Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 juli 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 29/07/2008 numac 2008000644 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van Paritaire Subcomités voor de textielnijverheid en het breiwerk en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008012413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008012552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds van de tabaksindustrie" genoemd type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2008 numac 2008013108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juli 2008 wordt de heer David Lengrand met ingang van 1 juni 2008, op eigen verzoek, ontslag verleend uit zijn functies van attaché. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2008 numac 2008029291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat. - Dienst Nationale Orden Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 : Wordt het Burgerlijk Kruis 1 e klasse toegekend voor hun 35 jaar dienst aan :

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/07/2008 numac 2008011313 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 9 juli 2008 genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 1977 bet PR/001-0251-01 : Tafelcontactdoos met snoer en stekker L'OUTIL DG-FB03 PR/002-0474-01 : type ministerieel besluit prom. 18/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008013030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008021064 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008021065 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Belgisch Instituut voor Ruimte-**** type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008021066 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008021067 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Instituut voor het **** type ministerieel besluit prom. 05/06/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008022409 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2004 houdende aanwijzing van de voorzitter en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

decreet

type decreet prom. 23/05/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het repertorium van de gegroepeerde opties in het secundair onderwijs type decreet prom. 03/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008202676 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008029356 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Architectuuronderwijs van 28 mei 2008 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006 tot vaststelling van de overgangsklassen die toegang geven tot de studies georganiseerd in Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/07/2008 numac 2008029363 bron ministerie van de franse gemeenschap « Université de Liège ». - Academische Raad. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2008, wordt de heer Luc Angenot, gewoon hoogleraar aan de « Faculté de médecine de l'Université de Liège » tot secretaris

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008035975 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 29/07/2008 numac 2008202715 bron ministerie van het waalse gewest Subregionaal Comité voor arbeidsbemiddeling en vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 10 juli 2008 wordt de heer Philippe Leclercq als vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie tot lid van het Subregionale Comité v

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008031383 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de uitoefening, door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, van het vernietigingstoezicht op de plaatselijke ziekenhuisverenigingen van het IRIS-net

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 29/07/2008 numac 2008014223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor De erkenning nr. 2120 van de autorijschool « Willem » werd geschrapt.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2008 numac 2008003134 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en Invordering Administratie der Douane en Accijnzen Benoemingen. - Mutaties Bij koninklijk besluit van 17 maart 2008 worden de hierna in kolom 1 vermelde ambtenaren van de Administratie der Douane en Accijnzen benoemd in een b Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2008 numac 2008029292 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2007 : Worden bevorderd tot Grootofficier in de Niveau 1 Mevr. GUEBELS, Vinciane, Adjunct-directeur-generaal op het Ministerie van de Franse (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2008 numac 2008029294 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 maart 2000 wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Nive De heer Cabaret, Marc, eerstaanwezend gegradueerde in het Ministerie van de Franse Gemeenschap. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2008 numac 2008029293 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 juni 2002 wordt benoemd tot Commandeur in de Kroonorde : Ni De heer Dyon, Claude, Adjunct-directeur-generaal in het Ministerie van de Franse Gemeenschap. Ra(...)

document

type document prom. -- pub. 29/07/2008 numac 2008012954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de koopvaardij Bij besluit van de Directeur-generaal van 24 juni 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbla worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de koopvaardij : 1. als vertegenwoordigers(...)
^