Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 oktober 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/12/2005 pub. 29/10/2008 numac 2005011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008000921 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 17 oktober 2008, wordt de heer Dauchy, Sébastien, aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone Comines-Warneton, voor een termijn van type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008009901 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2008 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Waver, Mevr. Hermant, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanto Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Bij koninklijke besluiten van(...) type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008011349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het commercieel hergebruik van publieke gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008013227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008013232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de scheidingspremie, de ploegenpremie en de premie voor de nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008013235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008013236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, houdende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 1972 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008013241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie voor de provincie Luik en Luxemburg type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008013246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008013251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008013248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen behoren en van de beroepsopleiding in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008013252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008013253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vervoerkosten type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008013265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het stelsel van het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking voor de werknemers die gewoonlijk in ploegen werken of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008013290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2008, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 29/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008024415 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008024431 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne voor de uitwerking van brochures, de verbetering van zijn internetsite en de organisatie van een opleiding, in verband met de voedselallergieën

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/10/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008003424 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een subsidie van de Nationale Loterij aan het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008003434 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 02/10/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008024435 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Nederlandstalige en de Franstalige kamer van de erkenningscommissies van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008203754 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 15 september 2008 in zake M. K. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 september 2008, heeft de kamer van inbesch 1. « Schenden de artikelen 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° en 5°, en 47septies, § 2, in samenha(...)

decreet

type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008027121 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 november 2006 betreffende de toegankelijkheid van de voor het publiek bestemde inrichtingen en installaties voor gehandicapte personen met een geleidehond

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008031546 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 september 2008 worden beschermd als monument de gevels en bedakingen van de gebouwen aan de straatkant, evenals de gang die toegang verleent tot de overdek Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008031545 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 september 2008 worden beschermd, als monument vanwege hun historische, artistieke en esthetische waarde de volgende delen van de school gelegen Roodebeekla - de gevels, de bedaking en de binnenstructuur; - de totaliteit (met inbegrip van de decoratie e(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036260 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van het bouwverbod, vermeld in artikel 52 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, met betrekking tot het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 495 D enerzijds, en delen van het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 496 F anderzijds type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036261 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008203774 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008203785 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van initiatieven huisbewaarder in de sociale huisvesting in het kader van de lokale diensteneconomie

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008018277 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Dominique Junger heeft de nietigverklaring gevorderd van h Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2008. Deze zaak(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008000904 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2008 wordt de vergunning tot het e De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008000903 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 29 september 2008 wordt het ministerieel besl De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008000908 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2008 wordt de vergunning tot het exploiteren van Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en besch(...) type vergunning prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008000909 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2008 wordt het besluit van 17 jan type vergunning prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008000910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2008 wordt de vergunning tot het organiseren De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op (...) type vergunning prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008000911 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2008 wordt de vergunning tot het organiseren v De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op (...) type vergunning prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008000922 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2008 wordt de vergunning tot het organiseren De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op (...) type vergunning prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008000923 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2008 wordt het ministerieel besluit

document

type document prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008013530 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Hoei Op 16 october 2008 werd Mevr. De Jon, Ode, rechter in sociale zaken, als werknemer bediende, bij de arbeidsrechtbank te Hoei, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magi

erratum

type erratum prom. 21/09/2007 pub. 29/10/2008 numac 2008203782 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding Master of Theology in Evangelical and Pentecostal Studies als nieuwe opleiding van het Continental Theological Seminary. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008022582 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits verzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Waals-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninkl Bij hetzelfde besluit, worden benoemd, bij genoemde commissie, als vertegenwoordigers van een verze(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008022583 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits verzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde commissie, als vertegenwoordigers van een verzek(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008009900 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008009902 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton : - Aarlen-Messancy : 1; - Doornik I : 1; - hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Charleroi : 1, vanaf 1 januari 2009; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dend(...)

document

type document prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008022580 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits verzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden type document prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008024361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van onderzoeker in activiteitengroep I, wetenschappelijk onderzoek en experi(...) Deze betrekking zal worden toegewezen aan een kandidaat die kan worden ingeschreven op de Nederland(...) type document prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008024427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van vorser in de activiteitengroep I, toegepast onderzoek en/of experimente(...) Deze betrekking zal worden toegewezen aan een kandidaat die kan worden ingeschreven op de Nederland(...) type document prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008024428 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van onderzoeker in activiteitengroep I, wetenschappelijk onderzoek en experi(...) Deze betrekking zal worden toegewezen aan een kandidaat die kan worden ingeschreven op de Nederland(...) type document prom. -- pub. 29/10/2008 numac 2008203745 bron waalse overheidsdienst **** **** voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen Bij besluit van de administrateur-generaal van 26 juni 2008 wordt de heer **** ****, directeur, op 1 mei 2008 vroegtijdig en definitief in ruste gesteld.
^