Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 oktober 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008000752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt de heer Eric Thibaut, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, tijdens de laatste vier maanden van het jaar 2008 : 1. aan het O 2. een cursus wetgenvingstechniek te doceren voor een totale duur van vierentwintig uur bestemd voo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008000789 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 29 april 2008 wordt, met ingang van 1 november 2008, de heer Billiet, Johan, adviseur-generaal, tweetalig adjunct, bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is bet type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 01/10/2008 numac 2008000814 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel XII.VII.18, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/11/2007 pub. 01/10/2008 numac 2008000818 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toelage toegekend aan de personeelsleden die deel uitmaken van het detachement voor de onmiddellijke beveiliging van de leden van de koninklijke familie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/08/2007 pub. 01/10/2008 numac 2008000817 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage polygrafist aan sommige personeelsleden van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008009794 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008009826 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing tot het mandaat van gerechtelijke directeur bij de federale politie Bij koninklijk besluit van 19 september 2008, is de heer De Vlieger, S. aangewezen voor het ambt van gerechtelijke directeur van de gedeconcentreerde gerechtelijk Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008011356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende het op de markt brengen van liften type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008011357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008012780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 2006 type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008012936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van FOPAS voor de jaren 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008012945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2003 betreffende de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex en de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2001 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008012979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008013166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008013225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1980 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het filmbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008022538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008022539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 191quater van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008022545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de bijslag bedoeld in artikel 41 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008022544 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008024336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008202731 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Worden bevorderd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : BEUCKELAERS, Henri, , provincieraadslid (...) FRIGHEM, Paul, (Antwerpen, 30 december 1942), provincieraadslid te Antwerpen, 15 november 2003, als(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008202732 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 09 mei 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : OTTE, Emiel, Julien, , provincieraadslid (...) SCHIEPERS, Pierre, Marie José, (Val-Meer, 10 mei 1940), provincieraadslid in Limburg, 15 november 2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008202734 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 09 mei 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Kroonorde : DEPREZ, Ruddy, Ronny, , O.C.M.W.-voorzitter te (...) DE VOS, Guido, Petrus Juliaan, (Duffel, 23 september 1938), burgemeester te Duffel, 15 november 200(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008202735 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orde Bij koninklijk besluit van 09 mei 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Wordt benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : ROPPE, Louis, Jozef Michel Lambert Marie, , burg(...) Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Art. 2. Hij neemt rang in de Orde in op de datum vermel(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008003397 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststelling Bij ministerieel besluit van 21 april 2008 is aan de heer Vancranenbroeck, Hugo Ferdinand Achille Clement, attaché industrieel ingenieur bij de Vlaamse Diensten 2 - Directie te Leuven, eervol ontslag uit zijn functie Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008009825 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 24 september 2008 is het verzoek tot associatie van de heer Van den Bossche, Ch.., notaris ter standplaats Buggenhout, en van de heer Van den Bossche, H., kandidaat-notaris, om de assoc De heer Van den Bossche, H., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Buggenhout. (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008009824 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 24 september 2008, is, in het ministerieel besluit van 25 augustus 2008 waarbij de duur van de stage van de heer Delmot, Fr., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Nijvel, is verl type ministerieel besluit prom. 15/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008011413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling type ministerieel besluit prom. 25/08/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008024339 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en IA van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van difethialon, respectievelijk koolstofdioxide type ministerieel besluit prom. 04/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008024362 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Limburg

arrest

type arrest prom. 05/08/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008003351 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008203379 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 Rolnummer 4322 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 26 en 100 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals gewijzigd bij de wet van 6 december 2005, gesteld Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 19/05/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de Jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming type decreet prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008203483 bron waalse overheidsdienst Sectorakkoord tussen de Waalse Regering en de chemische industrie betreffende de verbetering van de energie-efficiëntie en de vermindering van broeikasgasemissies Ontwerp van aanhangsel betreffende de nieuwe doelstellingen tegen 2012 Bericht Overeenkomstig het decreet van 27 mei 2004 betreffende Boek I van het Milieuwetboek deelt de Waalse(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008036121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008203425 bron waalse overheidsdienst Wonen Bij besluit van de Waalse Regering van 4 september 2008 dat op 4 september 2008 in werking treedt, wordt de heer Michel Thiry als bestuurder aangewezen ter vertegenwoordiging van het Gewest bij de openbare huisvestingsmaatschappij « La Ma type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008203484 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008002117 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 587. - Dienstvrijstellingen in 2009 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008018249 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De VZW Verbond van de Gasnijverheid en de Intercommunale Intermosane hebben bij de Raad van State d(...) type bericht prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008203381 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 augustus 2008 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 september 2008, zijn een beroe Die zaak is ingeschreven onder nummer 4507 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008203527 bron selor - selectiebureau van de federale overheid ERRATUM. - Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 19 september 2008. Er zijn wijzigingen betreffende de vereiste ervaring DE FEDERALE OMBUDSMAN De Federale ombudsman rekruteert in samenwerking met SELOR Bij we 1 Directeur (m/v), opdrachthouder (F), voor de Federale ombudsman (AFE08003) Uw taken : in rech(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008002119 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt de heer Filip Vanderhauwaert, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008002118 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Aanwijzing Bij ministeriële beslissing van 23 september 2008 wordt de heer Gert De Smet, directeur-generaal van de Macrobudgettaire dienst, aangewezen om de uitoefening ad interim te verzekeren van het voorzitterschap van het direct Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type document prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008003341 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en Invordering Administratie der Douane en Accijnzen. - Mutaties Bij besluit van de Administrateur Douane en Accijnzen van 9 april 2008 wordt de heer Peetermans, Frederik M.J.J.D., inspecteur bij een fiscaal bestuur te Brussel, me Bij besluit van de Administrateur Douane en Accijnzen van 28 april 2008 wordt de heer Ryckbosch(...) type document prom. -- pub. 01/10/2008 numac 2008018245 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Domeinconcessie De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ontving drie aanvragen van domeinconcessie voor de bouw en uitbating van windenergieparken in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig Deze aangevraagde concessies beslaan gedeeltelijk een eerder ingediende aanvraag. Elke belanghebben(...)
^