Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 september 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008009745 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, **** **** koninklijk besluit van 21 augustus 2008 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ge(...) type wet prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008009758 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om behoudens tijdig type wet prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Indienen van kandidaturen voor het evenement « Culturele Hoofdstad van Europa 2015 » Gelet op het Besluit nr. 1622/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement Gelet op de beslissing van 21 mei 2008 van het Overlegcomité, ingesteld bij artikel 31 van de gewon(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008007166 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Pensionering van beroeps- en **** **** koninklijk besluit ****. 7157 van 9 juli 2008 : De hieronder vermelde beroepsofficieren worden gepensioneerd op 1 januari 2009 in toepassing der samengeordende wetten op de **** ****. Korps van de infanterie **** ****. ****. Kapitein-commandant ****. **** ****. ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008007171 bron ministerie van landsverdediging Onderwijzend militair personeel. - Aanwijzing. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7164 van 24 juli 2008 : Wordt kapitein van het vliegwezen P. Fardeau, op 13 mei 2008, aangewezen voor het ambt van militair repetitor van het onderwijzend mil Wordt kapitein T. Pauwels, op 2 juni 2008, ontslagen uit het ambt van militair onderrichter bij de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008007169 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7168 van 24 juli 2008 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekle Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008007172 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 7165 van 24 juli 2008, wordt het Militair Ereteken van 2de klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan eerste-me type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008009764 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2008, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen : de heren : - Van Eng - Janssens, Th., wonende te Antwerpen, voor een termijn eindigend op 15 mei 2011; te Mechelen : type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008011378 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van eerste, tweede en derde plaatsvervangend rechtskundige bijzitters in de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Namen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008011379 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van eerste, tweede en derde plaatsvervangend rechtskundige bijzitters in de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Namen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008012532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de vezelcement" type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008012596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot toekenning van bijkomende verlofdagen in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008012618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de uitbreiding van de waarborg vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 augustus 2006 tot waarborg van een compenserende vergoeding tengevolge de beëindiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002. - Bijkomend pensioen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008012621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de onregelmatige prestaties in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008012682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot toekenning van een aanvullend sociaal voordeel aan het administratief en sociaal personeel type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008012933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008013069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vakbondsopleiding type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008013100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2001 betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008013003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2001 betreffende de beroepsopleiding van risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008013014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag en de toekennings- en betalingsmodaliteiten van een aanvullend sociaal voordeel ten laste van het "Sociaal Fonds voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp", in de diensten gesubsidieerd door het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008013165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2006 betreffende een eindejaarstoelage ter uitvoering van het "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non Profit/Social Profit" (1) type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008013189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van syndicaal verlof aan deeltijdse werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2008-2013 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2008-2016 type ministerieel besluit prom. 14/08/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003359 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit tot toekenning van een vergoeding aan de Regeringscommissaris aangesteld bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003363 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008009768 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Anglicaanse eredienst. - Voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse eredienst in België Bij ministerieel besluit van 22 juli 2008 wordt de heer Robert Innes, kanunni type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203139 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen-Luingne

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008031448 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten JETTE. - Bij besluit van 25 augustus 2008 wordt goedgekeurd de beslissing van 25 juni 2008 waarbij de gemeenteraad van Jette beslist de uurbezoldiging van het Nederlandstalig gemeentelijk lager- en SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. - Bij besluit van 25 augustus 2008 wordt goedgekeurd de beslissing van (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008202987 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikking van 22 juli 2008 in zake I.B., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 juli 2008, heeft de raadkamer van de Rechtbank van eer « Schendt artikel 8 van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, in d(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008203047 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 99/2008 van 3 juli 2008 Rolnummer 4342 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 33ter, § 1, 1°, c), van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilie Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008203051 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 91/2008 van 18 juni 2008 Rolnummer 4221 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 449 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Grondwettelijk Hof, I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008203070 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 100/2008 van 3 juli 2008 Rolnummer 4464 In zake : de vordering tot schorsing van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 6 maart 2008 « houdende organisatie van openbaar vervoer tussen bezienswa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 18/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor het behalen van de diploma's van bachelor-vroedvrouw en bachelor verpleegzorg, ter versterking van de studentenmobiliteit en houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 10/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203166 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2008 tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot tijdelijke projecten in het basisonderwijs en secundair onderwijs type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008031454 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juni 2008, wordt beschermd als monument de totaliteit van de Sint-Franciscus-Xaveriuskerk gelegen Georges Moreaustraat 102, te Anderlecht, bekend ten kadast Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008031452 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, wegens hun historische en esthetische waarde, van de voorgevels, het dat en - op de co Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008031451 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2008, wordt ingeschreven op de be(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/06/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203044 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot tijdelijke projecten in het basisonderwijs en secundair onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief tot bepaling van de beoordelingswijze van de theoretische en praktische examens met het oog op het behalen van het getuigschrift van basiskwalificatie bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E type omzendbrief prom. 23/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008022439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Omzendbrief aan de openbare instellingen van sociale zekerheid die de omzendbrief van 19 juli 2007 (Ref. DGSOCKGDS/398036) aan de openbare instellingen van sociale zekerheid betreffende budgettaire richtlijnen wijzigt

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008031449 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij wordt vastgesteld dat het ontwerp van bijzonder bestemmingsplan nr. 60ter « Gulledelle » van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe geacht wordt te zijn goedgekeurd Overeenkomstig artikel 48 Dit ontwerpplan heeft betrekking tot de site van het bijzonder bestemmingsplan nr. 60, goedgekeurd (...) type bericht prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008202986 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 10 juli 2008 in zake Sylvie Hannevart en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen tegen de vzw « Centre de loisirs. Au bon temps des Pil « 1. Schendt artikel 30, § 2, van de wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen e(...)

document

type document prom. 15/05/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008033066 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 februari 2006 houdende aanwijzing van de leden van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs

erratum

type erratum prom. 24/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 14 februari 2008 waarbij de lijst wordt samengesteld van de beschermde goederen waarop het "Institut du Patrimoine wallon" zijn beheersopdracht vervult. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008007170 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 7166 van 24 juli 2008, wordt de heer Marc Piette, doctor in de toegepaste wetenschappen, op 1 september 2007 tot gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School be Bij koninklijk besluit nr. 7167 van 24 juli 2008, wordt de heer Alain Muls, doctor in de toegep(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Olin, J., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij genoe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008022478 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmakin Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Feron, D., benoemd bij genoemd comité, in de hoedanigheid van pl(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2008 numac 2008022487 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008, dat uitwerking Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Landmeters, B., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij(...)
^