Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/10/2008 numac 2008011436 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg ? Advies over de begroting 2008 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie; ? Advies over de wijz(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bepaalde voorwaarden voor de leden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten om in aanmerking te komen voor de ambten van directeur bij de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de federale politie type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake de mandaten bij de politiediensten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008009832 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008012940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het stelsel van conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008012983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008012674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 tot oprichting van een fonds "Sociaal Fonds van de scheikundige nijverheid" genaamd en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008013082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bepaling van de modaliteiten inzake de instelling van een systeem van conventioneel brugpensioen op 58 jaar in de Vlaamse sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008013085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bepaling van de modaliteiten inzake de instelling van een systeem van conventioneel brugpensioen op 58 jaar in de Vlaamse beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008013111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de carenzdag in de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008013124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de loonspanning voor de werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008013123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, houdende de ontbinding en vereffening van het "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling", zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen van 18 december 2000 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008013179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van anciënniteitverlof type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008013178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot opheffing en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002 betreffende de werkgeversbijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen, gesubsidieerd door het Waalse Gewest" type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2008 numac 2008013473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 28 september 2008 wordt de heer Willy De Smet, met ingang van 1 juni 2009, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur. Het is hem vergund aanspraak op het onmiddellijk pensioen te doen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2008 numac 2008013472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt de heer Jean-Marie Lamotte met ingang van 1 februari 2009, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur-generaal. Het is hem vergund aanspraak op het pensioen te type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008022548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008022549 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, h), § 1, II., 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008022551 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 12, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2008 numac 2008203177 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008 wordt de heer Vilain, Christophe, administratief assistent bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, benoemd tot Ridder in de Kroonorde. Hij neemt vanaf 15 nove Het koninklijk besluit van 10 januari 2007 houdende toekenning van een eervolle onderscheiding in d(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203580 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 03/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203581 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08, 09 en 12 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 08/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203582 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04, 06 en 14 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203585 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03, 04 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203586 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 09/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203583 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 09/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203584 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203588 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 31 en programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

arrest

type arrest prom. 26/06/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Vice-Minister-President tot verlenging van de erkenning van een inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opneemt en begeleidt type arrest prom. 14/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008033087 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Vice-Minister-President tot verlenging van de erkenning van een inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opneemt en begeleidt

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/10/2008 numac 2008203618 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 28 augustus 2008 in zake de vzw « Hubertusvereniging Vlaanderen » en de nv « Blauwmolen » tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie v « Schendt artikel 44 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuur(...)

decreet

type decreet prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008036144 bron vlaamse overheid Decreet houdende verlenging van sommige van de tijdelijke projecten die zijn vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008029458 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking, voor het schooljaar 2008-2009, van verscheidene normen in het secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/06/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203528 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de doelen voor het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie binnen het primaire inburgeringstraject type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203532 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/10/2008 numac 2008203602 bron waalse overheidsdienst Ontwerp van milieuovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Bericht De Waalse Regering heeft op haar vergadering van 24 juli 2008 in eerste lezing het onderstaande ontwerp van Schriftelijke opmerkingen kunnen binnen 30 dagen na deze bekendmaking gericht worden aan de "O(...) type bericht prom. -- pub. 09/10/2008 numac 2008203605 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikkingen nrs. 3325 en 3327 van 4 september 2008 en nr. 3296 van 29 augustus 2008 gewezen in de procedure van toelaatbaarheid van de cassatieberoepen, respec 1. « Schendt artikel 20, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State artikel 149 va(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/10/2008 numac 2008013475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsgerechten Arbeidsrechtbank te Dendermonde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 253 van 21 augustus 2008 in de Nederlandse en de Franse tekst : Pagina 44103 dient te worden gelezen « Bij beschikking van

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 09/10/2008 numac 2008015158 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 1 oktober 2008 hebben H.E. de Heer Radomir Diklic, de Heer Charles Borromée Todjinou, de Heer Carlos Gustavo Dos Anjos, de Heer Daniel Evina Abe'E en de Heer Jyrgalbek K. Azylov de eer gehad aan de Koning, in H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. 21/12/2007 pub. 09/10/2008 numac 2008203526 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 09/10/2008 numac 2008203647 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige directeur (klasse A3) voor de Dienst Geneeskundige Verzorging van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (MNG08826) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen sollicitere(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. - De titel van adviseur, klasse A3, dragen; of - beschikken(...) type document prom. -- pub. 09/10/2008 numac 2008203648 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige directeur (klasse A3) voor de Dienst Ontwikkeling en Organisatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (MNG08827) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen sollicit(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. - De titel van adviseur, klasse A3, dragen; of - beschikken(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2008 numac 2008003384 bron federale overheidsdienst financien Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 5 maart 2006 worden bevorderd of benoemd : Kroonorde Officier De heren : LIETART, J.-M.P.E., HAEK VAN DER MEERSCH, E.M., inspecteurs van financiën. Ze nemen vanaf 8 april 2005 hun rang in de Ord(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2008 numac 2008003383 bron federale overheidsdienst financien Rekenhof Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 22 mei 2006 worden benoemd : Leopoldsorde Ridder Mevr. MERCIER, N., auditeur; De heer DE BAERE, W.J., auditeur; De heren : DUBOIS, J.-P.L.A., JORISSEN Ze zullen het burgerlijk ereteken dragen en nemen vanaf 8 april 2006 hun rang in de Orde in. Kro(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2008 numac 2008003382 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2006 worden benoemd : Kroonorde Officier Euroclear Bank NV De heer TUPKER, C., Chairman of the Boards of Directors; De heer COMBES, I.R., Deputy Chief Executive De heer FRANCOTTE, P., Chief Executive Officer; Mevr. DINNE, M., Chief Executive Officer. Rid(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2008 numac 2008003386 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Pensioenen Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 12 januari 2006 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Officier De heer GOETEYN, R.G., attaché van financiën. Ridder Mevr. MONEIB, J.M.E.M., eerstaanwezende verificateurs. Ze zullen h

document

type document prom. -- pub. 09/10/2008 numac 2008000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Een mandaat van Franstalig assessor is te begeven bij de afdeling wetgeving van de Raad van State. - Tweede publikatie De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de R(...)
^