Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 juli 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/10/2007 pub. 02/07/2008 numac 2008000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over het toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen, van het koninklijk besluit van 17 juni 1996 tot verruiming van de grenzen waarbinnen de kredietinstellingen aandelen en deelnemingen mogen bezitten, van het koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, en van het koninklijk besluit van 21 november 2005 over het aanvullend groepstoezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging in een financiële dienstengroep. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008009586 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 september 2007, dat in werking treedt op 31 juli 2008, is de heer Devel, Ch., eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, w(...) type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008011226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008012476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de werkkledij type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008012479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de inrichting en de financiering van vakopleiding type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008012487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008012571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het conventioneel sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008012577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008012578 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008012627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de werkkledij type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008012630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en financiering van de vakopleiding in de ondernemingen voor inplanten en onderhoud van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008012637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het conventioneel sectoraal brugpensioen voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008012648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1976 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008012649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende inrichting en financiering van de vakopleiding type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008012659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor tuinbouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008012790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008012801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende werknemersmedezeggenschap in de uit grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen ontstane vennootschappen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008014178 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke personeelsformatie. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 22 mei 2008 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder Mevr. Beernaert, Liliane Georgette, administratief assistent. Kroonorde Gouden Palmen Officier De heer Verplancke, Jean Louis, eerste officier-werktuigkundige type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008012656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van aanvullende sociale voordelen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008014187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 2 juni 2008, wordt de heer Henri MAILLARD, klasse A1 met de titel van attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, naar de klasse A3, met de titel van adviseur, in de vakrichting Bij koninklijk besluit van 2 juni 2008, wordt de heer Stéphane BOURDAIRE, klasse A2 met de tite(...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008022348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008003296 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2001 met betrekking tot de diensten waar de documenten bedoeld in de artikelen 53, eerste lid, 3°, 53ter, 1°, 53quinquies en 53sexies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde moeten worden ingediend type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008202355 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 11 maart 2008 wordt de VZW "Atout Santé" onder het nummer 047 als geïntegreerde gezondheidsvereniging erkend voor een periode van vier jaar die ingaat op 1 januari 2008 en eindigt op 31 decem Bij ministerieel besluit van 11 maart 2008 wordt de VZW "La Chenevière" onder het num(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008201992 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 81/2008 van 27 mei 2008 Rolnummers 4187, 4190 en 4192 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 80, 154, 157, 175, 180, 185, 186, 189, 192 en 235 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008202071 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 68/2008 van 17 april 2008 Rolnummer 4239 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 4 tot 10 en 12 van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031344 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van inwerkingtreding van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008035688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot intrekking van de erkenning van de openbare hoofdbibliotheek van de zuidoostelijke gemeenten van Brussel en tot opheffing van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2003 houdende erkenning van de openbare hoofdbibliotheek van de zuidoostelijke gemeenten van Brussel en van 13 december 2004 houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2003 houdende erkenning van de openbare hoofdbibliotheek van de zuidoostelijke gemeenten van Brussel

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008000539 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die vastgesteld worden tussen de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en die van de registers bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2008

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008202276 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 mei 2008 in zake Pierre Cavenaile, handelend in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van de BVBA « L'Impact », tegen de Belgische St « Schendt artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004, zo geïnterpreteerd dat het, in het (...)

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. 23/04/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008015099 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kosovo inzake het aanknopen van diplomatieke en consulaire betrekkingen, afgesloten door het uitwisselen van diplomatieke nota en brief

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008095259 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 17 juni 2008, wordt de o De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten(...)

document

type document prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008202376 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige specialisten technische reglementering : veiligheid van de consument (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08830). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toel(...) DE MULDER, ANNELIES, 2570 DUFFEL. type document prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008202375 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ingenieurs-specialist accreditatie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08827). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. SOMERS, (...) 2. NOTEN, VEERLE, 3390 TIELT-WINGE. 3. COURTENS, KATHY, 9000 GENT. 4. DEVOGELAERE, DIRK, 300(...) type document prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008202377 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ingenieurs in technische metingen en proeven (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08831). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : (...) type document prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008202400 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur-generaal Directie van de Operaties (klasse A4) Algemene directie van de Civiele Veiligheid bij de FOD Binnenlandse Zaken (MNG08816) Opgepast ! Voor deze selecti(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Nodige anciënniteit : - overeenkomstig artikel 75, § 3, va(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008002080 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 juni 2008 wordt Mevr. Annelies Alloing, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het N Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juni 2008, wordt Mevr. Flore ANTOINE vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, in de vakrichting « Techniek en Infrastructuur » bij de Federale Overheidsdie Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juni 2008, wordt Mevr. Valérie Vanderkelen vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Techniek en Infrastructuur » bij de Federale Overhe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008024280 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Te begeven betrekkingen Vijf betrekkingen zijn te begeven, twee op de site van Elsene en drie op de site van Ukkel. Deze betrekkingen zullen worden toegewezen aan kandidaten die kunnen worden inge De kandidaten moeten de volgende toelatingsvoorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van een(...)

document

type document prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008009585 bron federale overheidsdienst justitie P & O Centrale Diensten. - Aanwijzing tweetalig adjunct Bij besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 11 juni 2008 wordt de heer Ide, Filip, geboren te Gent op 8 december 1967, aangewezen in de hoedanigheid van Nederlandstalig twe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type document prom. -- pub. 02/07/2008 numac 2008018160 bron raad van state Schorsing van Claessens, Joris, van zijn mandaat als lid van de Raad voor maatschappelijk welzijn van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk Welzijn van Sint-Jans-Molenbeek voor een periode van een maand. - Beroep Bij de Raad van State is ee In zake : schorsing van Claessens, Joris, van zijn mandaat als lid van de raad voor maatschappelijk(...)
^