Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 april 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/04/2007 pub. 01/04/2009 numac 2009000202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 17/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009003129 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Resoluties 63-2 en 63-3 van de Raad van Gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de amendering van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds type wet prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 23 oktober 2008 en in uitvoering van artike Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van de artikelen 5 en 6 van de nomenclatuur : (...)

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009003137 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420, § 3, b), van de programmawet van 27 december 2004. Op 31 maart 2009 verlaagt de Overeenkomstig artikel 420, § 3, b) van genoemde programmawet worden de nieuwe tarieven van d(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009003123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 19/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009003135 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 1998 betreffende de nationale zijde van de eerste serie euromuntstukken type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009009246 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 7 juli 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Vanden Bussche, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter st Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 27(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009012146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioenen Bij koninklijk besluit van 13 februari 2009 wordt de heer Emile Maes, met ingang van 1 januari 2010, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt de heer Millés Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt de heer Raphael Baeke, met ingang van 1 oktober 2(...) type koninklijk besluit prom. 27/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009012149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 13/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009018133 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2006 tot benoeming van de leden en van de plaatsvervangers van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009022059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 januari 2009 wordt Mevr. Gabrielle Clotuche, Directeur generaal bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 april 2009, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. type koninklijk besluit prom. 18/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009024112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009201440 bron waalse overheidsdienst "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" . - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2008 worden de volgende eretekens verle(...) - het Burgerlijke Kruis 1e klasse aan de heer Michel Marion; - de Burgerlijke Medaille 1e klasse(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009201438 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2008 wordt Mevr. Dominique Banneux benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2008 wordt de Bronzen Medaille der Kroonor Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 wordt de heer Michel Tromont bevorderd tot Grootoff(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009201435 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2008 wordt de Burgerlijke Medaille 1e klasse verleend aan de heren Christian Lux en Francis Staquet. Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2008 worden de - het Burgerlijke Kruis 1e klasse aan de heren Jean-Pierre Burre, Eric Dans en Guy Horrion; - he(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009201437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2008 : - worden de heren Thierry Decoux, Gustaaf Mampaey en Maurice Parant benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde; - wordt de heer Albert Stassin benoemd tot Officier in de Leopol - wordt Mevr. Mariè Hélène Hanoteau bevorderd tot Ridder in de Orde van Leopold II; - worden de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009201439 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" . - **** eretekens Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2008 worden de volgende eretekens verleend (...) - het Burgerlijke **** 1**** klasse aan de heren **** **** en **** ****; - de **** (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009201441 bron waalse overheidsdienst "Société wallonne des Eaux" . - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2008 worden de volgende eretekens verleend : - het Burgerlijke Kruis 1e klasse voor 35 jaar aan Mevrn. Jeanne (...) - het Burgerlijke Kruis 2e klasse aan Mevr. Léonce Cuche alsook aan de heren Antonio Bellia en Henr(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009014071 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E type ministerieel besluit prom. 20/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009018089 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 24/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009018132 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van een instelling voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 19/12/2008 pub. 01/04/2009 numac 2009024080 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan BELTA voor een project met betrekking tot rookstopbeleid in psychiatrische instellingen

beschikking

type beschikking prom. 19/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009031158 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009035265 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009201397 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de strategische geluidsbelastingkaarten betreffende de grote verkeersassen die jaarlijks door meer dan 6 miljoen voertuigen gebruikt worden type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009201395 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de strategische geluidsbelastingkaarten betreffende de belangrijke spoorwegassen die jaarlijks door meer dan 60 000 treinen gebruikt worden type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009201396 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2007 tot afbakening van de agglomeraties en infrastructuren die het voorwerp van geluidshinderkaarten moeten uitmaken

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009018119 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Ferdinand Van Der Haegen, Irena Boone, Léon Van Holderbek Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 december 2008. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009018122 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Gabriël Claerbout, Astridlaan 5, te 8810 Lichtervelde en Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2008. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009018121 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Andibel, met zetel te 8750 Wingene, Kaplotestraat Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 december 2008 (Ed. 3). Deze zaa(...) type bericht prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009018124 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De heer Pierre-Yves Loiseau, de VZW « Dentisterie sociale », alsmede de BVBA « Cabinet dentaire Loi(...) type bericht prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009018125 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De heer Pierre-Yves Loiseau, de VZW « Dentisterie sociale », alsmede de BVBA « Cabinet dentaire Loi(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de verenigingen zonder winstoogmerk « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen » te Brussel en « Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de lo(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009011125 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie . - Publicaties ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs bij het Bureau voor (...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

erratum

type erratum prom. 19/12/2008 pub. 01/04/2009 numac 2009035283 bron vlaamse overheid Decreet houdende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009201447 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché asiel en migratie. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché asiel en migratie (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08844) werd afgesloten op 23 maart(...) Er zijn 38 geslaagden. type document prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009201445 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige secretarissen van paritaire comités. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige secretarissen van paritaire comités (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Ov(...) Er zijn 14 geslaagden. type document prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009201446 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs infrastructuurprojecten Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs infrastructuurprojecten (attachés verv(...) Er zijn 5 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009012147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 maart 2009 wordt, op zijn verzoek, aan de heer Marcel Savoye, lid, als vertegenwoordiger van de werknemers, van het Beheerscomit Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Marie-Hélène Ska tot lid benoemd van het Beheerscomité van de Rij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009022080 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de overzeese sociale zekerheid. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 20 januari 2009 dat uitwerking heeft met ingang van 16 oktober 2008 : - wordt aan Mevr. Isabelle Simonis eervol o - wordt de heer Patrick Moriau benoemd tot voorzitter van het Beheerscomité van de Dienst voor de O(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009022159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 18 maart 2009, dat Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. VAN der BORGT, A., benoemd bij genoemd Beheerscomité, in de hoed(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009022170 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk bes Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Pastoret, Y., benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoemde Ge(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/04/2009 numac 2009000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Aanwerving van statutaire personeelsleden **** geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus stelt ****(...)   **** **** **** **** **** (...)
^