Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008003478 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit d(...) Stad Dinant Een perceel grond met een oppervlakte van 600 m 2 , gekadastreerd 1e afdeli(...) type wet prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008009938 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, ****(...) Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008018363 bron belgische senaat Benoeming van leden en plaatsvervangers van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro Overeenkomstig artikel 9, § 3, derde lid, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in Artsen Mevr. Fabienne DEVREKER Juristen Mevr. Bénédicte JACOBS Tijdens de plenaire verg(...) type wet prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008022647 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregel betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Kinesitherapie van 17 oktober 2008 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis, van de wet betreffende de verplichte verzek Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 7 van de nomenclatuur van de geneesku(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008001004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Fallonstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008001005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Hernieuwenburgstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008002144 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 588. - Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding type koninklijk besluit prom. 09/10/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008003419 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op vrijdag 31 december 2008 type koninklijk besluit prom. 18/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008003476 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008009967 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-general E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2008 wordt Mevr. Ellen Scheepers, stagedoend attaché-psycholoog bij het Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichti Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2008 wordt Mevr. Elke Heirman, stagedoend attaché-psycholo(...) type koninklijk besluit prom. 20/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008009964 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk « Boeddhistische Unie van België » - « Union bouddhique belge » type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008009977 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008 is de aanwijzing van Mevr. Verstreken, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf Bij koninklijke besluiten van 10 juli 2008 : - is de aanwijzing van Mevr. Rusinowski, M., on(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008009984 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2008 is de heer Duthoo, P., griffier bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbanken, voor een nieuwe termijn van Bij ministerieel besluit van 4 augustus 2008 is de heer Huyghebaert, W., parketjurist in het re(...) type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008013136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende de wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008013394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008013594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2008 wordt de heer Peter Debasse, met ingang van 16 oktober 2008, ontslag verleend uit zijn functies van directeur bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologieën. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008013593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2008 wordt de heer Tom Parys, attaché in de klasse A1, met ingang van 3 december 2007, bevorderd tot de hogere klasse A3 met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring te type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008013401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de voordelen toegekend ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008013400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008 betreffende het sociaal akkoord 2007-2008 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008013425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » genaamd, houdende wijziging van de statuten van het « Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen » type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008015200 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juni 2008, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 oktober 2008, worden de ambtenaren van de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van w Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008015201 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Ontheffing functies Bij koninklijk besluit van 4 december 2007 werd de heer Michel Carlier ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Tunesische Republiek alsook van Consul-generaal van België in deze Staat Bij koninklijk besluit van 4 december 2007 werd de heer Philippe Dartois ontheven uit zijn func(...) type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008022524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008022631 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, c), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008022632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008001012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de bijzitters van het administratief en logistiek kader van de politiediensten bij de tuchtraad van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008011526 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « APETRA » type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008015197 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Attachés voor internationale samenwerking Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 22 juli 2008 werd de heer Guy Beringhs ontheven uit zijn functie van Raad voor Ontwikkelingssamenwerking bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bi Bij ministerieel besluit van 18 november 2008 werd de heer Marc Denys ontheven uit zijn functie(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204403 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 187.246 van 21 oktober 2008 in zake de vzw « Syndicat des Propriétaires ruraux en Région wallonne » en anderen tegen het Waalse Gewest, waarvan de exp « Schendt artikel 2ter van de jachtwet van 28 februari 1882 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,(...)

decreet

type decreet prom. 24/10/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008029600 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie, ondertekend te Moskou, op 22 december 2004 type decreet prom. 23/05/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008036349 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 20/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008204387 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, op 22 juni 1981 in Genève aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie type decreet prom. 20/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008204388 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de wijziging in het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij milieubesluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, opgemaakt op 27 mei 2005, te Almaty

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008009974 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 1 september 2008 werd de heer Rondelez, Ch., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, vanaf 1 januari 2009, om het ambt van plaatsvervangend rechter in hand

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/03/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Lessines en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003 tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Lessines type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/03/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008029605 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Libramont-Chevigny en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003 tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Libramont-Chevigny type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/10/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008029609 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden en van de voorzitter van de Hoge Raad voor studietoelagen en studieleningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/03/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008029607 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Moeskroen en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 1999 tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Moeskroen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008029611 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2007 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/03/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008029613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Ciney type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008029614 bron ministerie van de franse gemeenschap Plaatselijke openbare bibliotheeken. - Erkenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2008 wordt de bibliotheek die georganiseerd wordt door de Gemeente Lasne erkend als plaatselijke openbare bibliotheek - Categori Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 maart 2008 wordt de bibliotheek die(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008036366 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008204315 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid - bepalingen tot het verkrijgen van de impulssubsidie

