling type ministerieel besluit prom. 07/10/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009024407 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 30/11/2009 numac 2009205444 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van 2 oktober 2008 tot aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Duitstalige Jeugdraad type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2009 numac 2009205454 bron waalse overheidsdienst Tewerkstelling **** ministerieel besluit van 23 september 2009 wordt de "**** **** ****" vanaf 23 september 2009 voor twee jaar als **** erkend voor de dienstverlening werving en selectie. Deze erkenning heeft **** **** ministerieel besluit van 23 september 2009 wordt de "**** ****.-***** den **** ****(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2009 numac 2009205501 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Machtiging om processen-verbaal op te stellen Bij ministerieel besluit van 5 november 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden de hierna vermelde ambtenaren van de Rijksdi - de attachés : Cordenonsi, Fabienne; Wauthier, Anne-Michèle; Ameye, Lindsay; Stuyver, Herman; Vand(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/11/2009 numac 2009205110 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 158/2009 van 20 oktober 2009 Rolnummer 4565 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Het Gr samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, R. Henneuse, (...) type arrest prom. -- pub. 30/11/2009 numac 2009205337 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 180/2009 van 12 november 2009 Rolnummer 4635 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 57 van het decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit rechter M. Melchior, waarnemend voorzitter, voorzitter (...) type arrest prom. -- pub. 30/11/2009 numac 2009205347 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 163/2009 van 20 oktober 2009 Rolnummer 4634 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 38, § 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 19 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, de rechters M.(...)

decreet

type decreet prom. -- pub. 30/11/2009 numac 2009205043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 januari 2009 tot aanduiding van officieren van gerechtelijke politie bij toepassing van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009027173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie "BE35002 - Vallée de l'Orneau" type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009027174 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35036 - "Vallée du Biran"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009031563 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de commissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009031562 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Brussels Waarborgfonds, in uitvoering van artikel 11 van de ordonnantie van 22 april 1999

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/11/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009036091 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bekrachtiging van het reglement van orde van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/11/2009 numac 2009041901 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie Deposito- en Consignatiekas www.depositokas.be Lijst van consignaties waarvan de rechten zullen vervallen in 2010 Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 - Artikel 27 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/11/2009 numac 2009009820 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 november 2009, bladzijde 72823, regel 25, Nederlandstalige tekst, lezen : Mevr. Cappaert, D., i.p.v. Mevr. Cappaert, C.

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 30/11/2009 numac 2009011508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs bij het Bureau voor n(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

document

type document prom. 22/10/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009205038 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende bepaling van de kosten die kunnen worden terugbetaald aan de personen belast met de inspectie van het godsdienstonderwijs in het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs type document prom. 10/09/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009205042 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot opheffing van het besluit van de Executieve van 12 juni 1987 betreffende de terugbetaling van de vervoerkosten aan de inrichtingen van het buitengewoon onderwijs in het Duitstalige gebied type document prom. 01/10/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009205040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 15 mei 2007 tot oprichting van een comité van toezicht en van een selectiecomité voor het Europees sociaal fonds 2007-2013 type document prom. 22/10/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009205039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 december 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs type document prom. 22/10/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009205443 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van Mevr. Isabelle Maystadt als commissaris van de Regering bij de Dienst voor de personen met een handicap type document prom. 29/10/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009205442 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 26 maart 1997 tot organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in afdelingen en departementen type document prom. -- pub. 30/11/2009 numac 2009205469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2009 numac 2009022577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 10 november 2009, dat in werking treedt de dag van Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Lange, Bernard, benoemd tot Regeringscommissaris bij genoemd C(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2009 numac 2009024416 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2009 wordt de heer Raphaël Mertens aangeduid als algemeen directeur bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2009.

document

type document prom. -- pub. 30/11/2009 numac 2009205008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen Bij besluit van de Directeur-generaal van 30 oktober 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 23 oktober 200 worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen : 1. als v(...)
^