Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 mei 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/02/2006 pub. 15/05/2009 numac 2006015039 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 (2) (3)

programmawet

type programmawet prom. 22/12/2008 pub. 15/05/2009 numac 2009000331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/05/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009000235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere toelaatbaarheidsvereisten voor sommige graden en functies bij de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 30 april 2009, wordt de heer Breydels, Luc, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Rode voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007025 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden **** koninklijk besluit ****. 7289 van 14 november 2008 : Wordt bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 15 november 2008 : **** Generaal-majoor **** ****. Worden bevorderd tot Officier in de **** op datum van 15 november 2008 : **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007076 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de hulpofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7339 van 18 december 2008, wordt de verbreking uit het ambt dat hij in het kader der hulpofficieren beklee Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007081 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Veranderingen van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 7477 van 4 februari 2009, ingevolge haar tijdelijke ambtsontheffing voor de duur van 12 maanden, vanaf 1 januari 2008, wordt de datum van anciënniteit in de graad v Voor verdere bevordering wordt zij na kapitein-commandant van het vliegwezen M. Mariën gerangschikt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007083 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - **** Aanwijzing. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 7520 van 25 maart 2009 : Wordt generaal ****. **** **** ****., vleugeladjudant van de Koning, op 2 april 2009 ontslagen uit het ambt van chef **** **** luitenant-generaal ****-****. **** ****., vleugeladjudant van de Koning, op 2 april 2009 ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007087 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van een reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 7480 van 4 februari 2009 wordt de kandidaat-reserveofficier S. ****, op 1 december 2008 aangesteld in de graad van onderluitenant. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007086 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7481 van 4 februari 2009, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficiere Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007090 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 7482 van 4 februari 2009, wordt kapitein-commandant ****. ****, op 1 januari 2009 aangesteld in de graad van majoor, om de functie van vleugeladjudant van «*****» type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007089 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Commissie van kandidaten-beroepsofficieren gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 7486 van 4 februari 2009 : Landmacht De kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving, ****. **** en ***** kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving, van wie de namen volgen, worden op 26 ****(...) type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009007092 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing en benoeming van leden van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007095 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 7491 van 18 februari 2009, ingevolge zijn tijdelijke ambtsontheffing voor de duur van 24 maanden, vanaf 1 januari 2007, wordt de datum van anciënniteit in de gra Voor verdere bevordering wordt hij na tandarts-commandant J. De Bruycker gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007094 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7490 van 18 februari 2009, wordt de heer Frédéric Gerard, op 16 januari 2009 op eigen verzoek ontslagen uit zijn betrekking van moreel consulent 2de klasse. type koninklijk besluit prom. 25/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009014112 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan ambtenaren van het Directoraat-generaal dat bevoegd is voor het vervoer van zaken over de weg type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009015078 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende verdeling van de interdepartementale provisie ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd voor het dekken van allerlei uitgaven die verband houden met de voorbereiding van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009018181 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Verlenging van een mandaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt het mandaat van de heer Paul Mullier, als houder van een managementfunctie -2 van Directeur bij het Directoriaat generaal Controle van het Federaal Agentscha Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 2007 tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009029284 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst van de Nationale Orden. - « Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique ». - Nationale Orden. - Bevordering. - Beweging van 15 november 2008 Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van Mevr. Gutt, Simone. Ranginneming, als houder van deze nieuwe onderscheiding : 8 april 2008. Z(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009029286 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst van de Nationale Orden. - « Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique ». - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Beweging van 15 november 2008 Kroonorde Bij koninklijk besluit van De heer Duvosquel, Jean-Marie J.R. Ranginneming, als houder van deze nieuwe onderscheiding : 15 (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009007088 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing, bij de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om voorlopige voorstellen te doen inzake tuchtstraffen type ministerieel besluit prom. 23/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009007085 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april 2009-mei 2009 type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009009347 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 24 april 2009, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen te vervullen aan : Mevr. Stuyck, V., medewerker bij de griffie van deze rec Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Mevr. Naessens, D., medewerker bi(...) type ministerieel besluit prom. 27/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009011207 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009011210 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Kamer van Verwijzing en Instaatstelling in het kader van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor type ministerieel besluit prom. 20/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009031237 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Examencentrum in koeltechniek Bij ministerieel besluit van 6 april 2009 werd het centrum FORMAT NAMUR-BRABANT VZW, erkend als examencentrum in koeltechniek voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het besluit De erkenning draagt het nummer AGRCE/003. type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009031241 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 23 april 2009 werd de NV SITA REMEDIATION, erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van tien jaa Bij ministerieel besluit van 23 april 2009 werd de VN ALL CLEAN ENVIRONMENT, erkend als ophaler(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009031240 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 23 april 2009, werd de NV ALL CLEAN ENVIRONMENT, erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van vijf jaar. Bij ministerie type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009031242 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 23 april 2009 werd de NV SITA REMEDIATION, erkend als ophaler van PCB/PCT voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van vijf jaar.