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008018360 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Elia System Operator heeft de nietigverklaring gevo Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 september 2008. Deze (...) type bericht prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008018361 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW « Clinique Notre-Dame de Grâce » cum suis hebben d Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 september 2008. Deze z(...) type bericht prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008018362 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Benoît Yernaux heeft bij de Raad van State de nietigverkl Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 september 2008. Deze (...) type bericht prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204368 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 9 oktober 2008 in zake het openbaar ministerie tegen André Selleslach en Godelieve Hölscher, in zake Godelieve Hölscher tegen André Selleslach en in z « Schendt artikel 162bis Wetboek van strafvordering, zoals ingevoerd door de wet van 21.04.2007, h(...) type bericht prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204367 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a) Bij vonnis van 25 september 2008 in zake Claudine Parissis tegen Alicia Tirmarche, in aanwezigheid van Anne Tirmarche, en in zake Anne Tirmarche tegen Claudine Pa « Houdt de programmawet van 27 december 2006 geen discriminatie ten aanzien van de artikelen 10 of (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008018334 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend tussen 1 september 2008 en 30 september 2008(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008018335 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend tussen 1 oktober 2008 en 31 oktober 2008(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204411 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige informatiecampagnebeheerders (niveau B) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (AFG08030) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Ind(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204414 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés budget (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08081) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de t(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204413 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers landschapsarchitectuur en urbanisme (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG08041) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blij(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204416 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige nautisch experten (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08090) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toe(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204415 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs infrastructuurprojecten (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08088) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig b(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204418 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs voertuigen (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08094) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indie(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204417 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen Homologatie Voertuigen (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08091) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204420 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige budgetbeheerders/ boekhouders (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08882) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204419 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers revisors Nederlands-Frans (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08865) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204421 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten overheidsopdrachten (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08883) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

document

type document prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008009973 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen De heer Van Praet, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 28 december 2008. type document prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008009972 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen De heer Snelders, N., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, is voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 23 december 2008. De aanwijzing van Mevr. Vercammen, C., raadsheer in het hof type document prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008009975 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik Mevr. Liénard, D., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 8 december 2008. type document prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008009976 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Gent De aanwijzing van Mevr. Kips, G., rechter in de rechtbank van koophandel te Gent, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 2 januari 2009.

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 13/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008033107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van het model van huishoudelijk reglement voor de kerkraden

erratum

type erratum prom. 09/12/2005 pub. 05/12/2008 numac 2008204339 bron vlaamse overheid Provinciedecreet. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204422 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken Human Resources (niveau A) voor het Ministerie van de Vlaamse overheid (ANV08011) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. A(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op 22 december 2008 : diploma van basisopleiding(...) type document prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204423 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de diensten van de Vlaamse overheid (ANV08017) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Als u geslaagd bent voor de(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereist diploma op 22 december 2008 : diploma van licentiaat/master(...) type document prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204426 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08815) verplegers (m/v) (niveau 2+) voor de Overheidsdienst van Wallonië en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest Na deze selectie wordt een lijst opgeste(...) De selectie staat open voor personen met een handicap. Ze moeten een attest voorleggen waarin hun d(...) type document prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204425 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08814) landmeters-schatters van onroerende goederen, landmeters van mijnen (m/v) (niveau 2+) voor de Overheidsdienst van Wallonië en enkele instellingen van openbaar nut van het W(...) Na deze selectie wordt een lijst opgesteld die minimum vier jaar geldig blijft. De selectie staa(...) type document prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204424 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08813) tuinarchitecten, landschapsarchitecten (m/v) (niveau 2+) voor de Overheidsdienst van Wallonië en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest Na deze selec(...) De selectie staat open voor personen met een handicap. Ze moeten een attest voorleggen waarin hun d(...) type document prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204428 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08817) vertalers (m/v) (niveau 2+) voor de Overheidsdienst van Wallonië en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest Na deze selectie wordt een lijst opgeste(...) De selectie staat open voor personen met een handicap. Ze moeten een attest voorleggen waarin hun d(...) type document prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204427 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08816) specialisten in bosbouwkunde (m/v) (niveau 2+) voor de Overheidsdienst van Wallonië en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest Na deze selectie wordt(...) De selectie staat open voor personen met een handicap. Ze moeten een attest voorleggen waarin hun d(...) type document prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008204429 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08819) artsen (m/v) (niveau 1) voor de Overheidsdienst van Wallonië en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest Na deze selectie wordt een lijst opgesteld di(...) De selectie staat open voor personen met een handicap. Ze moeten een attest voorleggen waarin hun d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 28 september 2008 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Edouard WILIQUET, advise Officier De heren : Yvan COLENS, attaché bij de Algemene Directie Statistiek en Economische I(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008011496 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 18 september 2008 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heren : Roger AUGUSTYNS, a Frans DELEU, adviseur bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 8 april 2007;(...)

document

type document prom. 04/12/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008000932 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven type document prom. 04/12/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008000931 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven. - Verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 7 juni 2009 type document prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008018364 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Elektriciteit en Gas. - Goedkeuring van tarieven Conform de huidige procedure, heeft het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas de tarieven voor volgende distributienetbeheerders voor elektricit(...) De tarieven zijn beschikbaar op www.creg.be type document prom. -- pub. 05/12/2008 numac 2008018365 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Elektriciteit en Gas. - Goedkeuring van tarieven Conform de huidige procedure, heeft het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas de tarieven voor volgende distributienetbeheerders voor aardgas va(...) De tarieven zijn beschikbaar op www.creg.be
^