Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2006 pub. 02/10/2008 numac 2008000811 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse maatregelen inzake vervoer Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008009813 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 september 2008 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te(...) type wet prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008009816 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 is machtiging verleend aan de heer **** ****' ****, ****, geboren te **** op 25 ****(...) Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****,(...) type wet prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning SA AURELIO CIGNA Bij beslissing van 18 september 2008, genomen in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/04/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008000806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap en houdende opheffing van het ministerieel besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de gevallen die kunnen aanleiding geven tot een medische beslissing op stukken in het kader van de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming en van het ministerieel besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de gevallen die kunnen aanleiding geven tot een medische beslissing op stukken in het kader van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 02/10/2008 numac 2008000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering, wat de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 02/10/2008 numac 2008000807 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 23/05/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008000808 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 02/10/2008 numac 2008000810 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 houdende uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008002116 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de herstructurering van het Fonds voor spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008009827 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Islamitische eredienst. - Erkenning van twee plaatsen van secretaris-generaal en van twee plaatsen van secretaris. - Criteria Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt « Art. 3. De secretarissen-generaal dienen houder te zijn van een diploma van de tweede cyclus van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008009830 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008, dat in werking treedt op 31 oktober 2008, is de heer Gosseries, Ph., raadsheer in het Hof van Cassatie, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergun Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008, dat in werking treedt op 31 oktober 2008, is de he(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008009831 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 april 2008 is de heer Gosseries, Ph., raadsheer in het Hof van Cassatie, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij kon Bij koninklijk besluit van 21 mei 2008 is de heer Mathieu, Ph., ondervoorzitter en beslagrechte(...) type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008012731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, houdende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1991 betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008012797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en de vorming en andere arbeidsmodaliteiten in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008013036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008013098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008013116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2007, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008013119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2007, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006 betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008013159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het Nationaal Akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008013112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2002 houdende uitvoering van hoofdstuk II, artikel 4, §§ 1 en 5, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 betreffende het Nationaal Akkoord 2001-2002 (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008013122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot uitsluiting van bepaalde ondernemingen uit het toepassingsgebied van bepalingen van een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten op 13 november 2003 type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008013197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2007, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de algemene loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008013315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008013446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 25 juli 2008 wordt met ingang van 1 maart 2009, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Sylvain Bailly, adviseur-generaal. Het is hem vergund aanspraak op het definitief vroegtij type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008022368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2007 tot vaststelling van de modaliteiten in toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de financiering van een project « Vinca » voor de invoering van gegevens in de sector thuisverpleging type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2007, voorzien bij het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008024365 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt Mevr. Konings, Françoise, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2009, eervol Mevr. Konings, Françoise, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 januari 2009, haar aanspraken op ee(...) type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008024382 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van enkele leden van de planningscommissie - Medisch Aanbod type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008203441 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : de heer JOOSTENS Jozef Frans , coördinator bejaardenzorg bij he(...) Mevr. UYTTERHOEVEN Lizette (Duffel, 3 september 1948), geneesheer bij het OCMW-bestuur van Mechelen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008203439 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Wordt benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : de heer DE MUYNCK Dirk Victor Hortense Bestuu(...) 15 november 2001 § 2. Wordt bevorderd tot Officier in de Orde van Leopold II : de heer(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008203440 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : de heer DECLERCQ Bernard Michel Industrieel ingenieur bij h(...) 8 april 1999; de heer DESMET Stefaan Marie Maurice (Opbrakel, 30 juni 1961) Provincieontvang(...) type koninklijk besluit prom. 13/03/2007 pub. 02/10/2008 numac 2008203549 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, adjunct-griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffie in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/10/2007 pub. 02/10/2008 numac 2008000809 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 20 juni 2007 houdende bepaling van het aantal, de plaats van vestiging, de territoriale bevoegdheid en de regels betreffende de organisatie van de examencentra

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008036099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding van het decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij en tot regeling van de samenstelling van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008203417 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet tot dekking van de uitgaven in het kader van het Meerbanenplan, inzonderheid voor de uitvoering van het beleid evenredige arbeidsdeelname

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008203491 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008011397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 263 Sanitaire toestellen - Gegoten platen van vernet acryl voor badkuipen en douchebakken(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008014285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Wijziging De maatschappelijke zetel van de rijschool « Auto-Moto-Poids Lourds Ecole Pro-permis » werd overgebracht naar het adres : rue du Manypré type erkenning prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type erkenning prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008014286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008003399 bron federale overheidsdienst financien Huishoudelijk reglement van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën Artikel 1. Het directiecomité vergadert op initiatief van de voorzitter. De voorzitter wijst het lid van het directiecomité aan dat hem in geval van Het secretariaat van het directiecomité wordt verzekerd door één of meer door de voorzitter aangedu(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008040213 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 december 2007 Erratum gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikelen 45, 71 en 80, § 1, 4°, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. In het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2008, PASSIEF INTERBANKSCHULDEN 516 782 vervangen door 516 624

document

type document prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008013422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Bergen Arbeidsgerechten. - Aanstelling van plaatsvervangend magistraat Op 16 juli 2008 werd Mevr. Discepoli-Niemczyk, Mariane, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Bergen, door d type document prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008013420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Luik Arbeidsgerechten. - Aanstelling van plaatsvervangend magistraat Op 23 juni 2008 werd de heer Hiernaux, Claude, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voor type document prom. -- pub. 02/10/2008 numac 2008013434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijk Macht. - Arbeidsrechtbank te Nijvel Arbeidsgerechten. - Aanstelling van plaatsvervangend magistraat Op 5 september 2008 werd de heer Peters, Pierre, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Nijvel, door
^