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009009349 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 192.637 van de Raad van State, van 23 april 2009, is het koninklijk besluit van 15 maart 2007 houdende de aanwijzing van de heer Christian Henry tot het mandaat van procureur des

arrest

type arrest prom. 02/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen type arrest prom. 17/07/2008 pub. 15/05/2009 numac 2009022253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

decreet

type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035409 bron vlaamse overheid Decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009202129 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 25 mei 1983, wat de Economische Raad van het Waalse Gewest betreft, van de kaderwet van 15 juli 1970, houdende organisatie van de planning en economische decentralisatie en tot oprichting van een Economische en Sociale Raad van het Waalse Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/05/2000 pub. 15/05/2009 numac 2009031252 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 december 1994 tot oprichting van de Gewestelijke Commissie voor de nieuwe gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd door het besluit van de Regering van 27 februari 1997

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009202103 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de afgevaardigd ambtenaar krachtens het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge" type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009202126 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 houdende oprichting van een fiscale cel van het Waalse Gewest

overeenkomst

type overeenkomst prom. 29/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden Bericht 1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 : Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aanne Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 mei 2009 op de overheidsopdrachten waarvan de uitvoeri(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009202198 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige HR-generalist (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG08025) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekennin(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009202199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ICT-experten (niveau B) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (AFG09007) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. I(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009202201 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige calltakers (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09017) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 60 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekennin(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009202200 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen Juridische Ondersteuning (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG09002) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009202202 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige webmasters (niveau B) voor SELOR (ANG09026) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaat(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009202204 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** adviserende geneesheren voor medische aanvragen van regularisatie van verblijf (niveau ****) voor de **** **** Zaken - Dienst **** (****09828) Na deze selectie wordt een lijst ****(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ****(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007077 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-beroeps- en korte termijn vrijwilligers in 2009. - Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 47 van 10 februari 2009 : - Bladzijde 9230, dient men punt 4 «*****» door het hierna vermelde punt 4 te vervangen : type erratum prom. 19/12/2008 pub. 15/05/2009 numac 2009024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan LOGO Leuven voor een project met betrekking tot het voorkomen en terugdringen van tabaksgebruik bij psychiatrische patiënten. - Erratum type erratum prom. 19/12/2008 pub. 15/05/2009 numac 2009024137 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Tabaksontwenningsinstituut van de Vrienden van het Bordet Instituut inzake een project met betrekking tot een programma ter ondersteuning van tabaksontwenning voor sociale zwakkeren. - Erratum type erratum prom. 19/12/2008 pub. 15/05/2009 numac 2009024140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « CHR La Citadelle » voor een project met betrekking tot het begeleiden van rokende patiënten. - Erratum type erratum prom. 19/12/2008 pub. 15/05/2009 numac 2009024139 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan BELTA voor een project met betrekking tot de promotie van rookstopmiddelen in België. - Erratum type erratum prom. 19/12/2008 pub. 15/05/2009 numac 2009024142 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan FARES voor een project met betrekking tot het promoten van de « centres d'aides aux fumeurs ». - Erratum type erratum prom. 19/12/2008 pub. 15/05/2009 numac 2009024143 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan BELTA voor een project met betrekking tot rookstopbeleid in psychiatrische instellingen. - Erratum type erratum prom. 19/12/2008 pub. 15/05/2009 numac 2009024141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Jules Bordet Instituut voor een project met betrekking tot de opleiding van gezondheidswerkers voor motivationele gesprekken met rokers. - Erratum

registratie

type registratie prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009031238 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 22 april 2009, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming ASSISTANCE REFRIGERATION ET GRANDES CUISINES, gelegen chaussée de Bruxelles 68, te 6020 Dampremy, geregistreerd De registratie draagt het nummer ENREF/00100. Bij beslissing van 23 april 2009, van de leide(...) type registratie prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009031239 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 3 april 2009 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « International Truck Car and Services Belgium - ITCS BVBA », gelegen Elizastraat 47, te 1050 Brusse Bij de beslissing van 9 april 2009 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « V(...)

