Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009009599 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie In de probatiecommissies werden door de heren eerste voorzitters van de hoven van beroep aa Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : -voorzitter : de heer Van Le(...) type wet prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009041308 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand augustus 2009 is Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 0,744 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 1(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 20/08/2009 numac 2009000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de geïntegreerde politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009003311 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van verliezen opgelopen op bepaalde financiële instrumenten door KBC type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009003312 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 13-54-7 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven met betrekking tot het Kenniscentrum en de hervorming van de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009009595 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 2009, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : is de heer Elslander, J.-C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, benoemd tot substituut-procureur des K is de heer Van Iseghem, P., rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk, benoemd tot rechter(...) type koninklijk besluit prom. 16/07/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009009594 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2006 tot erkenning van de provinciale en lokale centra morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangende regeringscommissaris bij het Bureau voor normalisatie type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009014192 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers die gevestigd zijn op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte worden toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in België type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009021088 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toelating Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2009 wordt aan de heer Serdar Gedikoglu, van Turkse nationaliteit, toelating verleend vanaf 1 april 2009 in België het beroep van architect uit te oefen type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009024256 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het verbod van het op de markt brengen van producten die dimethylfumaraat bevatten type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009024279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van de federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009024278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instelling " Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid" type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009203713 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt bepaald : Artikel 1. Het Burgerlijk ereteken wordt verleend aan de **** ambtenaren van de **** overheid, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie : Voor meer dan 35 jaar dienst : Burgerlijk Kruis eerste klasse De heer **** ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009203710 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009 wordt bepaald : Artikel 1. De heer Van Denhoeck, Gaspard, Hortense Noël (° Hoboken 25/12/1930), plastisch kunstenaar (pastelschilder), wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde(...) Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Art. 2. Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum v(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009031437 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Hernieuwing erkenningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 30 mei 2008, verkrijgt **** **** **** ****, **** 101, 2000 **** de hernieuwing van de erkenning als privé-te -Werving en selectie; - Outplacement. Deze hernieuwing van de erkenningen wordt toegekend ****(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009031436 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 2008, ontvangt ADIA SAS, rue Louis Guerin 7, F-69100 Villeurbanne, een hernieuwing van de gelijkgestelde verg - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. Deze hernieuwing van de vergunning wordt toegekend(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009031440 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Erkenning Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 16 mei 2007, wordt **** **** ****, **** 412, 1150 **** erkend als privé-**** voor de **** - **** en selectie. Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van vier jaar en draagt het (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009031441 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Hernieuwing erkenningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 5 december 2008, verkrijgt **** S - **** ****, **** 40, 1060 ****, de hernieuwing van de erkenning als **** - **** en selectie. Deze hernieuwing van de erkenning wordt toegekend voor een duur van vier (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009031443 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing vergunning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 januari 2009, ontvangt ITINERA BVBA, Lange Leemstraat 372, 2018 Antwerpen een hernieuwing van de gelijkgestelde verg - Outplacement. Deze hernieuwing van de vergunning wordt toegekend voor een duur van één jaar va(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009031445 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Hernieuwing erkenningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 7 juli 2009, verkrijgt **** PAGE INTERNATIONAL ****, **** 54, 1050 ****, de hernieuwing van de erkenning al - Werving en selectie; - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. Deze hernieuwing van ****(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009031446 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het **** **** ****, van 15 mei 2009, wordt BUSINESS INTERIM KANTOOR ****, **** 55, 1070 ****, erkend als privé-**** **** - **** en selectie. Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van vier jaar en draagt het(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009031447 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - **** vergunningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 7 juli 2009, ontvangt **** ****, **** 70, bus 5****, 1731 ****, een hernieuwing van de gelijkgestelde **** - **** en selectie. Deze hernieuwing van de vergunning wordt toegekend voor een duur van één(...) type ministerieel besluit prom. 29/05/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009203782 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijk verbruik bestemde water dat verdeeld wordt in de gemeente Bütgenbach, sectie Küchelscheid-Leykaul. - Addendum

arrest

type arrest prom. 09/07/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009000479 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle tot vaststelling van vrijstellingsniveaus ter aanvulling van tabel A van bijlage IA van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type arrest prom. 16/07/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type arrest prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009203540 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 110/2009 van 9 juli 2009 Rolnummer 4533 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaar Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009203657 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 109/2009 van 9 juli 2009 Rolnummers 4523 en 4551 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 73 van de programmawet van 27 december 2006, gesteld door de Vrederechter van het kanton Etterbeek en de Vre(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009027153 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en van het besluit van 3 juli 2008 houdende organisatie van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009027154 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten wat betreft de installaties voor het beheer van winningsafval type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009027155 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 26 juli 1990 tot bepaling van het typebestek waarin de algemene verplichtingen van de mijnconcessiehouders vastliggen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009027156 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale en integrale voorwaarden voor de installaties voor het beheer van winningsafval en betreffende de monitoring na sluiting en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 houdende sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009035738 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009018313 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State NV Socobom, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, L Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 april 2009 (Ed. 3). Deze zaak i(...) type bericht prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009018312 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De NV Geysen, met maachappelijke zetel te 2260 Westerlo, Snelwegstraat 1A, heeft op 27 juli 2009 de(...) type bericht prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009018316 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Frans De Brabandere en Rosa Demeulemeester, beiden woonpl Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2009. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009018318 bron raad van state Bericht voorgreschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Antoon Demarez, Jerome Demarez, Jacques D'Halluin, Frans Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2009. Deze zaken zijn ing(...) type bericht prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009018317 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State BVBA F. De Schutter, met maatschappelijke zetel gevestigd Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 april 2009. Deze zaak is ingesch(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009031442 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 7 april 2009, ontvangt **** **** ****, ****, 7, 1930 **** een gelijkgestelde vergunning als privé-**** -**** en selectie. Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van één jaar en draagt het ****(...) type vergunning prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009031448 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 17 juli 2008, ontvangt **** **** ****, **** 40, 8800 ****, een gelijkgestelde vergunning als privé-**** - **** en selectie. Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van één jaar en draagt het(...)

erratum

type erratum prom. 12/07/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009003308 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven. - Errata

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009042008 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009002061 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 wordt Mevr. Inge Huyge, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009009593 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009 wordt Mevr. Judith Delefortrie, stagedoend attaché psycholoog bij het Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen, in vast verband benoemd met ingang van 1 februar

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009009598 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaatsen van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2009, pagina

document

type document prom. -- pub. 20/08/2009 numac 2009022385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van leden Bij ministeriële beslissing van 10 augustus 2009, die in we
^