Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 april 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009011174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentiebanden 3410-3500/3510-3600 MHz en 10150-10300/ 10500-10650 MHz type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009012083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de bestaanszekerheid voor de busbegeleiders (1) type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009012091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld aan vervoerwerken in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier (1) type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009012097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, inzake de voorwaarden tot gelijkstelling van een tewerkstellingscel opgericht door een Gewest met een federale tewerkstellingscel type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014065 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen type koninklijk besluit prom. 20/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009022165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 20/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009022166 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 20/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009022167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009022185 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van het Fonds voor arbeidsongevallen ter uitvoering van artikel 58quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2009 numac 2009201514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 januari 2009 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 110,51 wordt, vanaf 1 januari 2009, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Z(...) I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging (...) type koninklijk besluit prom. 31/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009201632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van het eHealthplatform

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009011143 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren die ermee belast zijn de Minister te vertegenwoordigen en toe te zien op de toepassing van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht type ministerieel besluit prom. 27/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2009 numac 2009011152 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 27 maart 2009 is het verdelingsreglement van 4 november 2008 van het deel « a type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van koolstofdioxide, propiconazool, difenacum, K-HDO, IPBC en thiamethoxam

arrest

type arrest prom. 19/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031204 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 09/112 houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2009. - Uittreksel

decreet

type decreet prom. 19/02/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009029198 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de administratieve personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor architectuur type decreet prom. 19/02/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd type decreet prom. 13/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009201593 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het raamakkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg, ondertekend in Moeskroen op 30 september 2005 type decreet prom. 13/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009201592 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 128 betreffende uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen, en de bijlage, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenenvijftigste zitting te Genève op 29 juni 1967 type decreet prom. 03/04/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009201662 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van de verbinding "Parc-Sud" van de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan

beschikking

type beschikking prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type beschikking prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031190 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031191 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en met het facultatief protocol bij het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, ondertekend te New York op 30 maart 2007 type beschikking prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 april 2008 houdende aanwijzing van de leden van de Vaste bevorderings- en selectiecommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de « Commission de sélection des films » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2005 tot benoeming van de voorzitters en personeelsleden die de samenstelling uitmaken van de interzonale aanstellingscommissie en de zonale aanstellingscommissies opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031196 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031208 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende precisering over sommige bepalingen van de ordonnantie van 13 november 2008 betreffende de milieu-aansprakelijkheid voor wat betreft het voorkomen en herstellen van milieuschade

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/04/2009 numac 2009014073 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 16/04/2009 numac 2009014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 16/04/2009 numac 2009031192 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 17 maart 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA SOCOTEC BELGIUM, met maatschappelijke zetel te Ter Kamerenlaan 33, te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0862 7 De erkenning draagt het nummer PEBPM-1007257. Bij beslissing van 17 maart 2009, van de leid(...) type erkenning prom. -- pub. 16/04/2009 numac 2009031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 19 maart 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer Bertouille, Nicolas, gedomicilieerd, Kolenmarktstraat 110, bus 3, te 1000 Brussel, erkend als EPB-adviseur, De erkenning draagt het nummer PEBPP-1007900. Bij beslissing van 17 maart 2009, van de leide(...)

bijakte

type bijakte prom. 02/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009024107 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Addendum bij het protocolakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake mammografische borstkankerscreening

document

type document prom. -- pub. 16/04/2009 numac 2009201659 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen Volksgezondheid. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen Volksgezondheid (niveau B) voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (ANV08027(...) Er zijn 41 geslaagden.

erratum

type erratum prom. 29/01/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009201663 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de controle op de samenstelling van melk, de betaling van melk door de kopers aan de producenten en de erkenning van de interprofessionele organismen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2009 numac 2009022122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 januari 2009 wordt Mevr. Carine Cardon, geboren op 13 september 1958, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2009 numac 2009022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 januari 2009 wordt Mevr. Marie-Christine Halleux, geboren op 9 februari 1965, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zek Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/04/2009 numac 2009031205 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vacante betrekkingen van directeur of ingenieur-directeur van rang A3 bij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel. - Oproep tot kandidaten. Erratum In het Belgisch Staatsblad van 7 apri(...) In de Nederlandstalige versie worden de vermeldingen « rang 1 », « rang 2 » en « rang 3 » vervangen(...)

document

type document prom. -- pub. 16/04/2009 numac 2009000255 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Algemene diensten Momenteel is één betrekking van Nederlandstalig staatsraad te begeven bij de Raad van State. De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, een 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de R(...)
^