Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008003335 bron federale overheidsdienst financien Douane. - Verkoop van verlaten goederen of goederen zonder consignatie De e.a. inspecteur a.i. - Ontvanger van het kantoor der Douane en Accijnzen te Brussel-Entrepôt, Havenlaan 104-106, te 1000 Brussel, zal op 28 oktober 2008, vanaf 9 uur, De goederen bevinden zich onder het door hoofdstuk XII van de algemene wet inzake Douane en Accijnz(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/1970 pub. 12/08/2008 numac 2008000515 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008000555 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 7 juli 2008 wordt de heer Colin, auditeur bij de Raad van State, op 1 mei 2009 in ruste gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008003330 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 wordt bevorderd : Orde van Leopold II Commandeur De heer Charloteaux, M., censor bij de Nationale Bank van België. Hij neemt vanaf 3 juni 2007 zijn rang in de Ord type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008003331 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 3 juni 2007 worden bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Delepière, C., voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking. De heer de Mûelenaere, P., onde Ze nemen vanaf 3 juni 2007 hun rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008003332 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 wordt bevorderd : Orde van Leopold II Commandeur De heer Jacobs, C., medewerker van de Belgische Federatie van de Financiële Sector. Hij neemt vanaf 3 juni 2007 z type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008009698 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-Generaal E P I. Penitentiaire inrichtingen. - Dienst P & O Bij het koninklijk besluit van 15 juli 2008 wordt aan de heer Van Peteghem, Philippe, geneesheer-antropoloog in de gevangenis te Dendermonde, ontslag verleend type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008012715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008012888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds voor de dentaaltechniek" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008012889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van autonome revalidatiecentra type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008012890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008012903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de omschrijving van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008012904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008012906 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen en het "Sociaal Fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten" type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008012929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd"Fonds Sociale Maribel" type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008013020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 3 maart 2005 : De heer Adams Willy, Heist-op-den-Berg De heer Aesaert Gilbert, Nieuwpoort De heer Ala Franco, Charleroi De heer Alexandre Claude, Charleroi De heer De heer Apers Willy, Beveren De heer Arron Roger, Tienen De heer Augustijnen Marcel, Heist-op(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008018198 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Verlenging van een mandaat Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008 wordt het mandaat van de heer Herman Diricks als « Directeur-generaal Algemene Diensten » bij het Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hernieuw Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008022359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, g), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 31 juli 2008 wordt de heer Johan Lust, Staatsraad, gemachtigd om voor de duur van vier jaar het mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Federale Beroepscommi Dit besluit treedt in werking op de datum waarop de heer Johan Lust, Staatsraad, in dit mandaat wor(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008000660 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 31 juli 2008 wordt de heer Johan Baert, Staatsraad, gemachtigd om voor de duur van vier jaar het mandaat van voorzitter van de Federale Beroepscommissie voor de toe Dit besluit treedt in werking op de datum waarop de heer Johan Baert, Staatsraad, in dit mandaat wo(...) type ministerieel besluit prom. 18/07/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008011334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008022447 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 juli 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : In artikel 1, § 1, In artikel 2, § 1, 1°, van hetzelfde besluit wordt de naam « VAN HAVERE, Katleen » vervangen d(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008202823 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 10 juli 2008 wordt de erkenning van het O.C.M.W. van Beaumont als instelling voor schuldbemiddeling vanaf 22 april 2008 voor zes jaar verlengd, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 houdende erken Bij ministerieel besluit van 10 juli 2008 wordt de erkenning van het O.C.M.W. van Herstal als i(...) type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008202845 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in een deel van de Samber en een deel van de Maas vanaf de sluis van Montignies-sur-Sambre tot aan het meet- en monsternemingsstation Aquapol in Andenne

decreet

type decreet prom. 20/06/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008036002 bron vlaamse overheid Decreet houdende het statuut van de Universiteit Hasselt en de Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg type decreet prom. 15/07/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008202803 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, opgemaakt in Warschau op 16 mei 2005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging in het Frans van het bekwaamheidsbewijs « Accoucheuse » in « Sage-femme » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de modellen voor de diploma's en hun toevoegsel uitgereikt door de Hogere Architectuurinstituten en de examencommissie voor Hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap die hetzelfde diploma uitreikt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van artikel 25, punt 6° van het decreet van 24 maart 2006, betreffende de aanstelling van 3 externe deskundigen die lid zijn van het Overlegcomité type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van het huishoudelijk reglement van de Commissie opgericht krachtens artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008031414 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 maart 2008 worden beschermd als monumen(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008202738 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de pop- en rockmuziek als nieuwe opleiding van de Provinciale Hogeschool Limburg

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008018203 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Eenentwintigste lijst van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvan de registratie geschrapt werd Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008018204 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Eenentwintigste lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan de registratie geschrapt werd Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008015122 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 30 juni 2008 heeft de heer **** **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van **** uit te oefenen, met als consulair ressort gans België.

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008018197 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2008, pagina 36310, onder de titel Personeel - Bevorderingen, in de Franse versie : 1. in de alinea betreffende Mevr. Cneudt, Gerda, moet gelezen worden « ..., à partir du 1 er

document

type document prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 11 juli 2008 wordt goedgekeurd de beslissing van 5 mei 2008 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel beslist de toelatingsvoorwaarden voor de graden van het administrat BRUSSEL. - Bij besluit van 14 juli 2008 wordt goedgekeurd de beslissing van 19 mei 2008 waarbij(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008095261 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie v Deze overdracht werd in het Verenigd Koninkrijk op 6 juni 2008 door de « High Court » goedgekeurd.

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 20/06/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008202689 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet houdende vervanging van artikel 10 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008000697 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt de heer Jean-Sylvestre Gakwaya benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008000694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juni 2008 wordt de heer Pascal Chainiaux, benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Buitendiensten, en inged type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008003329 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 20 november 2006 worden benoemd : Leopoldsorde Ridder Mevr. Soetewey, D., adjunct-adviseur bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Zij zal het burgerlijk ereteken Kroonorde Officier De heer Penna, M.H.A., adviseur bij de Cel voor Financiële Informatieverwe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2008 numac 2008013201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Commissie van technici bedoeld in artikel 174 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 juli 2008 wordt de heer Mattéo La Torre, als vertegenwoo
^