Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/06/2009 numac 2009009450 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 mei 2009 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te Bij koninklijk besluit van 20 mei 2009 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2009 numac 2009000456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit, d.d. 17 juni 2009, wordt aan de heer De Grim, Raymond, op zijn verzoek, met ingang van 1 september 2009, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bi Hij wordt gemachtigd de graad van hoofdcommissaris van politie te dragen, gevolgd door de woorden «(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2009 numac 2009000458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Intrekking ontslagverlening Bij koninklijk besluit, d.d. 17 juni 2009, wordt het koninklijk, d.d. 26 april 2009, waarbij aan de heer Claessens, Henri, op zijn verzoek, met ingang van 1 juli 2009, ontslag wordt ve type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009011276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009014168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009024178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001 houdende verbod op sommige dierproeven voor wat betreft het testen van huidcorrosiviteit type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009024185 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2009 numac 2009040306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2009 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juni 2009, 111.04 punten bedraagt, tegenover 11 Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2009 numac 2009202794 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 2 juli 2007 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de stad Andenne : Om 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis eerste klasse De heer Claude Eerdekens, burgemeester; De heer Francis Verborg, schepen. Om 25 jaar dienst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/06/2009 numac 2009009476 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 24 juni 2009 blijft aan Mevr. Blockx, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het elfde kanton Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bi Bij ministeriële besluiten van 25 juni 2009 : blijft aan Mevr. Nicelli, M., medewerker op ar(...) type ministerieel besluit prom. 23/06/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009035560 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2008 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de comptabiliteit van de scholen en de toegang tot sommige selectieambten en bevorderingsambten

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 30/06/2009 numac 2009202768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 5 juni 2009 werd de heer Johny Vervrangen, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank te Brussel, door mevrouw de voorzitter van deze rechtbank aangewez

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009202746 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de sanctionerende personeelsleden die ertoe gemachtigd worden om de administratieve geldboetes op te leggen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009202747 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Berloz type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 30/06/2009 numac 2009202748 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 wordt beslist een milieueffectenonderzoek uit te voeren op het voorontwerp van herziening van het gewestplan Marche-La Roche met betrekking tot de opnemi De inhoud van het effectenonderzoek bepaald bij dat besluit kan geraadpleegd worden via http://deve(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 08/01/2007 pub. 30/06/2009 numac 2009202793 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve schikking voor de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea

bericht

type bericht prom. 15/06/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten, in artikel 1bis, § 2, 2°, van het ministerieel besluit van 8 maart 1993 houdende maatregelen met het oog op de preventie en opsporing van de ziekte van Aujeszky en in artikel 14 van het ministerieel besluit van 21 april 1999 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten type bericht prom. -- pub. 30/06/2009 numac 2009202749 bron waalse overheidsdienst Bericht Overeenkomstig het decreet van 27 mei 2004 betreffende Boek I van het Milieuwetboek deelt de Waalse Regering mee dat zij de ontwerpovereenkomst met de ondernemingen van de sector van de technologische industrie van de federatie Agoria i De ondernemingen uit de sector die partij zijn bij deze overeenkomst, verbinden zich ertoe tussen 2(...)

document

type document prom. -- pub. 30/06/2009 numac 2009003222 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplic De tweede kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moe(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/06/2009 numac 2009043006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (on(...)    Indices juin 2009 Moyenne mob(...)

document

type document prom. -- pub. 30/06/2009 numac 2009202839 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige begrotingscoördinatoren/ macrobudgettaire coördinatoren. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige begrotingscoördinatoren/macrobudgettaire coördinatoren (niveau A) voor de FOD(...) Er zijn 10 geslaagden. type document prom. -- pub. 30/06/2009 numac 2009202838 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige begrotingscoördinatoren/ macrobudgettaire coördinatoren. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige begrotingscoördinatoren/macrobudgettaire coördinatoren (niveau A) voor de FOD Budget e(...) Er zijn 10 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2009 numac 2009000457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 17 juni 2009, wordt de heer Van Wynsberghe, Gino, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone Antwerpen, met ingang van 1 ja

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/2009 numac 2009003251 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van de functie van commissaris bij instellingen voor collectieve belegging. - Oproep voor kandidaten De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen richt een procedure in De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft het maximumaantal revisoren, dat na(...)

document

type document prom. -- pub. 30/06/2009 numac 2009003252 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van de functie van commissaris of revisor bij kredietinstellingen, financiële holdings, beursvennootschappen, instellingen voor collectieve belegging en vereffeningsinstellingen en de m De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen richt een procedure in voor de erkenning (...)
^