Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 februari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009009081 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 januari 2009 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. ****, ****, ge ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009009108 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van april 2009 De Federale Ove De aanvragen tot inschrijving moeten ten laatste op 16 maart 2009, bij middel van een kopie van het(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009003067 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ****, **** en Domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te Leuze-en-**** , **** ****-**** 20(...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009009109 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 maart 2008, in werking tredend op 31 januari 2009 's avonds, is Mevr. Collaer, A., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Leuven, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag h Bij koninklijke besluiten van 27 maart 2008, in werking tredend op 31 januari 2009 's avonds : type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009009112 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 27 januari 2009, dat in werking is getreden op 1 januari 2009, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Bieseman, Veerle, adviseur. Het is haar vergund haar pe type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009018038 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 15 januari 2009 wordt, Mevr. Greet Musch, met ingang van 1 januari 2009, aangesteld in de managementfunctie N-1 van Directeur-generaal « PRE » bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen e Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 12/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009022041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijkomende toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn en van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009024002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/02/2009 pub. 16/02/2009 numac 2009002012 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 30/01/2009 pub. 16/02/2009 numac 2009002015 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 02/02/2009 pub. 16/02/2009 numac 2009011039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2009 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 03/02/2009 pub. 16/02/2009 numac 2009011057 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot invoering van een identificatieverplichting van metaalwederverkopers type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009018039 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming in vast dienstverband Bij ministerieel besluit van 7 november 2008 wordt Mevr. Dewaele, Els, met ingang van 16(...) Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke geozndheid » toegewezen. type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009018040 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming in vast dienstverband Bij ministerieel besluit van 29 april 2008 wordt de heer Vankeerberghen, Pieter, me(...) Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen. type ministerieel besluit prom. 06/01/2009 pub. 16/02/2009 numac 2009024010 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200489 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 07 van organisatieafdelingen 10 en 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200491 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008. type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200492 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200493 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200490 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009200607 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 december 2008 wordt de "SARL Remondis Valorisation Transport", vanaf 8 december 2008 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en PCB/PCT's. Bij ministerieel bes Bij ministerieel besluit van 8 december 2008 wordt de erkenning als ophaler en vervoerder van g(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009035087 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 en tot gedeeltelijke verdeling van provisionele kredieten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200333 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002 houdende de voorwaarden tot toekenning van subsidies van de over de Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van de Nationale Loterij type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200368 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening tot herschikking van kredieten naar programma CE basisallocatie 61.10 zijnde "dotatie aan het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven" type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200593 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Marche-La Roche en tot aanneming van het voorontwerp van herziening met het oog op de opneming van een ontginningsgebied als uitbreiding van de steengroeve van Préalle op het grondgebied van de gemeente Durbuy (Heyd) en, bij wijze van planologische compensaties, op de bestemming als landbouwgebied en bosgebied van gronden opgenomen als ontginningsgebied op het grondgebied van de gemeente Durbuy (Heyd en Tohogne) type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200594 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot voorlopige aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Namen met het oog op de opneming van een ontginningsgebied en een groengebied op het grondgebied van de gemeente Namen

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009018050 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Raimo Pajusalu, Dragan Radovic, Guilherme Brito Santos, J Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 190.976/ IX-6175. Voor Hoofdgriffier, G. De(...) type bericht prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009200597 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vier vonnissen van 16 december 2008 in zake het openbaar ministerie tegen respectievelijk Giel Mathieu, Mélanie Jamart, de nv « Palifor Logistics », en de bvba « « Schendt de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verb(...) type bericht prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009200628 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 november 2008 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 november 2008, heeft Mari b) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 december 2008 ter post aangetekende(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009000081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 18 december 2008 worden in artikel 1 van het ministerieel type vergunning prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009000082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 19 januari 2009 wordt de vergunning tot het exp type vergunning prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009000083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 16 januari 2009 wordt artikel 2 van het minis « Artikel 2. § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen va(...) type vergunning prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 16 januari 2009 wordt de vergunning tot het organiseren De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op (...)

erratum

type erratum prom. 20/01/2009 pub. 16/02/2009 numac 2009011063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de forfaitaire verminderingen voor de leveringen van elektriciteit, aardgas en stookolie. - Erratum type erratum prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009018049 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2009 - Ed. 2 - blz. 7302 akte nr. 2008/18380 moet de titel gelezen worden zoals hierboven. type erratum prom. 16/01/2009 pub. 16/02/2009 numac 2009022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009095279 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze overdracht werd in het Verenigd Koninkrijk op 30 januari 2009 door de « High Court » goedgekeu(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 27 januari 2009 wordt de heer Bart Tettelin, contractueel bestuurlijk attaché, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009000036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 27 januari 2009 wordt de heer Xavier Dupont, statutair administratief attaché, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 3 februari 2009, wordt de heer De Keyzer, Joël, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene met ter type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 3 februari 2009, wordt Mevr. Cuvelier, Christine, commissaris-auditor bij de dienst enquêtes van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, benoemd in de graad van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 3 februari 2009, wordt de heer Emmerechts, Jan, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene met ter type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009012061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2009 is de heer Claeys, Filip, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Oudenaarde ter vervanging van de heer Leyman, Luc, wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009022046 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk bes Bij hetzelfde besluit, wordt de heer HULSMAN, K., benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoemde Gew(...)

document

type document prom. -- pub. 16/02/2009 numac 2009200421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 februari 2009, dat in werking treedt de dag waarop worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven :
^