Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 februari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009009111 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 6 februari 2009 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) type wet prom. 31/01/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009015014 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen type wet prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009018057 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanstelling van een commissaris-auditor In uitvoering van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, meer bepaald het artikel 20, leden 1, 3, 4

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009003085 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420, § 3, b), van de programmawet van 27 december 2004. Op 24 februari 2009 is de m Overeenkomstig artikel 420, § 3, b), van genoemde programmawet worden de nieuwe tarieven van d(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2008204695 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2008 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009009124 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 23 januari 2009 wordt Mevr. Jacques, Laurence, geboren op 12 december 19(...) type koninklijk besluit prom. 05/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009011067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009014034 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C Numéro d'agrément du centre de formation Erkenn(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009015017 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 28 november 2008, de stagiairs hierna vermeld, worden op datum van 1 oktober 2008, vast benoemd in de derde administratieve klasse van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwer De heren : Hambrouck, Guy. Van Acoleyen, Koen. De Maesschalck, Filip. Mevr. Donnay, Fra(...) type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009024042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009024060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie « Rechten van de patiënt » type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009024039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 21 januari 2009 wordt : De heer Wittoeck, Peter, bevorderd met ingang van 1 juni 2008 door verhoging naar de hogere klasse, tot adviseur-generaal « diensthoofd klimaatverandering », in de De heer Chemay, Frédéric, wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, met ingang van 1 ju(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009011066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2008, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 juli 2005 type ministerieel besluit prom. 13/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 12/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009021016 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 12/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009021018 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 12/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009021017 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 16/01/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009022030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 augustus 2004 houdende de benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en van bepaalde leden van zijn Stuurgroep

arrest

type arrest prom. 11/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009003081 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009200758 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 14 januari 2009 in zake Philippe Lebeau tegen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 « Schendt artikel 7, § 13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de m(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009200756 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 14 januari 2009 in zake de VZW « ACERTA Kinderbijslagfonds » tegen Jean-Luc Henin, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 jan « Schendt artikel 35 van de programmawet van 20 juli 2006, dat artikel 120bis van de wetten betref(...)

decreet

type decreet prom. 14/11/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, ter bevordering van de integratie van zijn hoger onderwijs in de Europese ruimte van het hoger onderwijs

beschikking

type beschikking prom. 12/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009031090 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 12 november 1992 tot vaststelling van het percentage van de onroerende voorheffing voor bepaalde huisvestingsmaatschappijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Schaarbeek

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009035158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de middelen van het Herplaatsingsfonds aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009035159 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009035169 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 86 tot 89 van het decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009035171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009200779 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de artikelen 38, 39 en 43 van het Boswetboek type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009200694 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 januari 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 januari 2009, hebben Paul Fast Die zaak is ingeschreven onder nummer 4614 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009200693 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 januari 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 januari 2009, is beroep tot b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 januari 2009 ter post aangetekende b(...) type bericht prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009200698 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 26 januari 2009 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 27 januari 2009, zijn b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 januari 2009 ter post aangetekende b(...) type bericht prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009200757 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 januari 2009 in zake Jacqueline Alin tegen Marc Valentour, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 januari 2009, heeft de V « Schendt artikel 3, § 2, van de wet van 20 februari 1991, in die zin geïnterpreteerd dat, ind(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 19 december 2008 wordt de vergunning voor het organiser De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op (...) type vergunning prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009000086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 24 december 2008 wordt de vergunning tot het organisere De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op (...)

document

type document prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009200782 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige consulaire beheerders-coördinator. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige consulaire beheerders-coördinator (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en On(...) type document prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009200781 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige consulaire beheerders-coördinator. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige consulaire beheerders-coördinator (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkeling(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009014033 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 januari 2009, wordt dhr Christophe PEQUET vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en V Bij koninklijk besluit van 13 januari 2009, wordt dhr Abdé JEBARI vast benoemd in de klasse A1,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009022063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 februari 2009, dat in werk Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van een verzekering(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2009 numac 2009022064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische boekhoudkundige en statistische commissie. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 februari 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wor Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde Commissie, als vertegenwoordigers van een verz(...)
^