Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008003468 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2006 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren type wet prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008009983 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 november 2008 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijd Bij koninklijk besluit van 21 november 2008 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008009982 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 november 2008 is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, **** ****, geboren **** op 26 april 2008, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 21 november 2008 is machtiging verleend aan ****. **** ****, Cel(...) type wet prom. 28/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008011539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt de heer Michel Pâques, Staatsraad, gemachtigd om een onderwijsopdracht aan de Rechtsfaculteit van de « Université de Liège », voor de cursus van type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008000998 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 09/06/2004 pub. 15/12/2008 numac 2008001014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008002147 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van toelagen voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008009993 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008, in werking tredend op 30 december 2008 's avonds, is de heer Van Neste, W., hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Brugge, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008, in werking tredend op 31 december 2008 's avonds, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008010000 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 december 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 31 oktober 2008, is de heer Somville, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, in ruste gesteld. Hi Bij koninklijk besluit van 7 december 2008, is Mevr. De Mol, J., rechter in de rechtbank van ee(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008009998 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijke besluiten van 28 november 2008 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, met de titel adviseur, bij de Centrale Diensten : - De heer Sébastien DURY, geboren te Namen op 10 oktober 1970, - Mevr. Els DE CAT, geboren te Willebroek op 29 september 1970, behorende tot het Nederlandse taalk(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008010002 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 maart 2008, dat in werking treedt op 14 januari 2009, is aan de heer Thomas, P., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brugge. Het is hem vergund de titel van z Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008010001 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 7 december 2008 : - zijn bevorderd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : Mevr. Defalque, L., advocaat bij de balie van de Franse Orde van advocaten te Brussel, oud de heren : De Mûelenaere, L., notaris ter standplaats Wevelgem (08.04.2008); Ghesquiere, L., (...) type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008013379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het brugpensioen op 58 jaar in de inrichtingen voor tandprothesen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008013396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden in de inrichtingen voor tandprothesen type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008013470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel en instelling van een pensioenreglement type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008013501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008013505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de tussenkomst van de werkgever in de vervoersonkosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 13/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008013538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008022670 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008024479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Intrekking. - Besluit ontslag Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 wordt het koninklijk besluit van 26 mei 2008, waarbij op 29 februari 2008 's avonds een einde werd gesteld aan het mandaat van de heer Etienne Minne in de hoedanigheid va type koninklijk besluit prom. 28/10/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008024478 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001 houdende verbod op sommige dierproeven voor wat betreft de uitvoering van dierproeven voor de ontwikkeling van tabaksproducten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/10/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008000947 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2009 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 08/12/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008003495 bron federale overheidsdienst financien Ministrieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns type ministerieel besluit prom. 24/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008024492 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts

arrest

type arrest prom. 02/12/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008003497 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008031616 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 188.117, van 20 november 2008, heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, XVe kamer, het besluit van de B(...) Hetzelfde arrest beveelt de publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad volgens dezelfde(...)

decreet

type decreet prom. 20/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008204510 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer

beschikking

type beschikking prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de ondersteuning van de « missions locales pour l'emploi » en de lokale werkwinkels

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031604 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031625 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Schaarbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031626 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008203821 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008021109 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden. - Bericht 1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannem Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 december 2008 op de overheidsopdrachten waarvan de uit(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008000972 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008000973 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008038053 bron raad van state Belgische Beroepsverening van Universitaire Specialisten in de Orthodontie « Union professionnelle belge des Spécialistes universitaires en Orthodontie » De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, V e kamer, Gezien het verz Gezien de bij het verzoekschrift gevoegde bijlagen, inzonderheid een gewaarmerkt uittreksel uit het(...) type proces-verbaal prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008038052 bron raad van state Assuralia, beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen « Assuralia, union professionnelle des Entreprises d'Assurances » De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, V e kamer, Gezien het verzoekschrift van 28 juni 2006 d Gezien de bij het verzoekschrift gevoegde bijlagen, inzonderheid een gewaarmerkt uittreksel uit het(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008018295 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 29 april 2008 wordt Mevr. Matthijs, Nele, met ingang van 16 februari 2008, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché A2 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondhe Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen. type benoemingen prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008018296 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 29 april 2008 wordt de heer Vankeerberghen, Pieter, met ingang van 1 december 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentsc Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen. type benoemingen prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008018341 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2008 wordt Mevr. Gabriels, Margriet, met ingang van 16 september 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentscha Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen. type benoemingen prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008018342 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2008 wordt Mevr. Vermout, Sandy, met ingang van 1 oktober 2008, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Genee Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen. type benoemingen prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008018343 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2008 wordt de heer Goret, Michel, met ingang van 16 september 2008, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor G Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008022659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 novembe Bij hetzelfde besluit, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 2009, (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008009999 bron federale overheidsdienst justitie Hof van Cassatie. - Vacante betrekkingen Twee plaatsen van advocaat bij het Hof van Cassatie zijn vacant, waarvan 1 vanaf 1 januari 2009. De kandidaturen dienen te worden gericht aan de minister van Justitie binnen negentig dagen vanaf de datum De kandidaatstelling dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van het koninklij(...)

document

type document prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008010007 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 januari 2009 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld : 1° Voor de onde a) honderd vijfentachtig euro zeventig cent ( euro 185,70), exclusief BTW, voor een oprichtingsak(...) type document prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008024505 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van het stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren voor de implementatie van de Europese Kaderlijn Water Overeenkomstig artikel 14 van de Richtlijn 2000/60/EG van het Europees(...) Het doel van de Richtlijn 2000/60/EG is de vaststelling van een kader voor de bescherming van lando(...) type document prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008038054 bron raad van state Belgische Beroepsverening van Universitaire Specialisten in de Orthodontie « Union professionnelle belge des Spécialistes universitaires en Orthodontie » De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, V e kamer, Gezien het verz Gezien de bijlagen bij het verzoekschrift, in het bijzonder een uittreksel uit de processen-verbaal(...) type document prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008204359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoemingen van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 november 2008, dat in werking treedt d worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het (...) type document prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008204360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoemingen van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 november 2008, dat in werking treedt de da worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedr(...) type document prom. -- pub. 15/12/2008 numac 2008204361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoemingen van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, L Bij besluit van de Directeur-generaal van 27 november 2008, dat in werking treedt de dag waarop het(...)
^