Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform type wet prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008024411 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van beleidsplannen voor de mariene beschermde gebieden in het Belgische deel van de Noordzee Overeenkomstig artikel 14 van de Wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor h Het SEA-Adviescomité is van oordeel dat het ontwerp van beleidsplannen voor de mariene beschermde g(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008000861 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 1 oktober 2008, wordt de heer Dejace, Christian, aangewezen in functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne, voor een ter type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008009859 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Brusselmans, D., licentiaat in de r De standplaats wordt gevestigd te Sint-Agatha-Berchem. Bij koninklijk besluit van 3 oktober (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008009860 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 oktober 2008 : - is aan de heer Cerfontaine, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen; - is de aanwijzing Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008009866 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 september 2008 : - is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Rooze, W., adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, met ingang van 31 augustus 2008 's avonds. Be - is aan Mevr. Wante, W., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij de recht(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008011391 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2008 wordt aan Mevr. Christiane Henrard, adviseur bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, met ingang van 1 oktober 2008 eervol ontslag uit haar functies verlee Mevr. Henrard wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008011392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 2 juni 2008 wordt aan de heer Guy De Saedeleer, adviseur bij de Stafdienst Operationele Communicatie, met ingang van 1 oktober 2008, eervol ontslag uit zijn functies verleend e De heer De Saedeleer wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008011390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2008 wordt aan Mevr. Bernadette Crevecoeur, adviseur bij de Algemene Directie Mededinging, met ingang van 1 oktober 2008 eervol ontslag uit haar functies verleend en wor Mevr. Crevecoeur wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008012758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008012831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008012974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de wekelijkse arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008013055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het vervoer van de werklieden type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008013162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008013173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de anciënniteitsvergoeding van de autobestuurders tewerkgesteld in de sector taxi's type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008013099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de instelling van maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 4 september 2008 wordt de heer Jean-Paul GAILLY, met ingang van 1 september 2008, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld in de managementfunctie van Directeur-generaal van het Dir Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad(...) type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2008 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008024374 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 20.000 euro aan de VZW « Nature et Progrès Belgique » type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008024377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2008 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 22.000 euro aan de VZW « Europees Milieubureau » type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008024378 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 11.000 euro aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008024381 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan de VZW « Forum des Juges de l'Union européenne pour l'Environnement »

decreet

type decreet prom. 23/06/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2008

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008013474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 oktober 2008, dat in werking treedt op 3 oktober Paritair Subcomité voor het faience- en het porseleinbedrijf, de sanitaire artikelen en de s(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/09/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008031505 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening ten algemenen nutte van gedeelten van 8 percelen gelegen langs de Drie Koningenstraat en de François Vervloetstraat

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de opleidingsplannen die eigen zijn aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet van het basis- en het secundair onderwijs en het kunstonderwijs met beperkt leerplan, met toepassing van artikel 18 van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 26/06/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 maart 2005 houdende aanwijzing van vastleggingscontroleurs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008203630 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp een aanvullende toelage van 0,125 euro genieten per uur gepresteerd in 2007 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008003406 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Afstand van toelating door een verzekerings-ondernem(...) 1. Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsond(...) type overeenkomst prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst inzake een Internationaal Energieprogramma, en Bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 november 1974 Toetreding door de Republiek Polen Op 15 september 2008 werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlands(...) De neerlegging van het toetredingsinstrument is gebeurd overeenkomstig de bepalingen van artikel 71(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008018253 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht van adreswijziging Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedelsketen is, vanaf 15 september 2008, gevestigd op volgend adres : AC - Kruidtuin, Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel. De administratieve zetel v type bericht prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008018254 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Angelo Cleon c.s. heeft bij de Raad van State de Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2008. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008018259 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, die woonplaats kiest bij Mr. Bar(...) type bericht prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008018262 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, die woonplaats kiest bij Mr. Bar(...) type bericht prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008018263 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, die woonplaats kiest bij Mr. Bar(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008000856 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 1 oktober 2008 wordt de vergunning voor het organiseren De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008000854 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 29 september 2008 wordt de vergunning tot het organiseren Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en de be(...) type vergunning prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008000853 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 29 september 2008 wordt de vergunning tot het organiseren Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en de be(...)

erratum

type erratum prom. 02/09/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008002120 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken. - Erratum type erratum prom. 18/09/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008003410 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2008 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2008 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken. - Erratum type erratum prom. 14/04/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022557 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

document

type document prom. 03/06/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008033081 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren « sociale aangelegenheden » en « gezondheid »

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008000862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 21 augustus 2008, wordt de heer Rummens, Alain, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone La Hulpe/Lasne/Rixensart, met in type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008013441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2008 is de heeer Heyninck, Jean-Marie, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Istasse Claude, w type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008014296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 september 2008, wordt de heer Olivier FAYT vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Techniek en Infrastructuur » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit e Bij koninklijk besluit van 18 september 2008, wordt Mevr. Christiane SCHOEFS vast benoemd in de kla(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008022541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 september 2008, worden benoemd tot leden bij Paritaire comit A. bij het paritair comité voor reumatologie : - de heren BERGHS, H., GOETHALS, L. en JANSSENS, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008022540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Luik, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk beslui Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, als vertegenwoordigers v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008022547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 19 september 2008, dat Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Wilmet, E., benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoemd colle(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008009829 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de federale bemiddelingscommissie Er zal worden overgegaan tot de aanwijzing van zeven leden van de federale bemiddelingscommissie, ingesteld bij artikel 1727 van het Gerechtelijk Wetboek. V - een Nederlandstalig vast lid dat de bemiddelaars vertegenwoordigt en dat noch het beroep van advo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/10/2008 numac 2008009865 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1; - bij het vredegerecht van het kanton : - Anderlecht-II : 1 ; - Torhout : 1, vanaf 1 januari 2009; - Veurne-Nieuwpoor(...) - bij de politierechtrbank te Brugge : 1, vanaf 1 januari 2009; - adjunct-griffier : - bij (...)
^