Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/08/2009 numac 2009009570 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens(...) Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 27/08/2009 numac 2009054683 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** **** **** ****, uit de echt **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009003267 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, genaamd « Golden Ticket » type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van gerechtelijke politie aan sommige agenten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake personen- en wegvervoer en intrekking van mandaten van bepaalde personeelsleden type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2009 numac 2009024108 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 maart 2009 wordt Mevr. Borremans, Magda, eerstaanwezend assistent bij de Federale Wetenschapelijke Instelling « Wetenschappelijk instituut Volksgezondheid » van de Federale Overheidsdien Mevr. Borremans, Magda, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 september 2009, haar aanspraken op ee(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009000532 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 2003 tot benoeming van de leden van de Franstalige en Duitstalige Supraprovinciale Raad en van de leden van de Nederlandstalige Supranationale Raad type ministerieel besluit prom. 07/04/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009203827 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Dottenijs

arrest

type arrest prom. 27/05/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009029454 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemeenschappelijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van 8 januari 2009 houdende instemming met het Kadersamenwerkingsakkoord betreffende de alternerende vorming, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009029455 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot afschaffing van de « Commission communautaire des Professions et des Qualifications » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009029456 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009035803 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009035804 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de declaratieve attestering van het bestaan, het niet-bestaan of het verval van het woonrecht in de zin van artikel 5.4.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009035808 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot uitvoering van artikel 145 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009035807 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot bepaling van de categorieën van bedrijven waarvoor en de gebieden waarbinnen de bepalingen van artikel 43, § 6, eerste lid, § 7, eerste lid en § 8 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, niet kunnen worden toegepast type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009035811 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009203837 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het investeringsprogramma en de investeringssubsidies inzake openbaar vervoerinfrastructuur

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/08/2009 numac 2009018330 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 juli 2009 en 31 juli 2009 DENOMINATION(...) BENAMING FORME PHARMACEUTIQUE CONDITIONNEMENT - FARMACEUTISCHE VORM VERPAKKING DETENTE(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 27/08/2009 numac 2009203825 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 zal een effectonderzoek uitgevoerd worden i.v.m. het voorontwerp van herziening van het gewestplan Aat-Lessen-Edingen , aan(...) De inhoud van het bij voornoemd besluit opgelegd effectenonderzoek ligt ter inzage op volgend adres(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2009 numac 2009021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt de heer Mettens, Philippe, met ingang van 7 april 2009, ingevolge de vernieuwing van zijn mandaat aangeduid als houder van de managementfunctie N « Voorzitter van de POD Weten Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van d(...)
^