Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 juli 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/06/2007 pub. 22/07/2009 numac 2007015098 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, gedaan te Warschau op 16 mei 2005 (2) type wet prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het wegnemen en transplanteren van organen type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke type wet prom. -- pub. 22/07/2009 numac 2009009494 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 juni 2009 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** **** en de heer ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 22/07/2009 numac 2009009515 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 juli 2009 is machtiging verleend aan de ***** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, (...) type wet prom. 12/02/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009015036 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay, ondertekend te Montevideo op 22 november 2006 (2) type wet prom. 13/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale Akten : -Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, -Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen te New York op 13 december 2006 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2009 numac 2009003215 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en Invordering Administratie der Douane en Accijnzen. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 november 2008 wordt Mevr. Cool, Christel M. R., fiscaal deskundige bij de Administratie der Douane en Accijnzen, bevorderd bij wege Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de datum van ondertekening. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2009 numac 2009003270 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009, wordt de heer Herman, Philippe F.J.H., met ingang van 1 juli 2009, aangeduid als houder van de managementfunctie - 2 « Administrateur Opmetingen en Waarderingen » in de Federale Ov Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2009 numac 2009009525 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 juli 2009 : - is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Limburg-Aubel, Mevr. Houyon, C., griffier bij het vredegerecht van dit kanton. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2009 numac 2009009529 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 31 mei 2009, is de heer Cavenaile, Ph., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, in ruste gesteld. Hij kan zijn Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 13/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2002 tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 06/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009022350 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de apotheker-titularis van een apotheek open voor het publiek of aan de vennootschap waarvoor deze werkt, een tegemoetkoming verleent voor het gebruik van een software bij afleveren van een geneesmiddel en een tegemoetkoming voor de registratie van voorgeschreven niet-vergoedbare farmaceutische producten type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2009 numac 2009022364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009 wordt de heer Tom Auwers, met ingang van 1 juni 2009, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat, aangesteld in de managementfunctie « Directeur-generaal Beleidsondersteuning ».

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009003259 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 2 % - 28 maart 2012 » type ministerieel besluit prom. 10/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009003277 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 07/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009009510 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 april 2007 houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 08/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/06/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009031410 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toepassing van het decreet van 5 maart 2009 betreffende het aanbod van ambulante diensten in het domein van de sociale actie, het gezin en de gezondheid. - Tweede lezing

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herlibellering in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap van namen van entiteiten en programma's betrekking hebbend op kabinetsbegrotingen en aanduiding van de kenletter van ordonnancerend minister in begrotingsdocumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203223 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de syndicale werkzaamheden van de vakbondsafgevaardigden in het onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203096 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het centrum "FOREm Formation centre de Mons" voor het beroep gezinhelper in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203102 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het valideringscentrum "FOREm Formation centre du Val Benoît" voor het beroep assistent-boekhouder in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203103 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het centrum "FOREm Formation construction Centre de Charleroi" voor het beroep residentiële elektrotechnisch installateur in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203106 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het valideringscentrum EPICURIS voor het beroep bereider-verkoper in een slagerij in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203111 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het centrum "FOREm Formation centre du Val Benoît" voor het beroep callcenter-operator in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203113 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het valideringscentrum "FOREm Formation construction Centre de Charleroi" voor het beroep dakwerker in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203234 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor levens en gezinsvragen type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203259 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toepassing van het decreet van 6 december 2007 betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203114 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het validatiecentrum "FOREm Formation construction Centre de Charleroi" voor het beroep metselaar in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203118 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het valideringscentrum "FOREm Formation construction Centre de Liège" voor het beroep dakwerker in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203116 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het valideringscentrum "FOREm Formation construction Centre de Liège" voor het beroep tegelzetter in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203119 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het valideringscentrum "FOREm Formation construction Centre de Liège" voor het beroep metselaar in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203120 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het centrum "FOREm Formation Form/Alim - centre de validation des compétences" voor het beroep assistent-operator in de productie van de voedingsindustrie in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203121 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het centrum "Institut provincial d'Enseignement agronomique" voor het beroep snoeier-klimmer in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het centrum "P.M.E. Formation de Charleroi" voor het beroep administratief bediende van de commerciële diensten in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203122 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het centrum voor vaardigheden van Houdeng-Goegnies voor het beroep mechanicus-hersteller van personenwagens en lichte bestelwagens in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/07/2009 numac 2009003282 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij ha Voor het tweede semester 2009, is de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachte(...) type bericht prom. -- pub. 22/07/2009 numac 2009018298 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Arrondissementskamer van Gerechtsdeurwaarders van het arrondissement Hasselt, de Arrondissements(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/07/2009 numac 2009011318 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Levering van elektriciteit. - Individuele vergunning EF 2009 - 0019 - A Bij ministerieel besluit van 9 juli 2009 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de maatschappij « RWE Energy Belgium BVBA », g

document

type document prom. -- pub. 22/07/2009 numac 2009203286 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige geneesheren-adviseur voor medische aanvragen tot regularisatie van verblijf Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige geneesheren-adviseur voor medische aanvragen tot regularisatie van verbli Er zijn 2 geslaagden.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/07/2009 numac 2009021074 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën . - Vacature (m/v) van assistent-stagiair (wetenschappelijk personeel) bij het Rijksarchief te Doornik 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. ?Het gaat om een voltijdse betr(...) ? Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan : assistent-stagiair van de klasse SW1. ? A(...)
^