Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 07/06/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het advies van de geneesheer betreft. - **** vertaling type wet prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009011338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2009 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midd De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type wet prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2009 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van dezelfde Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in ui(...) type wet prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009011340 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2009 erkend in toepassing van artikel 3, § 3, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in uit De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009009580 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan en houdende wijzigingen van diverse bepalingen betreffende de controle van afwezigheden wegens ziekte van de personeelsleden type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009009596 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 september 2008, dat in werking treedt op 15 juli 2009, is aan de heer Devos, J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Zwevegem. Bij koninklijk besluit van Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklari(...) type koninklijk besluit prom. 18/06/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009014202 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van een derde en een vierde spoor op de spoorlijn 50A tussen Gent en Brugge en gelegen op het grondgebied van de gemeente Oostkamp van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009024206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Belgische Alliantie voor Zeldzame Ziekten » type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009024268 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot de bedden in de diensten voor kindergeneeskunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009202870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009203252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009203745 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Sociale Actie. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 maart 2009 wordt de heer Etienne Jacques, eerste adviseur bij het O.C.M.W. van Charleroi, tot Officier van de Kroonorde benoemd. Bij koninklijk besluit van 18 maart 2009 word Mevr. Huguette Catrysse, maatschappelijk assistente; Mevr. Liliane Favay, attachée; de heer D(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009203744 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 maart 2009 : - wordt Mevr. Marie-Claire Dancot, diretrice, benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde; - wordt de heer Robert Ponte, directeur, benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde; - de heer Jean-Paul Browet, attaché; de heer Bruno De Kerckhove, eerste attaché; de heer Jean-P(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009018319 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Federale mobiliteit Bij ministerieel besluit van 7 juli 2009 wordt de heer Emmanuel Lerno, attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, met ingang van 15 juli 2009, in hoedanigheid van attaché, op het Nederland Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Erkenning Bij ministerieel besluit van het **** **** **** van 17 juli 2008, wordt **** CONSULT ****, **** 14, 3000 ****, erkend als privé-**** voor de **** - Outplacement; - Werving en selectie. Deze erkenningen worden toegekend voor een duur van ****(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009203542 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 112/2009 van 9 juli 2009 Rolnummers 4545 en 4546 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 366 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vóór de vervanging ervan bij artikel 24 van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009203541 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 111/2009 van 9 juli 2009 Rolnummers 4543 en 4544 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 395, 396 en 399 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en ar Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009203642 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 193.435 van 19 mei 2009 in zake Tedde Okum tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlo « Schenden de artikelen 39/60 en 39/81, tweede tot vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betr(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009203654 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 104/2009 van 9 juli 2009 Rolnummers 4479 en 4521 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Nijvel en door Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor adviseur voor huwelijks- en gezinsproblemen" die ressorteert onder het hoger sociaal onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de refertedossiers van de vormingseenheden « IT Essentials - Netwerken » en « IT Essentials - Hardware » (code 298319U21D1) die ressorteren onder het hoger secundair overgangsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor in de reclame : optie hedendaagse media" die ressorteert onder het hoger onderwijs voor toegepaste kunsten van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009203761 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2007 betreffende steun aan de landbouw en van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009011365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gema(...) NBN EN 253 Stadsverwarmingsbuizen - In de fabriek gensoleerde buissystemen voor stadsverwarming (...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/06/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief houdende bepaalde verduidelijkingen en wijzigings- en opheffingsbepalingen inzake de gezinshereniging. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009203643 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 mei 2009 in zake de procureur des Konings tegen G.L., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 juni 2009, heeft de Rechtbank « 1. Schendt artikel 532 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de m(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009031439 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 13 oktober 2008, ontvangt **** PRIORI ****, **** 91, te 3220 ****, een gelijkgestelde vergunning als privé-**** - **** en selectie. Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van een jaar en draagt het (...)

erratum

type erratum prom. 15/05/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009009568 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de openbare verkoop van onroerende goederen betreft. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 24 maart 2009 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur Mevr. Bernadette CREVECOEUR, adviseu De heer Hans D'HONDT, directeur-generaal van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informa(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2009 numac 2009203788 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Dienst voor de overzeese sociale zekerheid. - Beheerscomité Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2009 : - worden benoemd tot effectieve leden voor een termijn van z a) als vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties : Mevr. ADNET, Bernade(...)
^