Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/09/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008015157 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol en de Gezamenlijke Verklaring, ondertekend te Brussel op 17 april 2007, tot wijziging van het Aanvullend Protocol inzake de belastingen, gevoegd bij de Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie, ondertekend te 's-Gravenhage op 29 april 1969

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 22/10/2008 numac 2008003430 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens ui Gemeente Pecq (vroeger Warcoing) Een perceel grond gelegen « rue de la Barrière de Fer » gekadas(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/10/2008 numac 2008054631 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Mevr. Vandemoortele, Irma Mevr. Vandemoortele, Irma, geboren te Zwevezele op 21 augustu Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/10/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008000887 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 2006 betreffende de wapens die gebruikt worden door de ondernemingen, diensten, instellingen en personen bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008013384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2009 (1) type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008024405 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 februari 1989 tot vaststelling van het maximale gehalte aan nitraten in sommige groenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2008 numac 2008203732 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst **** eretekens Bij koninklijk besluit van 16 maart 2008 wordt het Burgerlijke **** 2 **** klasse verleend aan Mevr. **** ****, Mevr. **** ****, Mevr. **** ****, ****. **** ****, Mevr. **** **** Bij koninklijk besluit van 21 mei 2008 wordt ***** benoemd tot Commandeur in (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/08/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008000863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008002124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee leden van het college van commissarissen van het Fonds voor spoorweginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 24/09/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008011435 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 46 houdende erkenning, bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 30/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008027117 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector en van het pompstation van de Douve te Komen-Waasten. - Addendum

arrest

type arrest prom. -- pub. 22/10/2008 numac 2008203722 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 134/2008 van 2 oktober 2008 Rolnummer 4301 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/7, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de beslagrechter te Mechelen. Het Grondwettelijk Hof, I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

decreet

type decreet prom. 10/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008203684 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 22/10/2008 numac 2008031536 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Indienen van kandidaturen - voor de leidende ambtenaar van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid Functiebeschrijving Het artikel 4 van de Ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het « Gewestelijke Agentschap voor Netheid », 1° de uitoefening van de agglomeratiebevoegdheden inzake ophaling en verwerking van huisvuil zoals (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008029505 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de ambtsgebieden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 2008-2009 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008029498 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2008-2009, aan de vestigingen die positieve discriminatie genieten met toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008029501 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een bijkomende dotatie of subsidie wordt toegekend voor het schooljaar 2008-2009 aan de vestigingen die positieve discriminatie genieten, met toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008029520 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leerkrachten op de dienst voor afstandsonderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008203674 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de afvaardiging van de Vlaamse Gemeenschap in de algemene vergadering van de vereniging zonder winstgevend doel Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008203685 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verhoging van het forfaitaire bedrag boven de dagprijs voor de deeltijdse opname van personen met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008203749 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor levens- en gezinsvragen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2008 numac 2008013498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2008 wordt Mevr. Sabrina De Leeuw-Vanden Dooren, met ingang van 6 augustus 2008, tot rijksambtenaar benoemd in de vakklasse A1 - Tewerkstelling, met als titel attaché en ranginneming Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2008 wordt Mevr. Ann Opstaele, met ingang van 9 juli 2008,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2008 numac 2008014299 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt Mevr. Catherine De Geyter vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, in de vakrichting « Personeel en Organisatie » bij de Federale Overheidsdienst Mobilitei Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2008 numac 2008029507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Dienst Permanent Onderwijs. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 juli 2008 wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : De hee Hij zal van heden af rang in de orde innemen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2008 numac 2008029508 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Dienst Permanent Onderwijs. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 juli 2008 wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : De heer Goethals Hij zal van heden af rang in de orde innemen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2008 numac 2008015167 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt Mevr. Katelijne Dumeez met ingang van 1 juli 2008 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst(...) De vakrichting « Juridische Normen en Geschillen » wordt aan betrokkene toegewezen met ingang van 1(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2008 numac 2008029509 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat. - Dienst Nationale Orden Secundair Onderwijs. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 juni 2008, wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : Mevr. Richard, Renée Fernande Germaine, stichts Zij zal het burgerlijke ereteken dragen. Zij neemt van heden af rang in de orde in. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2008 numac 2008029510 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Sport - ADEPS. - Algemene Dienst Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 juni 2008 wordt benoemd tot Off De heer Mercier, Willy Emile Alfred Henri, 1ste Belgische niet-ziende sporter opgenomen voor zijn u(...)
^