bijakte

type bijakte prom. 26/02/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009202128 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel ter amendering van de sectorovereenkomst bereikt op 2 juni 2003 tussen "Essenscia wallonie" , dat de Waalse sector van chemische ondernemingen en levenswetenschappen vertegenwoordigt, en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, over de vermindering van de broeikasgasemissies (GES) en de verbetering van de energie-efficiëntie, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2003

erratum

type erratum prom. 19/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009202130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden betreffende de activiteiten m.b.t. de verhuring of de terbeschikkingstelling van kajaks en kano's. Erratum

document

type document prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009202163 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige controleurs Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige controleurs (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) (AFG08877) werd afgesloten op 7 (...) Er zijn 5 geslaagden. type document prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009202164 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG08877) werd afgesloten op(...) Er zijn 6 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009202167 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige psychologen Expertise. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige psychologen Expertise (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG08863) werd afgesloten op 7 mei 2009. Er zijn 24 geslaagde(...) type document prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009202168 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige psychologen Expertise. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige psychologen Expertise (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG08863) werd afgesloten op 7 mei 2009. Er zijn 43(...) type document prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009202184 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior attachés Productbeleid. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior attachés Productbeleid (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen e(...) Er zijn 2 geslaagden. type document prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009202203 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) (ANG09821) Na deze selectie wordt een lijst met maxi(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 maart 2009 wordt Mevr. Vran Sran benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 23 januari 20 Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt Mevr. Hedwige De Biourge benoemd tot rijksambtena(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007075 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7458 van 28 januari 2009, wordt reservekapitein-commandant vlieger M. Casteleyn, benoemd op 28 juni 2009 in de graad van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007078 bron ministerie van landsverdediging **** Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7459 van 4 februari 2009, worden de luitenant-kolonels **** ****. De **** en ****. ****, benoemd op 26 september 200 **** koninklijk besluit ****. 7460 van 4 februari 2009, wordt luitenant-kolonel militair ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007084 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming van een kandidaat-officier kapelmeester in de graad van luitenant kapelmeester Bij koninklijk besluit nr. 7479 van 4 februari 2009, wordt in het korps van de muzikanten de kandidaat-beroepsofficier kapelmeeste Voor verdere bevordering neemt hij de anciënniteitsrang op 26 september 2007 en wordt hij gerangsch(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007082 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de **** van kandidaat-hulpofficieren **** **** koninklijk besluit ****. 7478 van 4 februari 2009 : Worden de aangestelde onderluitenants kandidaat-hulpofficieren **** van wie de namen volgen, op 27 augustus 20 **** ****., **** **** ****., **** ****., **** ****., **** ****. en Wouters S. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007091 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming in de **** van kandidaat-**** **** koninklijk besluit ****. 7487 van 4 februari 2009 : Landmacht Worden de aangestelde onderluitenants kandidaat-**** van wie de namen volgen, op ****. **** en S. ****. Wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-**** S. (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009018143 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 20 maart 2009 wordt de heer Golnez, Jean-Luc, met ingang van 1 oktober 2008, in vast dienstverband benoemd met de titel van Attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondhei type benoemingen prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009018144 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 20 maart 2009 wordt Mevr. Henry, Viviane, met ingang van 1 oktober 2008, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidspr

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009022259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 m Bij hetzelfde koninklijk besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde Raad, als vertegenwoordiger(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009029285 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst van de Nationale Orden. - « Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique ». - Nationale Orden. - Benoeming. - Beweging van 15 november 2008 Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 2 De heer Fastenaekens, Gilbert C. Ranginneming : 15 november 2007. Hij zal het burgerlijk ere(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009029287 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst van de Nationale Orden. - « Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique ». - Nationale Orden. - Benoeming. - Beweging van 15 november 2008 Kroonorde Bij koninklijk besluit van 25 m De heer Jangoux, Michel J.A.G. Ranginneming : 15 november 2007. De betrokkene zal zijn rang i(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007079 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving van kandidaat-**** in 2009 Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 47 van 10 februari 2009 : - Bladzijde 9229, dient men punt 4 «*****» door het hierna vermelde punt 4 te vervangen : 4. **** **** voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het departement Defensie(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009007080 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren in 2009 Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 47 van 10 februari 2009 : - Bladzijde 9228, dient men punt 4 «*****» door het hierna vermelde punt 4 te vervangen : 4. Vacatures. Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het departement Defensie(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/05/2009 numac 2009009351 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°,(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vita(...)
^