Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 augustus 2008

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 19/08/2008 numac 2008054608 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van de heer ****, **** De heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** **** Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/07/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008009643 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Brussel type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2008 numac 2008009706 bron federale overheidsdienst justitie Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand Aanpassing van de bedragen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de j 1. 822 x 111,22/105,70 = 864,97 euro; 2. 1.056 x 111,22/105,70 = 1.111,14 euro; 3. 1.289 x 11(...) type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2008 numac 2008013204 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van België. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008, is het ontslag ingediend door de heer R. Van Caenegem, als lid van de Koninklijke Commissie voor de uitgave De heer R. Van Caenegem is gemachtigd de titel van erelid van deze commissie te dragen.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/08/2008 numac 2008011346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Explosif en Gaz Lijst der erkende springstoffen. - Randnummer A2-2 De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de spr Aan randnummer A2-2, cijfer 8, toevoegen : 35) SUPERGEL 30. De springstof voorgesteld door de(...) type ministerieel besluit prom. 31/07/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/08/2008 numac 2008024321 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 27 juni 2008 wordt, met ingang van 1 juni 2009, eervol ontslag uit zijn functies van adviseur verleend aan de heer De Volder, François, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetze type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/08/2008 numac 2008202874 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening Bij ministerieel besluit van 30 mei 2008 wordt de aan het "Bureau d'Etude Clerbaux-Pinon" toegekende erkenning voor de uitwerking of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg en verkavelingsplannen met in Bij ministerieel besluit van 24 juni 2008 wordt de stad Verviers, met ingang van 24 juni 2008, voor(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/08/2008 numac 2008202877 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 juni 2008 in zake de nv « Feestverlichting » tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid , waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing(...) 1. « Schendt artikel 127bis van de Programmawet van 30 december 1988, zoals ingevoegd bij de wet v(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/08/2008 numac 2008202879 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 185.066 van 1 juli 2008 in zake Ut Nho Hang Van tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 juli 2008, h « Schendt artikel 14, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd o(...)

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 19/08/2008 numac 2008013202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de beursvennootschappen Bij besluit van de Directeur-generaal van 6 augustus 2008, dat uitwerking heeft met inga Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalkst(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de modellen voor de diploma's en hun toevoegsel uitgereikt door de Hogescholen en de examencommissie voor hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap die diezelfde diploma's uitreikt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008029387 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling, voor het kalenderjaar 2008, van de samenstelling van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met de organisatie van de voorbereidende proef voor het paramedisch hoger onderwijs van het korte type, alsook de voorbereidende proef voor het aanvullend secundair beroepsonderwijs - afdeling « verpleegkundige verzorging »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008036008 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008036009 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008, voor wat betreft de subsidiëring van landelijke cultureel-erfgoedorganisaties en cultureel-erfgoedprojecten, de cultureel-erfgoedconvenants en de advisering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008202853 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de begroting van de Commissie voor de erkenning van projectontwerpers voor het jaar 2008 type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008202860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 17 van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 19/08/2008 numac 2008202873 bron waalse overheidsdienst Woning Bij besluit van 17 juli 2008, dat in werking treedt op 17 juli 2008, wordt Mevr. Marie-Christine Rottiers aangewezen als bestuurster die het Gewest bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La SISP du Val d'Heure, SC", 6030 Cha

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/08/2008 numac 2008000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning Bij ministerieel besluit van 31 juli 2008 wordt de vergunning tot het ex De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en control(...) type vergunning prom. -- pub. 19/08/2008 numac 2008000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 31 juli 2008 wordt de vergunning om een bewaki Dit besluit sorteert zijn effect op 7 juli 2008. (...) type vergunning prom. -- pub. 19/08/2008 numac 2008000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 31 juli 2008 wordt het ministerieel besluit van De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 19/08/2008 numac 2008000717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 31 juli 2008 wordt de vergunning tot het expl De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 19/08/2008 numac 2008000718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een veiligheidsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 31 juli 2008 wordt de vergunning tot het organiseren van een ve Met de vergunning kunnen de volgende activiteiten uitgeoefend worden : - toezicht op en bescherm(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2008 numac 2008015129 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Consultatieve commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad. - Benoemingen. - Verlengingen Bij koninklijke besluiten van 1 juni 2008 werden baron Luc Bertrand, de heer Paul Breyne, de heer Bij koninklijke besluiten van 1 juni 2008 hebben de heer Olivier Alsteens, graaf Claude d'Aspre(...)
^