Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/07/2008 pub. 21/08/2009 numac 2008015123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de erkenning van diploma's betreffende het hoger onderwijs in de Europese Regio, gedaan te Lissabon op 11 april 1997 (2) type wet prom. 28/06/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009009546 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek der successierechten wat betreft de bevrijdende betaling bij een erfenis en de terbeschikkingstelling van een bepaald bedrag aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende type wet prom. 09/02/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009015032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië, ondertekend te Canberra op 10 augustus 2006 (2) type wet prom. 12/02/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009015030 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek India, ondertekend te New Delhi op 3 november 2006 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009000540 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel » en de « Brandweervereniging Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009000539 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België » type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009003324 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 inzake het afzien van de inning van de roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009007173 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2009 numac 2009014205 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisant le(...) type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009024257 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van diëtist type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van diëtist type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009024260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009024273 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 2004 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en de leden van de Erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2009 numac 2009203760 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen. - Eretekens Bij koninklijk besluit van 7 maart 2009 wordt het burgerlijke ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de stad Charleroi : Voor 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille eerste klasse : de heer Louis Andries, geschoold arbeider;

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009000531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 januari 2004 tot benoeming van de leden van de Programmeringscommissie voor de brandweeropleiding type ministerieel besluit prom. 27/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009014208 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2004 betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal type ministerieel besluit prom. 17/08/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009022386 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 09/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2008 tot vaststelling van de vergoeding voor wachtrol voor de functie van Directeur Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 14/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203766 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2007 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/08/2009 numac 2009203366 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest ****. 121/2009 van 16 juli 2009 **** 4564 en 4567 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de **** **** van 18 juli 2008 « tot regeling van de inschrijvingen van **** **** Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters ***** en ****. ****, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 21/08/2009 numac 2009203538 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 105/2009 van 9 juli 2009 Rolnummer 4481 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73sexies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Brussel. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit rechter E. De Groot, waarnemend voorzitter, voorzitter (...) type arrest prom. -- pub. 21/08/2009 numac 2009203655 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 Rolnummer 4499 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals dat artikel werd vervangen bij de w Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 21/08/2009 numac 2009203656 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 108/2009 van 9 juli 2009 Rolnummer 4518 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 357, § 4, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Grondwettelijk samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters P. Martens, R. Henneuse, (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/08/2009 numac 2009031444 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juni 2009, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de gevels, de bedaking, de inkomhal met inbegrip van de gang, het trappenhuis met in AFBAKENING VAN DE VRIJWARINGSZONE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203644 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Overheidspersoneel type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 21/08/2009 numac 2009000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 46 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2010 ten behoeve van de politiezones Aan Mevrouw en de Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Gouverneur van het Administratief Ter informatie : Aan de Dames en Heren Burgemeesters, Aan de Heer Commissaris-generaal van de(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/08/2009 numac 2009018332 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Agim DE BRUYCKER, wonende te 2811 Hombeek, Bosbesstraat 11, heeft op 11 mei 2009 de schorsing en de(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 21/08/2009 numac 2009014206 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrément de l'école de cond(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/08/2009 numac 2009203816 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden Personeelsbewegingen (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG09809) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aange(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 21/08/2009 numac 2009203815 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige specialisten Interne Controle (niveau A) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (AFG09010) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd,(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

erratum

type erratum prom. 04/05/2007 pub. 21/08/2009 numac 2009009589 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2009 numac 2009203798 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor de beroepsziekten Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de heer Italo RODOMONTI eervol ontslag ver Bij hetzelfde besluit wordt de heer François LAURENT tot lid van hetzelfde comité benoemd als verte(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/08/2009 numac 2009009600 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2009; - Schaarbeek (grondgebied van het twee(...) In toepassing van artikel 43, § 12, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in ge(...)
^