Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/12/2008 numac 2008000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008009966 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, en **** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) type wet prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008011527 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met betrekking tot de activiteiten(...) type wet prom. 22/10/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008015183 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Sarajevo op 19 juli 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Bosnië-Herzegovina inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 08/12/2008 numac 2008001000 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de openbare loterijen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/06/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008001001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008001002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008009950 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 wordt de heer Benoît Houet, geboren op 24 mei 1974 te M(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008009951 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 wordt Mevr. Beatrijs Schmidts, geboren op 3 januari 196(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008009985 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 november 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 31 oktober 2008, is aan de heer Misonne, A., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van substituut-procureur des Konings bij de re Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 is aan de heer Dumont, J., op zijn verzoek, ontslag(...) type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het brugpensioen. - Zware beroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008013600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt aan de heer Dehossay, Jean-Louis, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank v type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008013602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt aan de heer Verwee, Michel, op het einde van de maand oktober 2006, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt v type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008018348 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Integra BVBA, Statiestraat 164, G-018 « Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de verva(...) type koninklijk besluit prom. 29/09/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008024485 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Heilig Hart » type koninklijk besluit prom. 29/09/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008024487 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Uitvoerend Comité van de Beroepsvereningen van Audiciens

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008009986 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 1 december 2008 is het verzoek tot associatie van de heer Snyers, J.-L., notaris ter standplaats Hannuit, en van de heer Hermann, Fr., kandidaat-notaris, om de associatie « Jean-Louis S De heer Hermann, Fr., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Hannuit. Het beroep(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008011522 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 21 november 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 28 februari 2007 betreffende de elektromagne-tische compatibiliteit verbieden het in de hande PR/001-0105-03 : Elektronische ballast RELCO EB2X58 RN2159 PR/001-0108-03 : Ballast (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008013582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van cursusmodules van de aanvullende vorming opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2008 worden de multidisciplinaire basismodule en de specialisatiemodule van het tweede niveau, ingericht door type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008031610 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2008 werd het ministerieel besluit van 24 januari 2006 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de NV MEBROM in NV GASCO EUROPE. type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008031611 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kathodische bescherming Bij ministerieel besluit van 12 november 2008 werd de onderneming Technisch Bureau Verbruggen VZW erkend als studiebureau op het vlak van kathodische bescherming voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum van de De erkenning draagt het nummer AGR113. type ministerieel besluit prom. 26/11/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008031615 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieêl besluit tot wijziging bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008031613 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallaties Bij ministerieel besluit van 12 november 2008 werd de onderneming Technisch Bureau Verbruggen VZW erkend als studiebureau op het vlak van opslaginstallaties voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum van de onderteke De erkenning draagt het nummer AGR112. Bij ministerieel besluit van 14 november 2008 werd de(...)

decreet

type decreet prom. 23/05/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008036331 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 20/11/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008204389 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, op 22 juni 1981 in Genève aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende inzonderheid de vaststelling van de weddeschalen gebonden aan sommige ambten van de leden van het onderwijspersoneel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008031606 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Zwarte Vijvers » goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 8 april 1993 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008031607 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Minnezangers » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 29 mei 1967 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008031605 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Bonnevie » goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 22 april 1993

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008036379 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/12/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008002151 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 592 betreffende de geldelijke anciënniteit van de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt type omzendbrief prom. 03/12/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008002155 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 589 Eindejaarstoelage 2008 type omzendbrief prom. 03/12/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008002154 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 590 Eindejaarstoelage 2008

erratum

type erratum prom. 21/11/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008002152 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. - Erratum type erratum prom. 19/11/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008002153 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel. - Erratum

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008015192 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 Protocol tot wijzigin(...) Opzegging door de Republiek Rwanda Op 31 oktober 2008 werd bij de Federale Overheidsdienst Buit(...)

erratum

type erratum prom. 27/11/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008022660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008029619 bron ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique ». - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 wordt benoemd tot lid van de Afdeling Bouwkunst van de Klasse der Schone Kunsten van de « Académie royale de B - de heer Joël Claisse. Wordt benoemd tot lid van de Afdeling Muziek van de Klasse der Schone Ku(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008013601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Hoei, ter vervanging van de heer Jean-Louis Dehossay De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008013603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Luik, ter vervanging van de heer Michel Verwee De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008031609 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 16 oktober 2008, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming BVL BVBA gelegen, Mechelsesteenweg 274A, te 2860 Sint-Katelijne-Waver, geregistreerd als koeltechnisch bedri De registratie draagt het nummer ENREF/00065. Bij beslissing van 10 oktober 2008, van de lei(...) type document prom. -- pub. 08/12/2008 numac 2008031614 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 6 november 2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « DVM TRANS BVBA », gelegen Roeselarestraat 39, te 8600 Diksmuide, geregistreerd onder het nummer ENRDA-049 als
^