Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008009448 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 juni 2008 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens (...) type wet prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008009454 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 **** 2008 is machtiging verleend aan : de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****(...) beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun ****(...) type wet prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008040202 bron algemene staat der kredietinstellingen per 28 februari 2008 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type wet prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008095257 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 10 juni 2008 wordt ingesch

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008054623 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, **** **** ****, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/05/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008002065 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 14 en 27, § 4, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008002077 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 23 juni 2008 wordt Mevr. **** ****, met ingang van 1 juli 2008, ingevolge de hernieuwing van haar mandaat aangesteld in de managementfunctie -2 « Directrice Rekrutering en Selectie van Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad(...) type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008003292 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen en hoofdcontroleur van de vastleggingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008009459 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 wordt Mevr. Els Buysse, stagedoend attaché-psycholoog bij het Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen, in Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 wordt de heer Bart Van Den Langenbergh, stagedoend attach(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008009582 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2008 zijn benoemd tot kandidaat-notaris : Voor de Nederlandse taalrol : Mevrn. : De Waele, H.; De Paepe, A.; Claes, N.; De Booseré, M., Maes, K.; de her Stoel, J.; Triau, K.; Mevrn. : Indekeu, V.; Goossens, C.; Himpe, A.; Coorevits, (...) type koninklijk besluit prom. 25/06/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard, tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en tot invoeging van een artikel 276bis in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008012803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de sociale huisvesting type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008012805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het gesubsidieerd vrij onderwijs type koninklijk besluit prom. 25/06/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008012956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 131bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008012958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juni 2008 wordt aan de heer Adriaens, Arsène, op het einde van de maand september 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008012960 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juni 2008 wordt aan de heer Impens, Willy, op het einde van de maand oktober 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008015098 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling, bij ontstentenis van reglement, van de minimale voorwaarden voor de toekenning van jaarlijks gecontingenteerde eervolle onderscheidingen type koninklijk besluit prom. 13/06/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008022316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 35 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/06/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008022350 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van installatie van het doorzichtigheidscomité en van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008024266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 wordt de heer Cuypers, Dirk, aangeduid als houder van de management functie « Voorzitter van het Directiecomité », voor een periode van zes jaar, in de Federale Overheidsdeinst Vol Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2008. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde a(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008040306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2008 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juni 2008, 112.28 punten bedraagt, tegenover 11 Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...)

arrest

type arrest prom. 06/06/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008022352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

beschikking

type beschikking prom. 31/01/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008031322 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel op 19 februari 2007

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008031335 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2008 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de gevels, de bedaking, de kelder en de draagstructuur van het huis met topgevel g Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008031336 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2008 worden beschermd als monument de gevels, de bedaking, het gelijkvloers en het trappenhuis in de voormalige apotheek en woning van Max Blieck, geleg Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008031334 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2008 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van de voorgevel van het huis met topgevel gelegen Hoogstraat 131-133, te Brussel, en va Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008202265 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de Lokale Overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008202354 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/06/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Europese bekendmaking. - Verplichte bekendmaking van een aankondiging van geplaatste opdracht

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008095258 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt van de portefeuille van hypothecaire sch Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 1 juni 2008, is tegenstelbaar aan alle derden door deze(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008000568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Vergunning tot wijziging van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming va Bij koninklijk besluit van 24 september 2006, bevestigd bij koninklijk besluit van 23 juni 2008, wo(...)

erratum

type erratum prom. 04/06/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008000564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Erratum

verslag

type verslag prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008011243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verslag over de werking van de centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2007 1. Overzicht van de geregistreerde inlichtingen 1.1. Inhoud van het bestand De Centrale van k(...)

document

type document prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008202308 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés Normen Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG08834). - Uitslagen Rangschikkin(...) 1. DOUGHAN, LAURENCE, 1620 DROGENBOS. 2. DELHAYE, SYLVIE, 7600 PERUWELZ. 3. DE BIE, VERONIQUE(...) type document prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008202309 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés Normen Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG08834). - Uitslagen Rangsch(...) 1. RADEMAKERS, ELINE, 3000 LEUVEN. 2. DE BOOSERE, ISABEL, 9000 GENT. 3. VEKEMANS, NICOLE, 223(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008003295 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juni 2008, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt Mevr. Véronique Leleu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 18 mei 2008 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder Mevr. M. RIGA, technisch deskundige BT2, va Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. Kroonorde Commandeur Mevr. J. VAN DEN DAELE (echtg(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008009573 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen assistent bij de griffie van het hof van beroep te Gent in de functiefamilie « dossierbeheer » : 2; assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen in de functiefamilie « dossi assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in de functiefamilie « dossi(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008012957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Arsène Adriaens vanaf 13 september 2008 De betr De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008012959 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Gent, ter vervanging van de heer Willy Impens vanaf 2 oktober 2008 De De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid. Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008018155 bron hoge raad voor de justitie Vierde oproep tot kandidaten voor de mandaten als lid niet-magistraat van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Artikel 42 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het In Die commissies zijn belast met de volgende taken : 1° de programma's uitwerken van de stages bed(...)

document

type document prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008012853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het cementbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 juni 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staats worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het cementbedrijf : 1. als vertegenwoordig(...) type document prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008018158 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Elektriciteit en Gas. - Goedkeuring van tarieven Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde de tarieven voor volgende distributienetbeheeerders voor aardgas goed, geldig voor de periode v(...) INTER-ENERGA, IVEG, WVEM en ALG. De tarieven kunnen worden geconsulteerd op de website van de CR(...) type document prom. -- pub. 30/06/2008 numac 2008018159 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Elektriciteit en Gas. - Goedkeuring van tarieven Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde de tarieven voor volgende distributienetbeheeerders voor aardgas goed, geldig voor de periode v(...) DNB BA, EV GHA, INTER-ENERGA, IVEG, PBE, WVEM, TECTEO en VILLE DE WAVRE. De tarieven kunnen word(...)
^